אגרת לג

[חורף תקנ"ג]

אהו'1 אחיי ורעיי2 העומדים על התורה ועל העבודה3, עבודת הצדקה השקט ובטח עד העולם4, ה' עליהם יחיו5 חיים עד העולם6 נצח סלה ועד7.

אחד"ש כמשפט לאוהבי שמו8,

באתי לעורר רוח נדיבה9 בלב כל אנ"ש מקו"ע10, המתנדבים בעם ובאים על החתום לפרנסת יחידי סגולה יושבי אה"ק, ולבקש כזאת וכזאת11 בנפש חנינה12 ובקשה כפולה ומכופלת13, שלא לתת מגרעות14 בקדש ח"ו, לפחות ח"ו מערך וסך דאשתקד, כי אדרבה מעלין בקדש15 ולא מורידין ח"ו.

וגם המעמדות של הרב מו"ה16 יוסף משקלאוו17 והרב מו"ה צבי משקלאוו18, שלא לגרוע19 ח"ו, כי אדרבה גודל הרחמנות עליהם נלאיתי נשוא20. ואל יפול לב האדם עליו21 פן ישובו לבתיהם22, הס מלהזכיר23, כי נוכח ה' דרכם24. ועוד שהמעות לא יתנו לידיהם כלל, כי אם לשד"ר דאשתקד שיהי' בוואלין25, שיוליכו26 לאחינו יושבי אה"ק תובב"א, וינוכה להם לשנה הבע"ל, וד"ל.

וגם המעמדות של המופ' מו"ה דובער27, חתן המלך28 אדמו"ר המנוח זצוקללה"ה, שלא לגרוע ח"ו, כי בעזה"י יסע29 בשנה זו. וגם בשנה שעברה אנוס הי' על פי הדבור30 וצווי הצדיקים, וכאשר נכתב אלי בשם הקדוש מו"ה ברוך31 נ"י, שבודאי יסע בשנה זו. ואף גם זאת, לא יותן כסף לידו ממש, כי אם ליד שד"ר מאה"ק שיהי' אתו עמו. וגם כל הנדבות שנרשם32 לו כשהי' פה במדינתנו אשתקד מושלשים תח"י גבאי אה"ק דואלין, ולא יותן לו עד אשר יסע לשלום.

עוד זאת אדרוש ואבקש בבקשה כפולה ומכופלת33, אדות המעמדות של הרב המפורסם המנוח מו"ה מיכל ז"ל מפינטשוב34, שלא לגרוע ח"ו, מפני גודל הרחמנות שעל האלמנה אשת חבר כחבר35 והיתומים.

וכל המרחם36 על הבריות מרחמים עליו מן השמים, ובגלל הדבר הזה יברכם37 ה' בכפלים, והי' מעשה הצדקה שלום38 וחיים.

כ"ד אוהב נפשם ד"[ש] מלב ונפש חוננת39

שניאור זלמן במו"ה ברוך ז"ל


1) נדפסה בהתמים חוב' ד (כד [354]). אגרות בעה"ת סי' כח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת כא. והוגהה כאן ע"פ כת"י (582 מו, ב. 1300 יט, א).

ויתבאר לקמן בהערות, שכמה פרטים האמורים בה מורים שנכתבה בשנת תקנ"ג.

וכיון שבדרך כלל הי' רבינו כותב את אגרותיו בתחלת החורף, מסתבר שגם אגרת זו נכתב בתחלת החורף.

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) על התורה ועל העבודה: ע"פ אבות פ"א מ"ב.

4) עבודת הצדקה . . העולם: ע"פ ישעי' לב, יז.

5) ה' עליהם יחיו: ע"פ ישעי' לח, טז.

6) חיים עד העולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

7) נצח סלה ועד: ע"פ עירובין נד, א.

8) כמשפט לאוהבי שמו: ע"פ תהלים קיט, קלב.

9) רוח נדיבה: ע"פ תהלים נא, יד.

10) מקו"ע: (= מקרב ולב עמוק) נ"א: מקטן ועד גדול.

11) כזאת וכזאת: ע"פ ש"ב יז, טו. מ"ב ה, ד. ט, יב.

12) בנפש חנינה: ע"פ פיוט היום יכתב.

13) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

14) מגרעות: ע"פ מ"א ו, ו.

15) מעלין בקודש: ברכות כח, א.

16) מו"ה יוסף . . צבי משקלאוו: את בואם לארה"ק מזכיר מוהר"א מקאליסק, באגרת תקנ"ד (יסוד המעלה ח"ב אגרת עג): "בהגיע אנ[שי] שלמינו דק' שקלאב יע"א".

17) מו"ה יוסף משקלאוו: אולי יש לזהותו עם החסיד ר' יוסף משקלאב, שמסופר עליו בבית רבי (עא, ב).

18) מו"ה צבי משקלאוו: ראה לעיל אגרת כז, שהוא עלה בשנה הקודמת (תקנ"ב) בפתאום, וכנראה חזר לשקלאוו בשנת תקנ"ג לסדר עניניו שם. באגרת שבט תקנ"ה הוא חותם בטבריא (יסוד המעלה ח"ב אגרת עו): "צבי הירש ב"מ אליעזר משקלאב". ובאגרת מוהר"א מקאליסק לרבינו משנת תקס"א (אגרות בעה"ת עמ' קנח), נזכר: "בנו של המנוח מו"ה צבי משקלאוו".

19) שלא לגרוע: ע"פ קהלת ג, יד.

20) נלאתי נשוא: ע"פ ישעי' א, יד.

21) ואל יפול לב האדם עליו: ע"פ ש"א יז, לב.

22) פן ישובו לבתיהם: שישארו בביתם בשקלוב ולא יסעו בשנית לארה"ק.

23) הס מלהזכיר: ע"פ עמוס ו, י.

24) נוכח ה' דרכם: ע"פ שופטים יח, ו. שאף שחזר לשקלאוו (לסדר עניניו), דעתם לנסוע שוב לארה"ק, ועל כן זקוקים הם למעמדות.

25) לשד"ר דאשתקד שיהי' בוואלין: ראה לקמן אגרות מט. נה. שבתחלה היו נשלחים ביחד, המעות הנאספים ברוסיא והנאספים בוואלין-פולניא, ובין השנים תקנ"ו-ח, התחילו לשלוח אותם בנפרד.

26) שיוליכו: נ"א: שיולך.

27) דובער: הוא חותם (יסוה"מ ח"ב ע' קה) "דוב בער במה"ו עזריאל חתן הרב" (הרה"ק הרמ"מ מוויטבסק). אודותיו ביסוד המעלה ח"א ע' קט. אחרי שאשתו נפטרה בשנת תקמ"ח הוכרח לנסוע לחו"ל, כמסופר באגרת שכתב הרה"ק הר"א מקאליסק בחודש סיון תקמ"ח (יסוה"מ ח"ב ע' קלה) "נתאלמן הוכרח לנוד החוצה, לישא אשה ההוגנת לו, ומי יודע מתי ישוב לשבת בארץ".

בשנת תקנ"ג עדיין לא חזר לארה"ק, ועל זה כותב כאן רבינו, שהן המעות שנאספו עבורו בשנה שעברה (תקנ"ב) והן המעות שנאפים עתה, לא יומסרו לו עד שיסע לארה"ק, ובינתיים יוחזקו אצל גבאי מעות ארה"ק.

למעשה התיישב בחו"ל ולא חזר לארה"ק, ועל כך כותב רבינו לקמן אגרת לח (תקנ"ד): "היתה לו סיבה מאת ה' שלא ליסע לאה"ק ... המעמדות של המופ' מ' דוב בער נ"י הנ"ל משתי שנים שעברו לא נמסר לידו אף פרוטה אחת, וכל שכן המעמדות שלהבא, רק הכל כאשר לכל ניתחלק לתושבי עניי אה"ק".

ובאגרת מעות ארה"ק תקנ"ו (לקמן אגרת מח): "המעמד של חתן המלך הידוע שסלקוהו כל אנ"ש בשלימות עד היום . . מהיום והלאה הוקבע והופרש המעמד הנ"ל לצרכי ביקור חולים דחבורתא קדישתא הנ"ל".

28) חתן המלך: ע"פ ש"א יח, יח.

29) בעזה"י יסע: נ"א: בודאי יסע.

30) אנוס הי' על פי הדבור: ע"פ נוסח הגש"פ.

31) הקדוש מו"ה ברוך: ממעזיבוז.

32) שנרשם: נ"א: שנתנו.

33) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

34) מו"ה מיכל ז"ל מפינטשוב: ראה גם לקמן אגרת לח. אודותיו ראה יסוד המעלה ח"א ע' קכ. בשנת תקמ"ח נסע בשד"רות לחו"ל, וחזר בחודש אדר תקמ"ט, כנזכר בכמה אגרות השנה הזאת מארה"ק (יסוד המעלה ח"ב אגרות מו-ט). הוא נפטר לפני שנת תקנ"ג, ועל קבלת המעמדות שלו באותה שנה (כך נראית לי קריאת התיבה בכת"י שם, ולא תקנ"ב) חותם בנו מה"ר חיים (כרם חב"ד גליון ד ח"ב ע' 289).

באגרת שלפנינו מבקש רבינו בשנת תקנ"ג, להמשיך לשלוח המעמדות שלו – עבור האלמנה והיתומים. גם לקמן אגרת לח (תקנ"ד) מבקש רבינו שלא לגרוע מהמעמדות לבני ביתו.

35) אשת חבר כחבר: ע"ז לט, א.

36) כל המרחם . . השמים: שבת קנא, ב.

37) ובגלל . . יברכם ה': ע"פ ראה טו, י.

38) והי' מעשה הצדקה שלום: ישעי' לב, יז.

39) חוננת: כנראה פיענוח המעתיק של "מלונ"ח", וצ"ל "חפצה" – ע"פ דה"א כט, ט.


לג) תקנ"ג; גבאי ארה"ק; המלצות עבור כמה מיושבי ארה"ק