אגרת לא

[לפני תקנ"ג]

תקנות דלאזני – מפי אדמו"ר

כל1 מי שהי' פעם א' בעיר לאזנא לא יבא עוד כי אם על שבת שמברכין ר"ח לבד, בחדש אלול לא יסעו כי אם בשתי שבתות שלפני ר"ה2, ובתשרי על שבת שובה, ובחשון לא יסעו כלל, ובכסלו לא יסעו כי אם על שבת שמברכין ר"ח טבת, וכן בטבת על שבת שמברכין ר"ח שבט, בשבט על שבת שמברכין ר"ח אדר, וכן באדר על שבת שמברכין ר"ח ניסן, ובניסן לא יסעו כלל, ובאייר יסעו על שבת שמברכין ר"ח סיון, וכן בסיון על שבת שמברכין ר"ח תמוז, וכן בתמוז על שבת שמברכין ר"ח אב, ובאב לא יסעו כי אם על שבת נחמו.

עוד תקנה, שלא ליסע רק פעם אחת בשנה, ואף גם זאת לא יכנוס ביחידות אל הרב שי"נ3 ... כי אם ישכור לו קעסט לא פחות על ב' שבועות.

עוד תקנה, כל מי שרוצה ליתן צעטיל אל אדמו"ר אזי יכתוב בביתו הצעטיל קודם נסיעתו.


1) נדפסה בהתמים חוב' ב (לב [126]) – מתוך גוף כת"י התקנות. אגרות בעה"ת סי' לח. ס' התולדות אדה"ז ע' סז. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת כג. ומועתקת בכת"י (1300 ז, א).

אגרות נוספות בקשר ל"תקנות לאזניא" – לקמן אגרות לה. מג. נ. סז. וראה גם אגרת סא בסופה. סקירה על "תקנות לאזניא" ראה מבוא פרק ו.

בהתמים שם, מקדימה המערכת:

"התקנות דליאזנא שהננו נותנים בזה נוסדו ע"י זקני החסידים של רבינו אדמו"ר הזקן נ"ע (הרב בעל התניא) עפ"י הסכמת האדמו"ר. כפי שיכולים לשער הנה התקנות הראשונות נערכו בשנת תק"מ-ג בערך, ובמשך זמן של חמשה עשר שנים נתוספו תקנות חדשות על הישנות. התקנות הללו, וכן מכתבי אדמו"ר הזקן נ"ע בענין הלז, נותנים תמונה בהירה על המצב המזהיר של החסידות החבדי"ת בכלל בימים ההם, שעמדה על מרום פסגת מעלתה, וכן על חיי החסידים הראשונים, שהמשמעת אצלם הי' באופן נעלה ביותר, וכל עניני החסידות היו אצלם בהסתדרות נכונה ובסדר קבוע".

מתוכן האגרת מוכח שנכתבה בין השנים תקמ"ג-תקנ"ג, שהרי:

נתפרש לקמן אגרת נח סי"ד, שבשנת תקמ"ג התיישב בלאזניא. וכאן נאמר "בעיר לאזנא".

בכמה מקומות נתפרש שהנהגת החסידות על ידי רבינו הזקן התחילה בשנת תקמ"ג, כמובא בס' תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק יא.

בתחלה הי' רבינו יחד עם הר"י מפאלצק והרי"ב מליובאוויטש (כנזכר באגרות הרמ"מ מוויטעפסק משנת תקמ"ב). ורק לאחר שנסתלק הר"י מפאלצק (תקמ"ג לערך), והרי"ב כפף עצמו אליו, נעשה רבינו הראש לחסידים בכל מדינת רוסיא הלבנה וליטא, והי' הצורך לתקן את התקנות האלו.

בכל אופן מסתבר שנכתבו כמה שנים לפני תקנ"ג, שהרי מ"ש בהם: "מי שהי' פעם א' בעיר לאזנא לא יבא עוד כ"א על שבת שמברכין ר"ח ... פעם אחת בשנה ... ביחידות אל הרב", מתאים אל הנכתב באגרת לה (תקנ"ג) "שבת שמברכים החדש ... הוקבע לאנ"ש הישנים ליכנס פ"א בשנה דוקא כידוע מקדם".

2) בשתי שבתות שלפני ר"ה: ר"ל בשבת שהוא שתי שבתות לפני ר"ה (וכן מפורש בתקנות של השנים הבאות).

3) הרב שי"נ . . : חסר בכתה"י, וכנראה צ"ל: מיד בבואו.


לא) לפני תקנ"ג; כללי; תקנות דלאזני