אגרת ל

[לערך תקנ"ב?]

מי1 בכם ירא ה' שומע בקול עבדו2 נאמן ביתו3, אשר הזהירנו בתורתו לבלתי סור ממצות4 חכז"ל ימין ושמאל, אפילו אומר5 לך כו', והם אמרו שלא לשנות אפילו לצורך הלואה לדבר מצוה רבה, כמבואר בכמה מקומות6. וחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה7, עד שכל העובר אפילו על מצוה קלה של דבריהם8 אחת דתו להמית9 בגוף ונפש. כי גם דתו מובדלת מדת יהודית, שהיא דת כללות ישראל בברכה שברכו לכל העובר על דבריהם, ובהפרד החלק מן הכלל הוא מת באמת. לבד מאשר יושיט לו המלך10 הרהורי תשובה בלבו, ושב ורפא לו11. ואם השמן לבו12 והכבד לבלתי שמוע13 בקול עבדיו14 ותלמידיו15 חז"ל שכל דבריהם כגחלי אש16, יכוה בגחלתן כויה תחת כויה17, בגוף ונפש, כאמור, ועקיצתן עקיצת עקרב כו' ואנחנו נקיים18.

כי אנו19 רק כחזן הכנסת20 הקורא את המגילה21, עומד ומשמיע לרבים22, כן אנחנו משמיעים לרבים ומודיעים אותם דברי חז"ל, הצריכים חיזוק23 לפי פרצות הדור בעוה"ר, עמל אדם לפיהו24, דברים הנוגעים להם לדין או להורות, וחייהן – שהן הן גופי הלכות שהן חיי25 נפשות ממש, כגון26 שבת וצדקה ות"ת וכהנה רבות – תלויות להם מנגד27. וברוך ה' המאיר לעולם כולו בכבודו28, שהאיר עינינו בתורתו29 ודרשנו וחקרנו היטב30 בתלמוד ופוסקים, מראשון שבראשונים ועד אחרון שבאחרונים, ויגענו ומצאנו31 בעז"ה דין זה, שלא התירו אפילו בהלואה, ואפי' למצוה32 רבה מפורש לאיסור גמור33 מדינא דגמרא, בלי שום חולק. ואם יש איזה משמעות לאיזה קורא באחד מספרי הקיצורים להיפוך34, הוא מחמת חסרון הידיעה והבנה, חי ה'35. וכבר אמרו רז"ל על שוני הלכות כו' שהן מבלי עולם36 כו'.

ואני לא האמנתי על שום אדם מאנ"ש שימלאו לבו לעבור ע"ז ביד רמה37, אך עתה שמעתי ותרגז בטני38 לקול הקורא39. גלל כן עצתי אמונה ופעולתו תהי' אמת40 לאמתתה של תורה, שיכנוף יו"ד אנשים41 יראי ה' וחושבי שמו42 שיתירו לו43 כדרך שמתירין הנדויין44 והשמתות45 לכל מי שישוב בתשובה שלימה בלונ"ח. הרחמן הוא יתן בלב כל עמו לשוב באמת.

כ"ד אוהב נפשם לנצח מלב ונפש חפצה46

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך ז"ל


1) נדפסה במאה שערים סי' טז. גנזי נסתרות סי' לב. אגרות בעה"ת סי' קל. קובץ יגדיל תורה (נ. י.) חוב' כב סי' קב. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת סח. ומועתקת בכמה כת"י (309 קפה, א. 488 דש, א. 648 טו, א. 1201 טז, א. 2000 סט, ב (שמסיים "הועתק מגוף כ"י אות באות"). 2340 יא, ב. ובכת"י ירושלים 3547 קכ, א).

אם נסמוך על לשון החתימה "בא"א מו"ה ברוך ז"ל", הרי שנכתבה משנת תקנ"ב ואילך (ראה מבוא פ"ב). ועל פי השוואת התוכן והסגנון לאגרת כה דלעיל, נראה שנכתבה לערך בשנת תקנ"ב.

2) מי בכם . . בקול עבדו: ישעי' נ, י.

3) עבדו נאמן ביתו: ע"פ בהעלתך יב, ז.

4) לבלתי סור . . ושמאל: ע"פ שופטים יז, כ.

5) אפי' אומר לך כו': ספרי ורש"י שופטים יז, א.

6) כמבואר בכמה מקומות: כדלעיל סי' א, ומקורות והערות שם.

7) וחמורים . . מדברי תורה: ע"פ ירושלמי ברכות א, ד.

8) שכל העובר . . של דבריהם: ברכות ד, ב. עירובין כא, ב. וראה גם לעיל אגרת ה.

9) אחת דתו להמית: ע"פ אסתר ד, יא.

10) לבד . . המלך: ע"פ אסתר ד, יא.

11) ושב ורפא לו: ישעיה ו, י.

12) השמן לבו: ע"פ ישעי' ו, י.

13) לבו והכבד לבלתי שמוע: ע"פ וארא ח, יא.

14) שמוע בקול עבדיו: ע"פ ישעי' נ, י.

15) ותלמידיו: נ"א: ותלמידי.

16) שכל דבריהם . . עקרב: אבות ב, י.

17) כויה תחת כויה: ע"פ משפטים כא, כה.

18) ואנחנו נקיים: ע"פ יהושע ב, יט.

19) כי אנו: נ"א: כי אני איני.

20) כחזן הכנסת: ע"פ יומא סח, ב.

21) הקורא את המגילה: ע"פ מגילה יז, א.

22) ומשמיע לרבים: ע"פ מו"ק כא, א.

23) הצריכים חיזוק: ע"פ ר"ה יט, א.

24) עמל אדם לפיהו: קהלת ו, ז.

25) חיי: נ"א: גופי.

26) כגון: נ"א: הן הל'.

27) תלויות להם מנגד: ע"פ תבוא כח, סו.

28) וברוך ה' המאיר . . בכבודו: ברכות ס, ב.

29) שהאיר עינינו בתורתו: ע"פ ברכות ק"ש.

30) ודרשנו וחקרנו היטב: ע"פ ראה יג, טו.

31) ויגענו ומצאנו: ע"פ מגילה ו, ב.

32) למצוה: נ"א: לצורך מצוה.

33) לאיסור גמור: נ"א: לאיסור.

34) איזה משמעות . . להיפוך: כנראה הכוונה למ"ש בפתחי תשובה סי' רנט ס"ק ד שנהגו להקל בזה.

35) חי ה': נ"א ליתא.

36) שוני . . מבלי עולם: סוטה כב, א.

37) ביד רמה: שלח טו, ל. נ"א ליתא.

38) שמעתי ותרגז בטני לקול: חבקוק ג, טז.

39) לקול הקורא: ע"פ ישעי' ו, ד.

40) עצתי אמונה ופעולתו תהי' אמת: ע"פ פיוט דתפלת ר"ה.

41) שיכנוף יו"ד אנשים: כמבואר ביו"ד סי' שלד סל"ה.

42) יראי ה' וחושבי שמו: מלאכי ג, טז.

43) שיכנוף . . שיתירו לו: ראה גם לעיל אגרת ז, ובהנסמן בהערות שם.

44) הנדויין: נ"א: כל הנדויין.

45) מדינא דגמרא . . והשמתות: היינו שמלבד האיסור, החרמנו כו'. וכדלעיל אגרת א, ובהנסמן בהערות שם.

46) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


ל) לערך תקנ"ב?; גבאי ארה"ק; שלא להלוות מקופת מעות ארה"ק