אגרת קעח

ב"ה1 יום ד' וארא תקס"ט לאדי

לבני יקירי וחביבי משוש כל איש חמודות התורני החסיד במ"ר דובער י"נ

רבות נפלאתי על אשר לא קבלתי מאתך שום ת"א אודות הענין הנחוץ לנו אבל מורא עולה על ראשי פן ואולי לא קימת את אשר צויתיך אני כעת מוטל על ערש דוי ואין בכחי לפעול מאומה בלעדך ע"כ תמהר לבוא לביתי.

דברי אביך דו"ש אוהבך בלו"נ

שניאור זלמן בא"א מוהר"ר ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' ש. אגרות בעה"ת ע' רסח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קמב.


קעח) טבת תקס"ט; לבנו אדהא"מ; מוטל על ערש דוי. שיבא לביתו