אגרת קעט

ב"ה1 יום א' ויקרא תקס"ט לאדי

לאהובי הנגיד התורני וכו' מ' ברוך הורוויטץ י"נ

קבלתי השקלים סכום ארבעים ומסרתים ע"י השליח לארה"ק ת"ו שיתנם לידי"נ הרב שי"נ.

מנאי הדו"ש באהבה

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' שא. אגרות בעה"ת ע' רסח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קמג.


קעט) אדר תקס"ט; לר' ברוך הורביץ; אישור לקבלת מעוד עבור ארה"ק