אגרת לז

[תקנ"ג?]

ה'1 ישפות שלום2 וחיים טובים וארוכים לאדוננו מגיננו, רכב ישראל ופרשיו3, בוצינא קדישא קדוש יאמר לו4, כק"ש מוהר"ר מנחם נחום5 שי' וכל המסתופפים בצל החכמה תחי'6 וחיים עד עולם7, אכי"ר

אחד"ש כמשפט לאוהבי שמו8,

באתי בתפלה קצרה9, אל יחר בעיני אדוני10 אשר העתרתי דברי עליו11 לזרז לזריזין12 כמותו ירבו בישראל13. אך כי בטחתי ברוב חסדו14 וענותו תרבני15 להטריח אותו צדיק בתיבות הרבה16 למחול עכ"ה, לכתוב לכל הסרים למשמעתו ומסתופפים בצלו על אודות חיזוק ישיבת אה"ק, לבא על החתום על מעמדות נכונות, לשלוח תמידין כסדרן מידי שנה בשנה17, לפרנסת אחינו יושבי ארה"ק, ומלכם בראשם18 הרב הכהן הגדול מאחיו19 מו' אברהם שי'. ולא נצרכה אלא להעדפה20, כנהוג במדינתנו, וכאשר יפרש שיח מוכ"ז הרבני המופ' בתורה ויראה מו' חיים הלוי שד"ר21, וגודל ההכרח העצום, מרוב החובות אשר השתרגו ועלו על צוארם22 מפני צוק העתים23 והיוקר הגדול וההסגר פעמיים24, ה' יאמר לצרתם די25.

ומגודל בטחוני בצדקתו, אשר מדעתו יצדיק צדיק26 עבדו לרבים ויאחז צדיק דרכו27, קצרתי ואומר שלום מאדון השלום28, וימים על ימי מלך יוסיף29 ושנותיו כמו דור ודור.

כ"ד אוהב נפשו דורש שלומו30 מלב ונפש חפצה31, העבד הנרצה לעבודתו,

שניאור זלמן בלאאמ"ו ברוך זלה"ה


1) נדפסה בגנזי נסתרות סי' לד. משנת יואל ע' לו. תולדות משפחת הרב מלאדי ע' 32. אגרות בעה"ת סי' ל. אגרות קודש (אבות החסידות) סי' עז. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת כז. והוגהה ע"פ כת"י (636 רפג, א. ובסופה העיר המעתיק: "הועתק מגוף כתי"ק אדמו"ר הזקן נבג"מ הנמצא אצל ר' לויק אידיליעוויץ בוויטעפסק, שהי' משרת בקדש אצל אדמו"ר מוהר"ש זצוקלה"ה").

ההשערה שנכתב בשנת תקנ"ג:

א) מלשון החתימה "בלאאמ"ו ברוך זלה"ה" (הן בנוסח הנדפס והן בהעתק הנ"ל מכתי"ק), נראה שנכתבה אחרי שנת תקנ"ב (ראה מבוא פ"ב).

ב) ממה ששלח רבינו את ר' חיים הלוי לעיירות וואלין ואוקריינא, נראה שנכתבה לפני תקנ"ו, שבה הוסכם, שכסף מדינות וואלין ואוקריינא יושלח על ידי שלוחי אנשי פולין שבטבריה, ולא על ידי מוהר"א הכהן מקאליסק הנזכר כאן (כדלקמן אגרת נה, ובהערות שם).

ג) דברי רבינו באגרת זו "צוק העתים והיוקר הגדול וההסגר פעמיים", מכוונים להמסופר באגרות אנשי טבריא משלהי קיץ תקנ"ב (יסוד המעלה ח"ב אגרות ס; סג), אודות המגיפה בערי הגליל, שנמשכה מחודש אדר עד חודש תמוז תקנ"ב. ואם כן יש מקום לשער שנכתבה לערך בשנת תקנ"ג.

ד) אפשר שרבינו מרמז למגבית זו באוקריינא – לקמן אגרת מ (תקנ"ד): "כידוע לכל כי גם הם מחזיקי אה"ק ויושביה".

2) ה' ישפות שלום: ע"פ ישעי' כו, יב.

3) רכב ישראל ופרשיו: מ"ב, ב, יב.

4) קדוש יאמר לו: ישעי' ד, ג.

5) מנחם נחום: מטשערנאביל.

6) בצל החכמה תחי': קהלת ז, יב.

7) וחיים עד העולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

8) כמשפט לאוהבי שמו: ע"פ תהלים קיט, קלב.

9) בתפלה קצרה: עפ"י ברכות ג, א.

10) אל יחר בעיני אדוני: ע"פ וישלח לא, לה.

11) העתרתי דברי עליו: ע"פ יחזקאל לה, יג.

12) לזרז לזריזין: ע"פ מכות כג, א.

13) כמותו ירבו בישראל: ע"פ יבמות טז, א.

14) ברוב חסדו: ע"פ תהלים ה, ח.

15) וענותו תרבני: ע"פ ש"ב כב, לו. תהלים יח, לו.

16) להטריח . . הרבה: ע"פ ב"ר כו, ב.

17) מדי שנה בשנה: ע"פ ש"א ז, טז.

18) ומלכם בראשם: ע"פ מיכה ב, יג.

19) הכהן הגדול מאחיו: ע"פ אמור כא, י.

20) ולא נצרכה אלא להעדפה: ע"פ כתובות מג, א ועוד.

21) מו' חיים הלוי שד"ר: ראה אודותיו לקמן אגרת פו, ובהנסמן בהערות שם.

22) השתרגו ועלו על צוארם: ע"פ איוב א, יד.

23) צוק העתים: ע"פ דניאל ט, כה. נזכר גם לקמן אגרת לח (תקנ"ד): "מודעת זאת וגלוי ומפורסם וידוע לכל צוק העתים אשר חלפו ועברו באה"ק בשנים אלו וגודל הלחץ זו הדחק". ואגרת מד (תקנ"ה): "בצוק העתים אשר חלפו ועברו באה"ק תובב"א, והיוקר הגדיל למעלה ראש".

24) וההסגר פעמים: ראה לעיל בהערות. ומה שכותב "פעמיים" אפשר שמרמז בזה למגיפה והסגר הראשון שהי' בשנת תקמ"ו, כמסופר באגרות השנה ההיא מארה"ק (יסוד המעלה ח"ב אגרות כט-לא).

25) ה' יאמר לצרתם די: ע"פ פירש"י מקץ מג, יד.

26) מדעתו יצדיק . . לרבים: ע"פ ישעי' נג, יא.

27) ויאחז צדיק דרכו: איוב יז, ט.

28) מאדון השלום: ע"פ נוסח ברכת מעין שבע.

29) ימים על ימי . . ודור: ע"פ תהלים סא, ז.

30) דורש שלומו: ע"פ תצא כג, ז.

31) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


לז) תקנ"ג?; להרה"ק מוהרמ"נ מטשערנאביל; מגבית מעות ארה"ק