אגרת קעא

ב"ה1 יום ב' בא תקס"ד

ישא ברכה מאת ה' ידיד ה' וידיד נפשי הרב הקדוש איש חי רב פעלים מופת הדור וכו' מוהר"ר משולם זוסיא י"נ מאניפאליע יצ"ו

עוד בשנה דאשתקד באתי במכתב למחו' הה"צ הק' מוהר"ר לוי יצחק י"נ מבארדיטשוב אודות החלום ועתה על השנות דברי החלום נפלאתי אות באות ובמראה ולא בחידות וזהו בשעה א' אחר חצות שכבתי על ערשי והנה חלום חלמתי שעליתי מהיכל להיכל עד היכלא קדישא של אדומ"ו הבעש"ט והה"מ נ"ע זלה"ה ושם נשנו אלו הדברים הידועים לכ"ק מהה"צ הקדוש בו"ק מוהר"ר יחיאל חתן הרב הבעש"ט ז"ל אשר מסר לי ביו"ט פורים בעת ששלח אותי הה"מ נ"ע על סעודה שלו. וגם את כ"ק י"נ ראיתי בפעם השנית בההיכל. וראיתי שכ"ק אדמו"ר הה"מ נ"ע נשקו על מצחו ואמר לו בזה"ל גיי צוריק ווארין מען דארף דעך נאך דארטין עכלה"ק זי"ע. אלי גילה מו"ר הבעש"ט זי"ע דברים העומדים ברומו של עולם, אשר ברבות הימים אודיעם

דברי ידי"נ דוש"ת שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בין מכתבי הגניזה שבחכמי ישראל בעש"ט סי' עז. גנזי נסתרות סי' ג. אגרות בעה"ת ע' רסו. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קלה.

רד"צ הילמן ע"ה מקשה ממה שר' זוסיא מאניפאליע נסתלק בה' שבט תק"ס. וא"א להקדים התאריך, כי באגרת זו נזכר ה"מכתב למחו' ... לוי יצחק י"נ מבארדיטשוב" – הנ"ל סי' קלב, ושם התאריך הוא תקס"ג – שנה אחת לפני תאריך אגרת זו. וצ"ע.


קעא) שבט תקס"ד; לרבי זושא מאניפאלי; ע"ד חלום הנ"ל