אגרת קפב

ב"ה1 ב' דסליחות תקע"א לאדי

כוח"ט לבני יקירי וחביבי אור החוזר מופלג בתוי"ר הרב החסיד וכו' כמר דובער י"נ

קבלתי ע"י השליח את כל ותשובתי בהחלט שאיני מסכים בשום אופן שתשאר שם על י"נ הבע"ל רק תכף תבוא לביתי ונתפלל ונשובה יחדיו וד"ל וטובים השנים מן האחד.

מנאי אביך אוהבך אהבה בלי גבול

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה

קבלתי ב' אתרוגים.


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' שה. אגרות בעה"ת ע' רסח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קמו.


קפב) אלול תקע"א; לבנו אדהא"מ; שיבא לביתו לימים נוראים