אגרת קפ

ב"ה1 יום ב' לך תקעיי"ן פק"ק לאדי

להנגיד הרבני המו"פ החסיד השלם מוהר"ר ליב פינסקער י"נ

כאשר נודעתי שנמצא ת"י חומש עם כ"י הגהותיו של כ"ק השר ר' שאול וואהל נבג"מ ישלח אותו אלי על ב' שבועות ושכרו כפול יהי'.

ד' ידידו"ש המברכו

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' שב. אגרות בעה"ת ע' רסח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קמד.


קפ) חשון תק"ע; לר' ליב פינסקער; שישלח לו חומש עם הגהות הר"ש וואהל