אגרת כה

[תחלת תקנ"ב]

עלינו1 לשבח2 למהולל ברוב התשבחות3 על חבלים נפלו לנו בנעימים אף נחלת שפרה עלינו4, נחלת ה'5 וארצנו הקדושה, לתת לנו [בה] יד ושם טוב מבנים ובנות6 שהם בעלי תורה ובעלי מצות, כי כתר שם טוב עולה על גביהם7, והם הבוטחים בה'8 ועושים טוב לשמו הגדול השוכן בארצו ונחלתו, כדכתיב בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה9, פי' רעה, שזן ומפרנס כביכול את השכינה שנקראת אמונת ישראל10, השוכנת בארץ על יושביה המחזיקים בתורת ה' ועבודתו ועומדים לפני ה', כי היכל ה' המה11, כמשארז"ל כל העוסק בתורה בארץ ישראל12 כו'. אשר על כן כל המחזיק בידם וזנם ומפרנסם, כאלו זן ומפרנס את השכינה13 כביכול, ועושה טוב לשמו הגדול, וזהו כתר שם טוב. והיא צדקת ה'14 ממש כביכול, וכמאמר איזהו חסיד המתחסד עם קונו15, חסד ה' מלאה הארץ16 דוקא, וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו17, במעשה בדיבור ומחשבה.

במעשה, פתוח תפתח18 את ידך לאחיך ולאביונך בארצך ביד מלאה ורחבה19, וכל המוסיף יותר מכדי השגת ידו יוסיפו לו ברכה עד בלי די20.

ובדיבור, לדבר תמיד ולפקח כל השנה על אודות חיזוק ישיבת הארץ, ולהתאמץ בכל מיני התאמצות אצל כל אחב"י אשר דברי אנ"ש נשמעים להם, ונדיב על נדיבות יקום21.

ובמחשבה, להיות הכל בעין טובה, ושמח שמחה רבה כאשר ירחיב ה' לנו ופרינו בארץ22 וירבו מאד יושביה, ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות על ישראל שלום23.

ולא יתן גרעון24 ח"ו לתולדות הארץ, כי אם יוסיף ה' עליהם25 אלף פעמים, ואין מעצור לה' להושיע לרב או למעט26, אך כי ה' חפץ למען צדקו27 לצדקנו ולזכותנו, וצדקה תהיה לנו28.

ועל כן חלילה לנו מחדול29 להושיע ידינו רב להם30, להרבות מוהר ומתן31, איש לפי פקודיו לרב להרבות נחלתו32 דהיינו לראות ברשימה שת"י מוכ"ז מספר נפשות אביונים נקיים33 דאחינו יושבי אה"ק אשר לא הי' פה במדינתינו34, וכל אחד ואחד מאנ"ש יכתוב ידו לה'35, לשלם מדי שנה בשנה36 לכל אחד ואחד מאחינו יושבי אה"ק שי' נדבה הגונה לפי מספר נפשות ביתו ולא יצטרכו לצאת חוצה ח"ו.

אך שלא לגרוע37 נדבתם ח"ו אשר כבר התנדב לאחינו אשר הי' פה ועשו להם מעמדות. ואפילו מעמדות של אלמנות צרורות38 באה"ק כמו אשת ר' ישראל שקלאווער39, שלא לפחות מבחיי בעלה ז"ל, לעשות נחת רוח לדיין אלמנות ואבי יתומים40.

וגם במעמדות אשר עשו להם אחינו בני ישראל, המתגוררים בחו"ל עדיין, לסלק עד פרוטה אחרונה כמבואר במכתב דאשתקד41.

וגם כאו"א מאחינו יושבי ארץ42 הקדש, אשר ישיא או השיא את בנו ובתו למז"ט, לעשות להזוג מעמדות ככל אנ"ש, איש כפי נדבת לבו43, לשלוח מדי שנה בשנה, נא ונא.

עוד זאת אדרוש ואבקש מאת כל אנ"ש, שיחשוב בנפשו הנדבות והנתינות שלו לאה"ק מדי שבוע בשבוע44, ולסלק להגבאים שבעיר מדי שבת בשבתו45, בכדי אשר לא תכבד העבודה עליו כאשר יבא הגובה ציר נאמן46 מו"ה יעקב סמלייאנר47 או שלוחיו. וגם לא יצטרך הגובה הנ"ל להתעכב כל כך ולהרבות בהוצאות. וגם לא יאריך הזמן עד סוף הקיץ, כידוע ומפורסם מהיזק והפסד גדול מאיחור שילוח המעות עד סוף הקיץ48. ולפחות לא יפחות מדי חדש בחדשו. ועל הגבאים מוטל הדבר להתאמץ בזה ביתר שאת ויתר עז49, וה' עוז לעמו יתן50, צדקת ה' לפניהם ילך51, לרום קרנם בכבוד52 ה' עליהם53 יראה54.

ומדי דברי זכור אזכרנו55 ותשיח עלי נפשי56 על לא טובה השמועה57 ששמעתי ותרגז בטני58, אשר באיזה מקומות עברו תורות חלפו חוק59 ופרצו גדר למעול מעל בה'60, ועברו על החרם אשר החרמנו פה, והסכימו עליו רבותינו שבאה"ק, שלא להלוות מקופת61 אה"ק לשום דבר מצוה בעולם, בין לעצמו ובין לאחרים. והוא איסור גמור62 מדינא, כי מאחר שכבר הופרשו המעות לשם ארץ ישראל זכו בהם אחינו שבא"י, וכאלו כבר בא לידם. וחומר החרם ידוע לכל מעכן בן כרמי63 ר"ל.

לכן זאת עשו וחיו64, כל שעבר65 בין בשוגג בין במזיד, ישב על הארץ ויקבל נזיפה לפני ב"ד, והם יתירו66 לו. וכשם שמתירים בב"ד שלמטה67 כך יהא מותר בב"ד שלמעלה, אך שבל ישוב לכסלה68 ושב ורפא לו69.

כ"ד אוהב נפשם דורש שלומם70 מלב ונפש חפצה71

נאום שניאור זלמן בא"א מ"ו ברוך יצ"ו


1) האגרת בשלימותה נתפרסמה באגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת טז, ומועתקת בכמה כת"י (582 מה, א. 1300 י, א. וכת"י ירושלים 3547 קיח, א. וכת"י לנינגרד – היישוב החסידי בטבריה מס' 38, בכותרת: "אגרת הרביעי [ראה במצויין לעיל אגרת יב] מאדמ"ו מוהרש"ז נ"י, בו יספר דברים כספירים משבח מעלת המתנדבים לאה"ק"). חלקה נדפס במאה שערים סי' כה. גנזי נסתרות סי' מא. חלק נוסף נדפס בגנזי נסתרות סי' נא, ומועתקת בכמה כת"י (448 שה, ב. 1007 שכ, א). שני החלקים יחד נדפסו באגרות בעה"ת סי' קכו.

קביעת תאריך תחלת תקנ"ב:

א) כת"י לנינגרד הנ"ל נעתק בין השנים תקנ"ד-ו. וא"כ בודאי נכתבה לפני תקנ"ו.

ב) מתוכן הענין נראה (כדלקמן בשוה"ג), שהאמור כאן "כמבואר במכתב דאשתקד", הכוונה לאגרת תקנ"א דלעיל אגרת כג. ואם כן היא משנת תקנ"ב.

ג) האמור לקמן אודות ה"ר ישראל משקלאב מורה שהיא משנת תקנ"ב, כדלקמן.

ד) האמור לקמן אודות השד"ר "המתגוררים בחו"ל עדיין" מורה שנכתבה בתחלת השנה, כדלקמן.

ה) גם האמור לקמן אגרת כט (קיץ תקנ"ב), שנכתבה בהמשך לאגרת שלפנינו (בענין סילוק המעות לגבאים כל שבת או כל חודש), מורה שהיא מתחלת תקנ"ב, כדלקמן.

ו) אם נסמוך על כת"י אלו שחותם בהם "בא"א מ"ו ברוך יצ"ו", א"כ נכתבה בתחלת השנה, לפני שהגיע אליו ידיעת פטירת אביו בח' תשרי תקנ"ב (ראה מבוא סוף פ"ב).

2) עלינו לשבח: נוסח תפלת עלינו.

3) למהולל ברוב התשבחות: ע"פ נוסח תפלת נשמת.

4) חבלים . . שפרה עלינו: ע"פ תהלים טז, ו.

5) נחלת ה': ע"פ תהלים קכז, ג.

6) יד ושם טוב מבנים ובנות: ע"פ ישעיה נו, ה.

7) כתר שם טוב עולה על גביהם: ע"פ אבות פ"ד מי"ג. ולכן תמיכת העוסקים בתורה בארץ ישראל היא טוב מתמיכת בנים ובנות כו'.

8) הבוטחים בה': ע"פ תהלים קכה, א.

9) בטח בה' . . אמונה: תהלים לז, ג.

10) השכינה שנקראת אמונת ישראל: ראה ראשית חכמה שער היראה פ"א ד"ה והנה, שלומד כן מהזהר.

11) היכל ה' המה: ירמיה ז, ד.

12) העוסק בתורה בארץ ישראל: ראה שוח"ט תהלים קה.

13) המחזיק בידם . . השכינה: שהוא מפרנס את אלו שמפרנסים את השכינה כביכול.

14) צדקת ה': ע"פ ברכה לג, כא.

15) איזהו חסיד כו': הקדמת ת"ז. וראה תניא פ"י.

16) חסד ה' מלאה הארץ: תהלים לג, ה.

17) וחסד ה' . . יראיו: תהלים קג, יז.

18) פתח תפתח . . בארצך: ראה טו, יא.

19) ביד מלאה ורחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

20) ברכה עד בלי די: מלאכי ג, י.

21) על נדיבות יקום: ישעי' לב, ח.

22) ירחיב ה' לנו ופרינו בארץ: ע"פ תולדות כו, כב.

23) ויזכו לראות . . שלום: זמר לשבת ברוך ה' יום יום.

24) גרעון: נ"א: גבול.

25) יוסיף ה' עליהם אלף פעמים: ע"פ דברים א, יב. תהלים קטו, יד.

26) ואין מעצור . . למעט: שמ"א יד, ו.

27) ה' חפץ למען צדקו: ישעיה מב, כה.

28) וצדקה תהי' לנו: ואתחנן ו, כה.

29) חלילה לנו מחדול: ע"פ ש"א יב, כג.

30) ידינו רב להם: ע"פ ברכה לג, ז.

31) להרבות מוהר ומתן: ע"פ וישלח לד, יב.

32) איש לפי . . נחלתו: ע"פ פינחס כו, נד.

33) נפשות אביונים נקיים: ע"פ ירמי' ב, לד.

34) אשר לא הי' פה במדינתינו: שלא באו לחו"ל לעשות לעצמם מעמדות.

35) יכתוב ידו לה': ע"פ ישעי' מד, ה.

36) מדי שנה בשנה: ע"פ ש"א ז, טז.

37) שלא לגרוע: ע"פ קהלת ג, יד.

38) אלמנות צרורות: ע"פ ש"ב כ, ג.

39) אשת ר' ישראל שקלאווער . . יתומים: ראה לעיל אגרת כג (משנת תקנ"א) שהי' עדיין חי, ונראה שנפטר בקיץ תקנ"א, ובאגרת שלפנינו מתחלת שנת תקנ"ב מבקש לתמוך באלמנתו ויתומיו. ומפורט באגרת מוהר"א מקאליסק מיום ח' תמוז תקנ"ב (יסוד המעלה ח"ב אגרת ס): "ושלום לאלמנת המנוח מו"ה ישראל שקלאבר ז"ל, עם שלום בתה, והיתום ה"ה בנו מאשתו הראשונה". וכן מבקש רבינו לקמן אגרת לח (משנת תקנ"ד), להמשיך לשלוח המעמדות של "מוהר"י משקלאב זצ"ל" עבור האלמנה והיתומים.

40) דיין אלמנות ואבי יתומים: ע"פ תהלים סח, ו.

41) כמבואר במענה דאשתקד: דלעיל אגרת כג (משנת תקנ"א). ראה לעיל שם "יחידי סגולה אשר עמם פה היום ... מו' צבי נ"י הנק' רב דחוושטב, והתמים במעשיו הוותיק ידיד נפשי מו"ה מאיר נ"י". ומסתבר שגם מ"ש כאן "המתגוררים בחו"ל עדיין" הכוונה אליהם, ואם כן נכתבה האגרת בתחלת השנה, שהרי בשלהי כסלו תקנ"ב הגיעו השד"ר ר' מאיר מביחוב וסיעתו לטבריה (אגרת מוהר"א מקאליסק, יסוד המעלה ח"ב אגרת סד).

42) יושבי ארץ: ישעי' כא, יד.

43) איש כפי נדבת לבו: ע"פ תרומה כה, ב.

44) מדי שבוע בשבוע: ראה לעיל אגרת א.

45) שבת בשבתו . . חדש בחדשו: ע"פ ישעי' סו, כג. באגרות השנים הקודמות (לעיל אגרות א. ב. ג) מזהיר רבינו שיסלקו המעות לפני כל רגל. וכאן (בתחלת תקנ"ב) מעורר לראשונה לסלק המעות בכל שבוע, ולפחות כל חודש.

לקמן אגרת כט (קיץ תקנ"ב) מודה רבינו "על שמועה טובה . . המתנדבים . . לפרוע . . ליד גבאי אה"ק תובב"א, כל ערך נדבתו המגיע לכל שבוע ושבוע לפי ערך אשר התנדב לכל השנה", ומוסיף "בקשה על העתיד . . לילך בדרך ישרה זו", ומהגבאים מבקש "להודיע לי במכתב שמות האנשים הממלאים ידם לה' לסלק כל נדבותיהם מדי שבת בשבתו, ולפחות מדי חדש בחדשו . . וגם שמות הנחשלים אחריהם . . אולי יתן ה' בלבי עצה לחזק ידים רפות ולאמץ לבם בגבורים".

ואח"כ באגרת לו (תקנ"ג) מספר רבינו על "מכתבים רבים ממקומות רבים . . אשר כל אנ"ש קיימו וקבלו באה"ר וחבה יתירה לסלק מעות א"י מדי שבת בשבתו או מדי חודש בחדשו".

וראה גם לקמן אגרת לב (גביות הוואכער).

46) ציר נאמן: ע"פ משלי כה, יג.

47) יעקב סמלייאנר: ראה אודותיו מבוא פרק ג.

48) כידוע ומפורסם מהיזק . . סוף הקיץ: ראה לעיל סי' יז, ובשוה"ג שם.

49) ביתר שאת ויתר עז: ע"פ ויחי מט, ג.

50) ה' עוז לעמו יתן: תהלים כט, יא.

51) צדקת ה' לפניהם ילך: ע"פ ישעי' נח, ח.

52) לרום קרנם בכבוד: ע"פ תהלים קיב, ט.

53) בכבוד ה' עליהם: ע"פ חקת כ, ו.

54) ה' עליהם יראה: ע"פ זכרי' ט, יד.

55) ומדי דברי זכור אזכרנו: ע"פ ירמיה לא, יט.

56) ותשיח עלי נפשי: איכה ג, כ.

57) לא טובה השמועה: ש"א ב, כד.

58) ששמעתי ותרגז בטני: ע"פ חבקוק ג, טז.

59) עברו תורות חלפו חוק: ע"פ ישעיה כד, ה.

60) למעול מעל בה': נשא ה, ו.

61) מקופת: נ"א: מעות.

62) החרמנו . . איסור גמור: היינו שמלבד האיסור, החרמנו כו'. וכדלעיל אגרת א, ובהנסמן בהערות שם.

63) מעכן בן כרמי: יהושע ז, א.

64) זאת עשו וחיו: ע"פ ויגש מב, יח.

65) כל שעבר: ראה גם לעיל אגרת טז. לקמן ל.

66) ישב על הארץ . . יתירו: ראה גם לעיל אגרת ז, ובהנסמן בהערות שם.

67) וכשם שמתירין . . שלמעלה: סדר התרת נדרים.

68) שבל ישוב לכסלה: ע"פ תהלים פה, ט.

69) ושב ורפא לו: ישעי' ו, י.

70) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

71) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


כה) תחלת תקנ"ב; כללי; התחזקות במעות ארה"ק. לסלק לפני כל שבת או חודש. שלא להלוות