אגרת קעג

ב"ה1 יום ג' י"א אדר שני תקס"ה לאדי

חיים ארוכים אל כבוד ידיד ד' וידי"נ הרב הגאון הק' מופת הדור רב פועלים וכו' מוהר"ר ישראל מ"מ מק"ק קאזניץ יצ"ו

אדשה"ט נעתרתי לבקשתו ושולח לו רצוף פה הפ"נ מכ"ק אדומ"ו מאור הגולה המגיד הק' זלה"ה נבג"מ אשר נתן מידו הקדושה ליד קדשו של רבנו הגדול והנורא הבעש"ט נ"ע דכירנא עוד בהיותי בבית נאוה קדשו של רבנו המגיד נ"ע בימי חורפי בעת שקבלתי הפ"נ במתנה מכ"ק איש אלקים וכו' מו"ה פנחס מקאריץ הראיתיה לפני עיני טוהר רבנו נ"ע ואמר לי בזה"ל וואש חסידים קאנין דאש איז נאך דאש ערשטע וואש האב דער לאנגט דעם הייליגין רבין הבעש"ט זלה"ה עכ"ל הק' אבל אני איני נותן לכ"ק במתנה כי יקר ושוה עלי מכל הון דעלמא רק באופן אם ישלח לי כ"ק את הכתבים כאשר דברנו אז בידו הברירה. ועתה שלום מאדוה"ש וימיו ושנותיו יאריך ד' הטוב כנפשו ונפש או"נ דו"ש מלונ"ח בכל עת.

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה

לכל המסתופפים בצל קדשו שלום וביחוד לידי"נ התורני מ' זעליג נ"י מדובנא

ב"ה, דובער בן חוה לישועה בגו"נ ולרפואה שלמה לחולי רגליו ולטהר נ'ר'נ' שלו בהמאור של התוה"ק ולאמונת חכמים באמת וחו"ש אותו ואת ביתו בכלל כל ישראל אכי"ר.

פ"נ ב' זהובים.


1) נדפסה בין מכתבי הגניזה שב"מכתבים קדושים" סי' לב. קובץ מכתבים מקוריים ע' לו. חכמי ישראל בעש"ט כא, א. גנזי נסתרות סי' ד. התמים סי' רצב. אגרות בעה"ת ע' רסו. ומועתקת בכת"י (319 קנג, ב. 664 ד, א) – בין מכתבי הגניזה. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קלז.


קעג) אד"ש תקס"ה; לרבי ישראל מקאזניץ; פ"נ מהה"מ