אגרת קעו

ב"ה1 א' וירא תקס"ט

לתלמידי הרב החריף ובקי גאון וקדוש מ' אהרן יח"נ מסטראשעלע

לפלא עיינתי בכל המקומות שציין לי ולא מצאתי רק בקובץ תשובת הרמב"ם ח"ב תשובה נ"ח ומצאתי ומקיל ג"כ כדעתי והצדק אתו ואם חכם בני ישמח לבי גם אני.

מנאי רבו אוהבו אהבה שלמה

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רחצ. אגרות בעה"ת ע' רסז. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קמ.

רד"צ הילמן ע"ה מקשה על מ"ש "מסטראשעלע", אף שלא נתיישב בה עד לאחר הסתלקות רבינו, ואולי היא הוספת המעתיק.

גם הקשה, שבקובצי תשובות הרמב"ם שנדפסו אז לא נחלקו לחלקים ולא נקראו בשם זה. ואולי יש כאן טעות המעתיק.


קעו) חשון תקס"ט; לר"א מסטאראשעלע; הלכה