אגרת כא

[לפני תקנ"ב]

לכבוד1 הרב המאוה"ג המפורסם ערוגת הבושם2 חכם השלם, מו"ה ישראל הכהן3 נ"י ויזרח, ורוב שלום עד בלי ירח4

אחד"ש כמשפט האמור למעלה למשכיל5,

תהלות ה' ידבר פי6 ויברך הטוב והמטיב, על שמועה טובה תדשן עצם7, אשר הגיע לאזני על ידי איש טוב8 מארץ טוב9 ואל בשורה טובה יבא10, בשורת שלום ואמת11. ויהי כשמעי הרימותי קולי12 ואקרא ברוך13 ה'14 אשר נתן כזאת בלב15 מעכ"ת, והעיר ה' את רוחו16 רוח נדיבה17 ונדיב על נדיבות יקום18, לפתוח בשלום, הוא וכל העם אשר אתו19 ואחוזת מרעהו20, איש על מקומו יבוא שלום21. כה יתן22 ה' את רוחו23 עליהם, רוח חכמה ובינה24, וכה יוסיף25 דעת26 ויראת ה'27 בלבבם הנאמן, לגמור בכי טוב28 בכל מילי דמיטב29 מנפש ועד בשר30.

וגם אנכי חלילה לי מה' מחדול31 מהושיע ידי32 להם33, יד כותבת34 יד חותמת35, יד שלוחה36 אל כל האנשים השלמים37 אתי38 אשר בכל גבולי סביב39, להשב לבבם אליו באמת ותמים בכל לב נשפך כמים הפנים40 כו', להיות בריתם נאמנת41 אתו באמת ואמונה.

וה' יגמור בעדנו42 וישים בינינו אהבה ואחוה שלום וריעות43, כנפש אוהב נפשו

שניאור זלמן במוה"ר ברוך נ"י

יפרוש בשלום חתנו ידידי הרבני הנגיד המפורסם כ' מו"ה ידל44 נ"י. גם אליו נשאתי נפשי45 בשאלתי46, להתאמץ בכל עוז ותעצומות47, כיד ה' הטובה עליו השכיל48, במועצות ודעת49 אלקים בארץ50, להעמיד על האמת ועל השלום51. וחפץ ה' בידו יצלח52, צלח רכב על דבר אמת53 וצדק ושלום נשקו54, גם ה' יתן הטוב55.


1) נדפסה בבית רבי יט, א – מגוף כתי"ק. הרב מלאדי ע' 222. גנזי נסתרות סי' יו"ד. אגרות בעה"ת סי' ז. ס' התולדות אדה"ז ע' קטז. "חסידים ומתנגדים" ע' 298. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת יג. לתוכנה ראה גם אגרת הבאה.

מלשון החתימה "במוהר"ב נ"י" נראה שנכתבה לפני שנת תקנ"ב, שבה נפטר אביו של רבינו (ראה מבוא פ"ב).

לתוכנה ראה אגרת הבאה.

2) ערוגת הבושם: ע"פ שה"ש ה, יג.

3) ישראל הכהן: = רפופורט, רבה של ביחוב ישן, וזקנו של הג"ר דוד לוריא (הרד"ל).

4) ורוב שלום . . ירח: ע"פ תהלים עב, ז.

5) למעלה למשכיל: ע"פ משלי טו, כד.

6) תהלות ה' ידבר פי כו': ע"פ תהלים קמה, כא.

7) שמועה טובה תדשן עצם: משלי טו, ל.

8) איש טוב: משלי יד, יד

9) מארץ טוב: שופטים יא, ה.

10) ואל בשורה טובה יבא: ש"ב יח, כז.

11) שלום ואמת: ע"פ אסתר ט, ל.

12) ויהי כשמעי הרימותי: ע"פ וישב לט, טו.

13) ואקרא ברוך: ע"פ ירמי' לו, י.

14) ברוך ה': חיי שרה כד, כז.

15) אשר נתן כזאת בלב: ע"פ עזרא ז, כז.

16) העיר ה' את רוחו: ע"פ עזרא א, א.

17) רוח נדיבה: ע"פ תהלים נא, יד.

18) ונדיב על נדיבות יקום: ע"פ ישעיה לב, ח.

19) הוא וכל העם אשר אתו: ע"פ תהלים ט, מח.

20) ואחוזת מרעהו: ע"פ תולדות כו, כו.

21) איש על מקומו יבא שלום: ע"פ יתרו יח, כג.

22) כה יתן: ע"פ מ"א ה, כה.

23) יתן ה' את רוחו עליהם: ע"פ בהעלתך יא, כט.

24) רוח חכמה ובינה: ע"פ ישעי' יא, ב.

25) וכה יוסיף: ע"פ ש"א ג, יז. יד, מד. יט, יד.

26) יוסיף דעת: ע"פ קהלת א, יח.

27) דעת ויראת ה': ע"פ ישעי' יא, ב.

28) בכי טוב: ע"פ פסחים ב, א.

29) בכל מילי דמיטב: ע"פ ב"ק ז, ב.

30) מנפש ועד בשר: ישעי' י, יח.

31) חלילה לי מה' מחדול: ע"פ ש"א יב, כג.

32) מהושיע ידי: ע"פ ישעי' נט, א.

33) ידי להם: ע"פ יחזקאל כ, ה. כ, ו. כ, טו. כ, כג.

34) יד כותבת: באגרת הבאה, שנכתבה כנראה יחד עם האגרת שלפנינו.

35) יד כותבת יד חותמת: ע"פ תקו"ז תי' יח.

36) יד שלוחה: ע"פ יחזקאל ב, ט.

37) האנשים השלמים: ע"פ וישלח לד, כא.

38) האנשים השלמים אתי: הכוונה כנראה לאגרת הבאה, שנכתב יחד עם האגרת שלפנינו.

39) בכל גבולי סביב: ע"פ יחזקאל מה, א.

40) כמים הפנים כו': משלי כז, יט.

41) בריתם נאמנת: ע"פ תהלים פט, כט.

42) וה' יגמור בעדנו: ע"פ תהלים קלח, ח.

43) אהבה ואחוה שלום וריעות: ע"פ ברכת נשואין.

44) ידל: אביו של הג"ר דוד לוריא (הרד"ל).

45) אליו נשאתי נפשי: ע"פ תהלים קמג, ח.

46) נפשי בשאלתי: ע"פ אסתר ז, ג.

47) עוז ותעצומות: ע"פ תהלים סח, לו.

48) כיד ה' . . השכיל: ע"פ דה"י כח, יט.

49) במועצות ודעת: משלי כב, כ.

50) ודעת אלקים בארץ: ע"פ הושע ד, א.

51) על האמת ועל השלום: ע"פ אבות פ"א מי"ח.

52) וחפץ ה' בידו יצלח: ישעי' נג, י.

53) צלח . . אמת: תהלים מה, ה.

54) אמת וצדק ושלום נשקו: תהלים פה, יא.

55) גם ה' יתן הטוב: תהלים פה, יג.


כא) לפני תקנ"ב; למו"ה ישראל הכהן מבוחאב; השכנת השלום בין המתנגדים והחסידים בבוחאב