אגרת כט

[קיץ תקנ"ב]

אהוביי1 אחיי ורעיי2 אשר כנפשי3 העומדים על התורה ועל העבודה4 עבודת הצדקה, צדקת ישרים תצילם5, רודפי צדקה וחסד ימצאו חיים6 ושלום7 עד העולם8 נצח סלה ועד9

אחד"ש כמשפט לאוהבי שמו10,

באתי בת"ח והודאה על העבר וברכת הטוב והמטיב, על שמועה טובה11 תדשן עצם12 ומאירות עינים13 ושמח לבב אנוש14, אשר העיר ה' רוח נדיבה15 בלב המתנדבים בעם16 לפרוע פרעות בישראל17 מדי שבת בשבתו18 ליד גבאי אה"ק תובב"א, כל ערך נדבתו המגיע לכל שבוע ושבוע19 לפי ערך אשר התנדב לכל השנה, לשלוח מדי שנה בשנה20 לפרנסת כל היחידים יושבי אה"ק שי', ובקשה על העתיד21, כה יתן22 וכה יוסיף23 ה'24 רוחו רוח טהרה וקדושה בלב כלל ישראל אנ"ש בכל מקומות מושבותיהם, לילך בדרך ישרה זו, שהיא תפארת לעושיה25 ותפארת מן האדם, למצוא חן ושכל26 טוב בעיני אלקים ואדם, לשמח אלקים ואנשים27, הם אחינו יושבי אה"ק. כמה מעלות טובות ועצומות העולות והנמשכות מזה, הן במיעוט הוצאות הדרך במדינתנו במיעוט הזמן, הן במיעוט אחר מיעוט28 נשך כסף ורבית אוכל29 באה"ק, ע"י הקדמת ביאת הכסף לשם, מלבד העולה על כולנה ריוח עצום כשיעלה ויבא ויגיע לשם בעת האסיף שהיא עת זול30.

ואחת שאלתי אותה אבקש31 מאת כל הגבאים עובדי עבוה"ק איש איש מלאכתו32 אשר המה עושים בכל מקומות מושבותיהם, להודיע לי במכתב שמות האנשים הממלאים ידם לה'33 לסלק כל נדבותיהם מדי שבת בשבתו, ולפחות מדי חדש34 בחדשו, לתת עליהם ברכה35 ולזכור חסדם וטובם כל הימים, ועל הטוב יזכר שמם36, היטיבה ה' לטובים37 ולישרים. וגם שמות הנחשלים אחריהם38 מרפיון ידים39 מחסרון כיס, הצריך זירוז40 ביותר, אולי יתן ה' בלבי עצה לחזק ידים רפות41 ולאמץ לבם42 בגבורים. והחלש יאמר גבור אני43, וה' יעזרהו ויאמצהו, כי בדרך שאדם רוצה44 לילך מוליכין אותו, והכל מסייעין למלאכת שמים45, ולא יעזוב את חסידיו46 המתחסדים חסד של אמת עם אנשי אמת47 מארץ תצמח48.

ומדי דברי זכור אזכרנו לטוב49, איש טוב וישר ירא ה' מרבים50, ה"ה הרב המפורסם בתורה וביראה, כק"ש מו"ה שלמה זלמן הכהן שד"ר שי', אשר כתת רגליו עד מדינתינו לעשות לו פה מעמד נכון, כידוע לכל שאי אפשר לעשות מעמד קיום בשאר מדינות, ולא הספיק לו הזמן לסבב בכל המדינה מקצה51. על כן באתי אחריו למלאות דבריו52 ומשאלותיו לטובה, ולבקש כזאת וכזאת53, בבקשה כפולה ומכופלת54, מאת כל אנ"ש בכל מקומות מושבותיהם, להיות בתומכי נפשו ונפש ביתו, להחזיק ישיבתו באה"ק על התורה ועל העבודה55, ככל אחיו העומדים שם לפני ה'56, לעשות לו מעמד הגון בנדבות הגונות כראוי לפי כבודו, כאלו הי' נוסע ומסבב בכבודו ובעצמו בכל המדינה. ונא מגודל בטחוני קצרתי.

ואומר שלום למעשי צדקה57 וחיים עד עולם58, כ"ד אוהב נפשם מלב ונפש חפצה59

נאום שניאור זלמן בן לא"א מו"ה ברוך זצללה"ה


1) האגרת בשלימותה נתפרסמה באגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת ט, מכת"י (582 מו, א. 1300 יג, א. ובכת"י לנינגרד – היישוב החסידי בטבריה מס' 36, בכותרת: "אגרת השנית לא"ש [האגרת הראשונה היא זו דלעיל אגרת יב], לסלק כל שבוע ושבוע מעות אה"ק לפי נדבתו"). חלקה נדפס במאה שערים סי' כד. גנזי נסתרות סי' מ. אגרות בעה"ת סי' קכז.

קביעת תאריך קיץ תקנ"ב:

א) אודות שליחויותיו של "מו"ה שלמה זלמן הכהן שד"ר" ידועות לנו [ראה שלוחי א"י ע' 611 ואילך] שלש: 1) תקל"ט-תקמ"א. 2) תקמ"ה. 3) תקמ"ט-נג.

ב) תוכן האגרת שלפנינו, היא תודה על מה שקיבלו את בקשתו באגרת כה דלעיל (מתחלת תקנ"ב), לסלק הנדבות מדי שבת בשבתו.

ג) השד"ר מוהרש"ז הכהן הנ"ל, חזר משליחותו בין יוה"כ לסכות תקנ"ג, כמסופר באגרת שלו ושל יושבי אה"ק (יסוד המעלה ח"ב אגרות סט-ע). וכאן הוא עדיין ברוסיא.

ואם כן אין אגרת זו מתאימה אלא לקיץ תקנ"ב.

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) ורעיי אשר כנפשי: ע"פ ראה יג, ז.

4) על התורה ועל העבודה: ע"פ אבות פ"א מ"ב.

5) צדקת ישרים תצילם: ע"פ משלי יא, ו.

6) רודפי צדקה וחסד ימצאו חיים: ע"פ משלי כא, כא.

7) חיים ושלום: ע"פ משלי ג, ב.

8) חיים . . עד העולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

9) נצח סלה ועד: ע"פ עירובין נד, א.

10) כמשפט לאוהבי שמו: ע"פ תהלים קיט, קלב.

11) הטוב והמטיב על שמועה טובה: ע"פ ברכות נד, א.

12) שמועה טובה תדשן עצם: משלי טו, ל.

13) ומאירות עינים: ע"פ תהלים יט, ט.

14) ושמח לבב אנוש: ע"פ תהלים קד, טו.

15) רוח נדיבה: ע"פ תהלים נא, יד.

16) המתנדבים בעם: ע"פ שופטים ה, ט.

17) לפרוע פרעות בישראל: ע"פ שופטים ה, ב. וכאן ר"ל – תשלום מכסת התחייבותו למעות ארה"ק.

18) מדי שבת בשבתו: כתקנת רבינו דלעיל אגרת כה, ובהנסמן בהערות שם.

19) המגיע לכל שבוע ושבוע: כמבואר בתקנה דלעיל אגרת א.

20) מדי שנה בשנה: ע"פ ש"א ז, טז.

21) ובקשה על העתיד: ע"פ ברכות נד, א.

22) כה יתן: ע"פ מ"א ה, כה.

23) וכה יוסיף: ע"פ ש"א ג, יז. יד, מד. יט, יד.

24) יוסיף ה': ע"פ יהושע כג, ג. דה"א כא, ג.

25) תפארת . . האדם: אבות ב, א.

26) למצוא . . ואדם: ע"פ משלי ג, ד.

27) לשמח אלקים ואנשים: ע"פ שופטים ט, יג.

28) במיעוט אחר מיעוט: ע"פ יומא מג, א ובכ"מ.

29) נשך כסף ורבית אוכל: ראה ב"מ ס, ב.

30) בעת האסיף שהיא עת זול: ראה לעיל אגרות יז. כב. לקמן נג. נה.

31) ואחת שאלתי אותה אבקש: ע"פ תהלים כז, ד.

32) איש איש . . עושים: ע"פ ויקהל לו, ד.

33) הממלאים ידם לה': ע"פ דה"א כט, ה.

34) מדי שבת . . חדש: בהמשך לזה – ראה לקמן אגרת לו.

35) הממלאים . . ברכה: ע"פ תשא לב, כט.

36) ועל הטוב יזכר שמם: ע"פ ברכות לג, ב.

37) הטיבה ה' לטובים ולישרים: תהלים קכה, ד.

38) הנחשלים אחריהם: ע"פ תצא כה, יח.

39) מרפיון ידים: ע"פ ירמי' מז, ג.

40) מחסרון כיס הצריך זירוז: ע"פ תו"כ ר"פ צו. פרש"י שם.

41) לחזק ידים רפות: ע"פ ישעי' לה, ג.

42) ולאמץ לבם בגבורים: ע"פ עמוס ב, טז.

43) והחלש יאמר גבור אני: יואל ד, י.

44) בדרך שאדם . . אותו: מכות י, ב.

45) והכל מסייעין למלאכת שמים: ראה במדב"ר יד, ג. שהש"ר פ"א א, ה.

46) ולא יעזוב את חסידיו: תהלים לז, כח.

47) אנשי אמת: ע"פ יתרו יח, כא.

48) אמת מארץ תצמח: תהלים פה, יב.

49) ומדי דברי . . לטוב: ע"פ ירמיה לא, יט.

50) ירא ה' מרבים: ע"פ נחמי' ז, ב.

51) בכל . . מקצה: ע"פ תבוא כח, סד.

52) באתי אחריו למלאות דבריו: ע"פ מ"א א, יד.

53) כזאת וכזאת: ע"פ ש"ב יז, טו. מ"ב ה, ד. ט, יב.

54) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

55) על התורה ועל העבודה: ע"פ אבות פ"א מ"ב.

56) ככל אחיו העומדים שם לפני ה': ע"פ שופטים יח, ז.

57) שלום למעשי צדקה: ע"פ ישעיה לב, יז.

58) וחיים עד עולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

59) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


כט) קיץ תקנ"ב; גבאי ארה"ק; תודה ועידוד לסילוק מעות ארה"ק לפני כל שבת וחודש. המלצה לרש"ז הכהן