אגרת קע

ב"ה1 יום ד' מקץ תקס"ד לאדי

ישע רב אל כבוד מחות' הרב הצדיק הק' המפורסם הגאון גדול מרבן שמו איש אלקים מוהר"ר לוי יצחק אב"ד ק"ק בארדיטשיב י"נ

מכתב קדשו קבלתי והי' לי לעונג רב אבל אחת דברתי ולא אשנה כי נודעתי על הבירור כי השו"ב מ' יונה הידוע הי' עליו רנון וד"ל ע"כ אני איני מסכים בשום אופן שיחזור לאומנתו וכ"ד עפ"י דתה"ק ומן השמים ירחמו עליו וד' ישפות שלום וחיים טובים בנפש תדרשנו לטובה.

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רפט. גנזי נסתרות אור נערב לו. אגרות בעה"ת ע' רסה. ומועתקת בכת"י (319 קנב, ב) – בין מכתבי הגניזה. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קלד.


קע) כסלו תקס"ד; להנ"ל; ע"ד שו"ב שיצא עליו רינון