אגרת קעב

ב"ה1 ערב ר"ה תקס"ה לאדי

להנגיד המפורסם יו"ש איש אמת כמר יחזקאל נ"י מכפר סאסנאווקא

אד"ש הנני לכ"ה ברב תודה מעומקא דלבא בעד אשר הגדיל לעשות עמדי ועם ב"ב י"נ ובעד זה הנני שולח לו את ברכתי לכו"ח טובה ולאריכות יו"ש טובים בכב"י אנס"ו.

דברי המברכו בלב שלם

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רצא. אגרות בעה"ת ע' רסו. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קלו.


קעב) ער"ה תקס"ה; לר' יחזקאל מסאסנאווקא; הבעת תודה