אגרת קעז

ב"ה1 ה' וירא תקס"ט לאדי

לתלמידי הרב המובהק אור החוזר החסיד המופלג וכו' מ' שלמה נ"י בק"ק שקלאב

עיינתי ובקרתי היטב הגליונות ששלח אלי והנה כלם כיון לדעת"י אבל המאמר המתחיל שית אלפא שנין וכו' לא כיון יפה וד"ל.

מנאי אוהבו באמת ודו"ש

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' רצט. אגרות בעה"ת ע' רסח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קמא.


קעז) חשון תקס"ט; לר"ש משקלאב; אודות הנחות שלו מדרושי רבינו