אגרת קפא

ב"ה1 א' ראה תקע"א קאוונא

לבני יקירי הרב המופלג חכם עדיף ירא ה' באמת מ' דובער יחי נצח.

כאשר יבוא איש זקן וימסור לך תכריך כתבים בשבילי תקבלם מידו הקדושה ותסגרם ובל תביט בהם עד אשר אבוא אי"ה ובל תשאל אותו על שמו רק תקבל שלום ממנו יהא רעוא שתקוים ברכתו אנס"ו.

אביך אוהבך בלונ"ח

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' דש. אגרות בעה"ת ע' רסח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קמה.


קפא) אלול תקע"א; לבנו אדהא"מ; שיקבל תכריך כתבים עבורו