אגרת קסט

ב"ה1 יום ד' לך תקס"ד לאדי

ישפות ה' חיים וברכה וכט"ס אל כ"ק מחות' הרב הגאון הצדיק הק' מופת הדור נזר ישראל כ"ק ש"ת מו"ה לוי יצחק שי"נ אבד"ק באדר'

אד"ש שמעתי שכ"ק י"נ קבל מא"י תוב"ב ב' אתרוגים על החג העבר מאוד נפלא בעיני על אשר לא שלח לי א' כדרכו בקודש נא תכף להשיב ואשאר ידידו מחות' דוש"ת באהבה רבא רחימתא עזיזא.

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רפח. אגרות בעה"ת ע' רסה. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קלג.


קסט) חשון תקס"ד; להנ"ל; אתרוגים מא"י