אגרת כג

[חורף תקנ"א]

אהוביי1 אחיי ורעיי2 אשר כנפשי3, העומדים על התורה והעבודה4 עבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם5, ה' עליהם יחיו6 חיים עד העולם7, וצאצאיהם אתם זרע ברוכי ה' המה8 מעתה ועד עולם בכלל, ובפרט גבאי א"י תוב"ב וכל אשר לו שלום9 וישע רב נצח סלה ועד10.

הנה לעוצם תשוקת חבת וחמדת הארץ, אשר בוער בליבי כאש11 יוקדת כל היום12, לצרור נפשותינו בצרור החיים את ה'13 בכל רוחינו ונפש ומאוד, הסירותי מסוה הבושה להעתיר בכפילה כפולה ומכופלת14, לזרז לזירוזין15 אודות התנדבות רוח נדיבה16 של כל אחד ואחד מאנ"ש מימים ימים17 לרבות[י]נו שבא"י, בחיי אדונינו מורינו ורבינו הקדוש18 זכרונו לברכה, שלא לתת עתה מגרעות19 בקודש ח"ו כי מעלין בקודש20 כמבואר באריכות המענה דאשתקד21. וגם לרבות נדבות לכל יחידי סגולה עבדי ה' שבארץ הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו, הממעיט לא יחסיר22 ח"ו, והמוסיף יוסיפו לו ברכה וחיים23, הן על יחידים שהיו עמנו פה ועשו להם24 בכבודם ובעצמן, הן אשר לא היו פה, נא ונא.

ומידי דברי זכור אזכור25 אודות ידידי חמדת ליבי ונפשי מו' צבי הירש הארקער26 מארץ הקדושה טבריא27 תוב"ב, להצילו מנוגשיו תשלום פרעון חובותיו העצומים והרבים, כאשר יפרש שיחי מוכ"ז שי' אליו תשמעון28, וישמע אליכם אלקים29.

וגם לרבות יחידי סגולה אשר עמ[נו] פה היום, הלא הוא הערום ביראה30 הוותיק מו' צבי נ"י הנק' רב דחוושטב31, והתמים במעשיו הוותיק ידיד נפשי מו"ה מאיר נ"י32.

לסלק למוכ"ז דוקא נדבת כל אחד ואחד הבא עה"ח, לשלוח לפרנסת ביתם מידי שנה בשנה33, ולא יקפוץ ידו34 ח"ו מלסלק בשנה זו למוכ"ז שי'.

נא ונא, כי ידוע ומפורסם צרכיהם המרובים לפקוח נפש בלבד ממש בצמצום גדול עולה לסך עצום, מלבד הוצאות הדרך35 כי רבה היא36, והי' מעשה הצדקה שלום37 מאדון השלום.

כנפש אוהב נפשם מלב ונפש חפצה38.

שניאור זלמן במו"ה ברוך נ"י

ועל הטוב יזכר שמו39 ה"ה הרבני הוותיק ידידי חביבי מו' ישראל נ"י משקלאב40, אשר איתן מושבו41 בצפת תוב"ב, להטיב עמו בכל מילי דמיטב42 בכלל ובפרט.

שניאור זלמן הנ"ל


1) נעתקה מכת"י מעתיק, בתשורה (דרימר, תשע"א), בצירוף תצלום כתב היד. בסופה הוסיף המעתיק: "נכתב בשנת תקנ"א לפ"ק". נזכרת לקמן אגרת כה (משנת תקנ"ב): "כמבואר באריכות במענה דאשתקד".

אגרות מעמדות ארה"ק נכתבו בד"כ בתחלת החורף, ומסתבר שגם האגרת שלפנינו כן.

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) ורעיי אשר כנפשי: ע"פ ראה יג, ז.

4) העומדים על התורה והעבודה: ע"פ אבות א, ב.

5) עבודת הצדקה . . עולם: ע"פ ישעי' לב, יז.

6) ה' עליהם יחיו: ע"פ ישעי' לח, טז.

7) חיים עד העולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

8) וצאצאיהם . . המה: ע"פ ישעי' סה, כג.

9) וכל אשר לו שלום: ש"א כה, ו.

10) נצח סלה ועד: ע"פ עירובין נד, א.

11) בוער בלבי כאש: ע"פ ירמי' כ, ט.

12) כאש יוקדת כל היום: ע"פ ישעי' סה, ה.

13) לצרור נפשותינו . . את ה': ע"פ ש"א כה, כט.

14) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

15) לזרז לזירוזין: ע"פ מכות כג, א.

16) רוח נדיבה: ע"פ תהלים נא, יד.

17) ימים: אוצ"ל: ימימה (ע"פ בא יג, י).

18) אדונינו . . הקדוש: מוהרמ"מ מוויטעבסק.

19) מגרעות: ע"פ מלכים א ו, ו.

20) מעלין בקודש: ברכות כח, א

21) המענה דאשתקד: דלעיל אגרת יז, מיום ב' פרשת וישב תק"ן.

22) הממעיט לא יחסיר: ע"פ בשלח טז, יח.

23) והמוסיף יוסיפו לו ברכה וחיים: ע"פ ביצה טז, א. תענית לא, א ובפרש"י שם.

24) ועשו להם: מעמדות.

25) ומדי דברי זכור אזכור: ע"פ ירמי' לא, יט.

26) מו' צבי הירש הארקער: נסע לחו"ל בתור שד"ר אחרי חג השבועות תקמ"ז וחזר לארץ הקודש בחודש אייר תק"ן (מכתבי מוהר"א מקאליסק, יסוד המעלה ח"ב אגרות נד-ו). וכבר בשלהי תקמ"ט הורה לו רבינו לחזור לארה"ק (ראה נספח 10).

27) מארץ הקדושה טבריא: אוצ"ל: מעה"ק [מעיר הקודש] טבריא.

28) אליו תשמעון: דברים יח, טו.

29) וישמע אליכם אלקים: שופטים ט, ז.

30) הערום ביראה: ע"פ ברכות יז, א.

31) רב דחוושטב: ר' נפתלי צבי ב"ר אליעזר מחוואסטאוו. נזכר במכתב הרה"ק ר' אברהם מקאליסק מח' תמוז תקנ"ב (יסוד המעלה ח"ב אגרת ס), שהוא בצפת (הרי שכבר חזר אז משד"רותו). וחתום על מכתב החסידים דטבריא מחודש אדר תקנ"ג (יסוד המעלה ח"ב אגרת סט): "נפתלי צבי במו"ה אליעזר ח"ר [חוואסטווער], שמש דעה"ק הנ"ל". ועל מכתב החסידים משלהי שבט תקנ"ה (יסוד המעלה ח"ב אגרת עו): "נפתלי צבי ב"מ אליעזר חוואסטוור".

32) מו"ה מאיר: ב"ר יעקב מביחאב ישן, יצא מטבריא לחו"ל בחודש תמוז שנת תקמ"ט, והיה בחוץ לארץ במשך שנת תק"נ ותקנ"א, וחזר לארה"ק בה' בחנוכה תקנ"ב, כנזכר במכתבו של מוהר"א מקאליסק משנת תקנ"ב (יסוד המעלה ח"ב אגרת סד).

33) מדי שנה בשנה: ע"פ ש"א ז, טז.

34) ולא יקפוץ ידו: ע"פ ראה טו, ז.

35) הוצאות הדרך: של השד"רים הנ"ל.

36) כי רבה היא: אסתר א, כ.

37) והי' מעשה הצדקה שלום: ישעי' לב, יז.

38) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.

39) ועל הטוב יזכר שמו: ע"פ ברכות לג, ב.

40) מו' ישראל נ"י משקלאב: ב"ר יהודה, פרנציס, הגיע לארץ הקודש בחצי כסלו תקמ"ח (מכתב הרמ"מ מוויטעבסק משנת תקמ"ח, נדפס ביסוד המעלה ח"ב ע' קכט). וחתום על מכתב החסידים בטבריא משנת תקמ"ח, שנחתם אחרי פטירת הרמ"מ מוויטעבסק ביום ב' דר"ח אייר תקמ"ח (יסוד המעלה ח"ב ע' קכח), ועל כתב שד"רות מהחסידים לר' זלמן וילנער משלהי מנחם אב תקמ"ט (שם ע' קנט). נפטר כנראה בסוף שנת תקנ"א. ובמכתב רבינו משנת תקנ"ב (לקמן אגרת כה) נדפס: "ואפילו מעמדות האלמנות צרורות באה"ק כמו אלמנת ר' ישראל שקלאווער, שלא לפחות מבחיי בעלה ז"ל, לעשות נחת רוח לדיין אלמנות ואבי יתומים".

41) איתן מושבו: ע"פ בלק כד, כא.

42) בכל מילי דמיטב: ע"פ ב"ק ז, ב.


כג) חורף תקנ"א; גבאי מעות ארה"ק; שלא לתת מגרעות בקודש, והמלצות עבור כמה מיושבי ארה"ק