אגרת כו

[תקנ"ב?]

אחד"ש1 כמשפט לאוהבי שמו2.

תש[ת]פך נפשי3 בשאלתי ובקשתי4 השטוחה והפרושה לעורר רוח טהרה ונדיבה, להתנדב לבם הטהור למצוה רבה ועצומה להיות מתמכי אורייתא קדישא להאי גברא בו"ק חו"פ5 רכב ישראל ופרשיו6 איש אלקים קדוש7 יאמר לו8, כק"ש מוה"ר מנחם נחום במו"ה צבי הירש שי'9, הה"מ דק"ק טשערנאביל, אשר נגעה בו10 יד ה' זה כמה עידן ועידנין11, והיתה ההוצאה מרובה לאלפים. וגם עתה עוד מסובל ביסורין של אהבה12, יחלימהו ה' ויחייהו13 מיומים14 ויחדש כנשר נעוריו15. ובגלל זה ידו הק' שלוחה אלינו16 במכתבו ע"י ציר אמונים, האי טהור גברא17 מוכ"ז שי', להיות לו לעזר ולסעד18 ולתמכו בימין19 צדקם.

ועל כן באתי למלאות דבריו הק' בזאת, למלאות ידם20 לה' ביד מלאה ורחבה21 מנה כפולה22 ומכופלת23, כי מעלין בקדש24. וגדולה צדקה זו לקרב גאולתנו25 ופדות נפשנו. ועליו דומי' תהלה26, ועל כן באתי בקצרה, ומובטחני ברוב חסדיהם הנאמנים27 שישמעו לדברי אלה28, ויהיו לרצון אמרי פי29.

ובגלל זה יברכם ה' בכפליים, והי' מעשה הצדקה שלום30 וחיים עד העולם31 בכפליים, כנפש אוהב נפשם דורש שלומם32

שניאור זלמן במוה"ר ברוך זצלה"ה


1) נדפסה בבית רבי סד, א. אגרות בעה"ת סי' לא. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת כ. ונמצא בכת"י (1300 לט, א).

האגרת נכתבה בודאי לפני י"א חשון תקנ"ח – יום פטירת הרה"ק מוהרמ"נ מטשערנאביל. ואם נסמוך על המעתיק, שהעתיק בהחתימה "במוהר"ב זצלה"ה", הרי שנכתבה לאחר תחלת תקנ"ב, שאז נפטר אבי רבינו (ראה מבוא פ"ב).

ואולי יש לזהות אגרת זו, עם המסופר לקמן אגרת כח: "הוצאה חדשה אשר נתחדשה באסיפה שמקרוב". ולקמן אגרת מ (משנת תקנ"ד), ש"זה שנתיים" [תקנ"ב], אשר הי' "צוק העתים אשר חלפו במדינות וואלין ואוקריינא, ונשלחו אלינו שלוחים מהצדיקים המפורסמים, מכירי וידועי מלפנים משם, לסמוך ידם הקדושה".

2) כמשפט לאוהבי שמו: ע"פ תהלים קיט, קלב.

3) תשתפך נפשי: איוב ל, טז.

4) נפשי בשאלתי ובקשתי: ע"פ אסתר ז, ג.

5) בו"ק חו"פ: = בוצינא קדישא חסידא ופרישא.

6) רכב ישראל ופרשיו: ע"פ מ"ב, ב, יב.

7) איש אלקים קדוש: ע"פ מ"ב ד, ט.

8) קדוש יאמר לו: ע"פ ישעי' ד, ג.

9) כק"ש מוה"ר מנחם נחום במו"ה צבי הירש שי': שי' – קאי עליו, ולא על אביו, שהרי מוהרמ"נ נתייתם בילדותו.

10) נגעה בו יד ה': ע"פ איוב יט, כא.

11) כמה עידן ועידנין: בבית רבי שם: "פעם אחת חלה הררמ"נ זמן רב, והי' צריך לעזר ושלח משולח לאנ"ש דמדינתינו, ורבינו נתן עבורו מכתב מליצה".

12) יסורין של אהבה: ברכות ה, א.

13) יחלימהו ה' ויחייהו: ע"פ ישעי' לח, טז.

14) ויחייהו מיומים: ע"פ הושע ו, ב.

15) ויחדש כנשר נעוריו: ע"פ תהלים קג, ה.

16) ידו הק' שלוחה אלינו: ע"פ יחזקאל ב, ט.

17) טהור גברא: ע"פ ברכות ב, ב.

18) לעזר ולסעד: ע"פ תהלים כ, ג.

19) ולתמכו בימין: ע"פ תהלים סג, ט.

20) למלאות ידם לה': ע"פ דה"א כט, ה.

21) ביד מלאה ורחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

22) מנה כפולה: ע"פ ב"ב צ, ב.

23) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

24) מעלין בקדש: ברכות כח, א [מזה נראה שאין זו הפעם הראשונה שמוהרמ"נ שולח ציר אמונים לערוך מגבית ברוסיא].

25) וגדולה צדקה . . גאולתנו: ע"פ ב"ב י, א.

26) ועליו דומיה תהלה: ע"פ תהלים סה, ב.

27) חסדיהם הנאמנים: ע"פ ישעי' נה, ג.

28) לדברי אלה: ע"פ עקב יא, יח.

29) ויהיו לרצון אמרי פי: תהלים יט, טו.

30) והי' מעשה הצדקה שלום: ישעיה לב, יז.

31) וחיים עד העולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

32) דו"ש: ע"פ תצא כג, ז.


כו) תקנ"ב?; כללי; המלצה עבור הרה"ק מוהרמ"נ מטשערנאביל