אגרת קפג

ב"ה1 יום ג' שלח תקע"ב לאדי

לאנ"ש ידידיי המופלגים בתורה החסידים מטיבי לכת יחי' נצח תושבי ק"ק מוהילוב הי"ו

אד"ש שמעתי הדברי ריבות ותרגז בטני לקול הקורא הלא אחת ושתים דברתי עמהם פא"פ וגם ע"י מכתבים שלא בזה חפץ ה' עצתי אומן למו שמעתה ידורו זע"ז בנחת ושלוה והשקט ובטח ואז בטח ימלא ה' כל משאלותיהם לטובה ולברכה בל"ס אי"ה המה מטרידים אותי בדרכיהם וגורמים יסורים נא אחיי מעתה יהי שלום מעונכם ואז ה' יהי' בעוזריכם בגו"נ אנס"ו.

ד' אוהבכם בגו"נ דו"ש בכל עת

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' שו. אגרות בעה"ת ע' רסט. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת קמז.


קפג) סיון תקע"ב; לאנ"ש מאהילוב; השכנת שלום