אגרת קעה

(א)

ב"ה1 יום ה' דחנוכה תקס"ז פה לאדי.

חיים ארוכים ושלום רב אל כ"ק ידי"נ וידיד ה' הרב הגאון הק' המפורסם איש אלקים שר התורה וכו' וכו' וכו' מוהר"ר אברהם יהושיע העשיל יח"נ אבדק"ק קאלבסאב ואפטא ועוד יצ"ו

אד"ש מכתב קדשו קבלתי ע"י השטאפעט ותסמר שערות ראשי באמת וחיל ורעדה אחזתני בהביטי כי יש אנשים סוררים אנשי בליעל הרוצים לעשות רק פירוד לבבות חו"ש בין איש לרעהו

(ב)

בפרט בין אנשים אוהבים נאמנים כמונו אשר אוהב אנכי את רום מעלת קדושתו ותורתו הרמה עד אין חקר וקץ וע"ז יעיד עלי מחות' הרב הגאון הק' וכו' מבארדיטשוב יחי' נצח אבל טוב ויפה עשה בזה כ"ק י"נ שגילה בזה אזניי תכף כאשר שמע כ"ק י"נ ולא טמן חו"ש בלב קדשו כי מי יודע מה שהי' נצמח מזה חו"ש אם הי' ביננו טינא כחוט השערה חס ושלום כאשר עשו ביני ובין הרב הצדיק המפורסם איש אלקים וכו' הר"ב ממעזבוז שי"נ אבל גם שם לא הועיל למו כאשר ידוע לרומ"ק על הבירור ועתה אני רואה בחוש כי ידי"נ נצמד לי כאחד מבטן ממש ה"ה

(ג)

הצדיק הק' בו"ק וכו' מוה"ר זושע יח"נ מאניפאלי הוא מלאך ה' ונביא אמת בלי שום ספק כי בעת התבערה הראשונה אמר לי בזה"ל גידיינק זלמינא סערצע פאלג מיך שוואג נישט פאר ענפער זעך ווייז אויש אז בישט נישט שולדיג וועט עס דיר אמאהל ציא נוצין קימין ווארים איך זעה אז דיא וועשט נאך אליין מאהל ליידין עכ"ל הק' ועתה אשים מחסום לפי ואעיד לי עדים נאמנים וצדיקים א' מחותני הנ"ל והב' ה"ה הרב הצדיק הגאון הק' המגיד מקאזניץ יח"נ ואני מסיים ואומר בהן ש'ל'י' כי הכל שוא ושקר ואחכה לקבל עד מהרה מכתב בשורתו הק' שמחה מלב ק' את כל ועתה שלום מאדוה"ש.

ד' ידידו"ש נס"ו

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זללה"ה

שלום לכד"צ יח"נ.


1) נדפסה בין מכתבי הגניזה שב"מכתבים קדושים" סי' יח. קובץ מכתבים מקוריים ע' לח. חכמי ישראל בעש"ט כא, ב. גנזי נסתרות סי' ה. התמים סי' רצז. אגרות בעה"ת ע' רסז. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קלט. ומועתקת בכת"י (319 קנד, א. 664 ג, א) – בין מכתבי הגניזה.

רד"צ הילמן ע"ה שם מקשה על מ"ש "זושא יח"נ", אף שכבר נסתלק בה' שבט תק"ס. ואולי היא טעות המעתיק. וראה גם לעיל סי' קעא.


קעה) ה' דחנוכה תקס"ז; להראי"ה מאפטא; למנוע פירוד הלבבות