אגרת קעד

ב"ה1 יום ה' לך תקס"ז לאדי

לתלמידי הרב החסיד הק' גאון ותורני מו"ה פנחס י"נ משקלאב שיק

אד"ש אודיע לכת"ר כי בזה הלילה לא בחלום רק במראה כמדבר איש אל רעהו חזיתי אדומ"ו הה"מ נ"ע ומימינו ישב בנו אדומ"ו הק' נ"ע ואני עמדתי למולם והוא אדומ"ו הה"מ נ"ע אמר לי בזהל"ק שלמעה"ש בל אשנה את מקומי לשקלאב ואמר לי הטעם שכת"ר שהוא תלמידי יתקן את כל בשקלאב וידו כידי עכ"ל הק' וב"ה אשר קמתי תלמיד הגון כמהו ז"ז אין.

מנאי רבו המובהק

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רצו. אגרות בעה"ת ע' רסז. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קלח.


קעד) חשון תקס"ז; לר"פ משקלאב; הה"מ אמר לו בהקיץ שלא ישנה מקומו לשקלאב