אגרת לח

[חורף תקנ"ד]

אשריכם1 זורעי על כל מים2, המה כל אנ"ש הזורעים לצדקה3, צדקת ה' עשו4 עם ארצו הק' ועם עיני ה' בה5, הלא המה יראי6 ה' וחושבי שמו7 הדרים עליה8, אשר זאת היא העולה9 בעילוי רב רם ונישא10 למעלה ראש11 מכל המים, אשר המה חסדים12 מגולים המשפיעים לכל העולמות עליונים ותחתונים, כידוע ליודעים מעלת עילוי הארץ ויושביה בסתר עליון13 ועד רום המעלות. ועל כן עלינו לשבח לאדון הכל ששם חלקנו בהם14. וגם כי דור הולך ודור בא והארץ הקדושה לעולם עומדת15, ובצדקה תכונני16, לזכותנו בה ולהעלות נפשנו עמה בעילויה עד רום המעלות.

והנה כל מבין ומתבונן היטב בדברי אלה17 המועטים מחזיקים המרובה18, איש נבוב ילבב19 וילהיב לבו להיות עולה מעלין בקדש20 מדי שנה בשנה21, כי זאת היא מדת ודרך הקדש22 העליון להיות עולה מעלה מעלה23 ולא לירד ח"ו. ועל כן שפכתי שיח24 לפני כל אוהביי ורעי אשר כנפשי25, שלא לתת מגרעות26 בקדש ח"ו, דהיינו להוסיף ולא לגרוע27 ח"ו מכל הנדבות נדבה לה', אשר הובא בשנים שעברו לכל פרטי יחידי סגולה יושבי אה"ק מקטון ועד גדול28, ה' עליהם יחיו29, בפרט המעמדות של המנוח הרב מו"ה יחיאל מיכל זצ"ל30 ושל ה"ה המופ' הותיק מוהר"י משקלאב31 זצ"ל וגם לרבות המעמדות של חתן המלך32 מ' דוב33 נ"י אשר היתה לו סיבה מאת ה' שלא ליסע לאה"ק, לסלק הכל בשלימות בלי שום גרעון כסף34 ח"ו.

כי מודעת זאת35 וגלוי ומפורסם וידוע לכל צוק העתים36 אשר חלפו37 ועברו38 באה"ק בשנים אלו וגודל הלחץ זו הדחק39, וגם החובות אשר השתרגו ועלו40 על יושביה, המחזיקים בתורת ה' מעוני ורוב העבודה41 עבודת הקודש, ובפרט מקצת יחידי סגולה אשר לא הי' במדינתינו בכבודם ובעצמם לעשות להם מעמדות נכונים. בשגם שאין הקומץ42 הזה משביע למלאות די מחסורם עם פרעון החובות, וההכרח הי' לעשות סך עצום ורב, אך כעת אין הזמן גרמא מפני שעת הדחק והיוקר הגדול כו' שבמדינתינו, ה' ירחם.

ומדי דברי זכור אזכור43 לטוב, למלאות משאלות אדונינו בוצינא קדישא האלקי הרב מו"ה אברהם הכהן הגדול שי' מאחיו44, בעד אחיו ידידנו המופ' הותיק מו"ה דוד כץ45, לעשות לו מעמד נכון ככל אחיו46 העומדים שם לפני ה'. וגם כי מאליהם ומדעתם יצדיקו את צדקתם כדרכם וכמדתם לכל אחינו יושבי אה"ק, כי למה יגרע47, אך לא נצרך אלא להעדפה48 ביתר שאת ויתר עז49, לעשות זאת לטובת הרב שי' ולהקל מעליו50. כי זאת היא חובתינו להיות מתמכי אורייתא קדישא, וכל המוסיף יוסיפו לו ברכה וחיים51, ויותן לו ברכת אברהם המברך אותנו52 בכל עת בברכת כהנים, ככל הכתוב ומפורש באמרותיו הטהורת באגרות המאירות אל עבר פנינו53.

עוד זאת אדרש ואבקש חנינה בעד נפש54 ידיד ה'55 החרד אל דברו56 המופלג בתורה ויראה עבד ה' מנעוריו, כק"ש מוהר"ר שמואל מחו' מפלאצק57 נ"י, תושב עה"ק טבריא תובב"א, אשר אי אפשר לעלות על הכתב גודל הלחץ זו הדחק58, אשר מתגלגל בחיי צער ברעב וחוסר כל שנים רבות מאוד, מרוב חיבת הקודש קדושת הארץ, לבלתי צאת החוצה לעשות לו מעמד נכון לפי צרכיו המרובים והידועים לי. ועל כן המו מעי לו59, מעי מעי אוחילה60 לפני כל השומעים לי, ותשתפך נפשי61 בשאלתי ובקשתי62, במטותא מינייכו63 ברחמין נפישין64 לעורר רחמיכם על האי טהור גברא65 חסידא ופרישא מחותני הנ"ל, לפתוח ידם רב לו66 ביד מלאה ורחבה67, להוסיף לו על הקצבה אשר קצבה לו כבר, מאת כל איש אשר נדבה לבו68, אם מעט אם הרבה69, לעשות זאת גם למעני, ועלי לזכור חסדם וטובם.

ומגודל בטחוני קצרתי ואומר שלום למעשה הצדקה וחיים עד עולם70 אמן סלה,

הכ"ד71 שניאור זלמן במו"ה ברוך זצלה"ה

ברם כגון דא צריך לאודעי נאמנה, נאמן עלי אבא72 שבשמים, אודת המעמדות של המופ' מ' דוב בער73 נ"י הנ"ל משתי שנים שעברו, לא נמסר לידו אף פרוטה אחת, וכן שכן המעמדות שלהבא, רק הכל כאשר לכל ניתחלק לתושבי עניי אה"ק, כדת של תורה בקופה המתחלקת ע"פ שלשה74, והם אנשי סודי הידועים75, כאשר יבאר מוכ"ז שי', וגם כאשר יפרש שיחתי ביתר הדברים למעלה למשכיל76, אליו תשמעון77 וישמע אליכם אלקים78,

שניאור זלמן הנ"ל


1) נדפסה במאה שערים סי' כו. גנזי נסתרות סי' מב. אגרות בעה"ת סי' קלא. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת סו. ובשלימות ב"הישוב החסידי בטבריה" ע' 88, ובאגרות קודש ח"ב מהדורת תשנ"ג אגרת ג, מתוך כת"י המכון האסיתי בלנינגרד (בכותרת: "אגרת הקודש מהקדוש הנ"ל [אדמו"ר הזקן] מהאי שתא תקנ"ד, אשר תמיד לא יחשה מלהיות מזכיר ומזהיר על הנ"ל" [תמיכת ארה"ק]).

וכיון שבדרך כלל הי' רבינו כותב את אגרת הזירוז למעמדות ארה"ק בתחלת החורף, מסתבר שגם אגרת זו נכתבה בחורף.

2) אשריכם . . מים: ישעי' לב, כ.

3) הזורעים לצדקה: ע"פ הושע י, יב.

4) צדקת ה' עשו: ע"פ ברכה לג, כא.

5) ארצו . . בה: ע"פ עקב יא, יב.

6) עיני ה' בה, הלה המה יראי ה': ראה גם לקמן אגרת מח "שלכן נקראו חכמים עיני העדה".

7) יראי ה' וחושבי שמו: ע"פ מלאכי ג, טז.

8) הדרים עליה: ע"פ ברכות ק"ש.

9) זאת היא העולה: ע"פ צו ו, ב.

10) רם ונשא: ע"פ ישעי' ו, א.

11) למעלה ראש: ע"פ עזרא ט, ו.

12) המים . . חסדים: ראה גם אגה"ק ה. ח.

13) ויושביה בסתר עליון: ע"פ תהלים צא, א.

14) עלינו . . חלקנו בהם: ע"פ נוסח תפלת עלינו.

15) דור הולך . . עומדת: קהלת א, ד. ור"ל אף שהרה"ק הרמ"מ נסתלק (בשנת תקמ"ח), מ"מ ארה"ק לעולם עומדת.

16) בצדקה תכונני: ישעי' נד, יד.

17) בדברי אלה: ע"פ עקב יא, יח.

18) המועטים מחזיקים המרובה: ע"פ ב"ר פ"ה, ז.

19) איש נבוב ילבב: ע"פ איוב יא, יב.

20) מעלין בקודש: ברכות כח, א.

21) מדי שנה בשנה: ע"פ ש"א ז, טז.

22) ודרך הקודש: ישעי' לה, ח.

23) עולה מעלה מעלה: ע"פ תבוא כח, מג.

24) שפכתי שיח: ע"פ תהלים קב, א. פיוט שולחתי במלאכות דר"ה.

25) ורעי אשר כנפשי: ע"פ ראה יג, ז.

26) מגרעות: ע"פ מלכים א ו, ו.

27) להוסיף ולא לגרוע: ע"פ קהלת ג, יד.

28) מקטון ועד גדול: ע"פ וירא יט, יא.

29) ה' עליהם יחיו: ע"פ ישעי' לח, טז.

30) מו"ה יחיאל מיכל זצ"ל: מפינטשוב. נפטר לפני שנת תקנ"ג, ורבינו מבקש לעיל אגרת לג (בשנת תקנ"ג) וכאן (בשנת תקנ"ד) להמשיך לשלוח המעמדות, עבור האלמנה והיתומים. וראה בשוה"ג לעיל שם.

31) מוהר"י משקלאב זצ"ל: אפשר הכוונה לר' ישראל משקלוב, שנפטר בקיץ תקנ"א, ולעיל אגרת כה, מבקש רבינו להמשיך לשלוח התמיכה לאלמנה והיתומים. ואולי הכוונה לר' יוסף משקלוב, שלעיל אגרת לג (בשנת תקנ"ג) מבקש רבינו אודותיו, ואפשר נפטר בין השנים תקנ"ג-ד.

32) חתן המלך: ע"פ ש"א יח, יח.

33) חתן המלך מ' דוב נ"י: "דוב בער במה"ו עזריאל חתן הרב" (הרה"ק הרמ"מ מוויטבסק). וראה לעיל אגרת לג (ובהנסמן בהערות שם), שאחר שנתאלמן מאשתו, יצא לחו"ל בקיץ תקמ"ח לישא אשה ההוגנת לו, ורצה לחזור להתיישב בארה"ק, ונאסף עבורו מעות לצורך זה, עד שנתיישב סופית בחו"ל. וראה לקמן – בסוף האגרת.

34) גרעון כסף: ע"פ קדושין יד, ב.

35) מודעת זאת: ע"פ ישעי' יב, ה.

36) צוק העתים: ע"פ דניאל ט, כה.

37) צוק העתים . . באה"ק: ראה גם לעיל אגרת לז: "מפני צוק העתים והיוקר הגדול וההסגר פעמיים". לקמן אגרת מד: "בצוק העתים אשר חלפו ועברו באה"ק תובב"א, והיוקר הגדיל למעלה ראש".

38) חלפו ועברו: ע"פ חבקוק א, יא.

39) הלחץ זו הדחק: ע"פ נוסח הגש"פ.

40) השתרגו ועלו: ע"פ איכה א, יד.

41) מעוני ורוב העבודה: ע"פ איכה א, ג.

42) שאין הקומץ הזה משביע: ע"פ ברכות ג, ב.

43) ומדי דברי זכור אזכור: ע"פ ירמי' לא, יט.

44) הכהן . . מאחיו: ע"פ ויקרא כא, י.

45) אחיו . . מו"ה דוד כץ: חותם (יסוה"מ ח"ב ע' רכג) "דוד בלא"א מ"ו אלכסנדר כ"ץ זצ"ל". אודותיו שם ח"א ע' קי. בקבלה שכתב לאנ"ש דווידז (כרם חב"ד גליון ד ע' 287) מזכיר הוא את גיסו [השד"ר] מו' שלמה מביעשקאוויץ. על עלייתו לאה"ק מספר מו"ה שמואל גרונם באגרת חורף תקנ"ג (שם ח"א ע' רי) "שידך אדמ"ו (הר"א מקאליסק) לאחיו אשר מקרוב בא עם בת ת"ח".

46) ככל אחיו . . לפני ה': ע"פ דברים יח, ז.

47) למה יגרע: ע"פ במדבר כז, ד.

48) לא נצרך אלא להעדפה: ע"פ כתובות מג, א.

49) ביתר שאת ויתר עז: ע"פ ויחי מט, ג.

50) ולהקל מעליו: ע"פ שמות יח, כב.

51) וכל המוסיף יוסיפו לו ברכה וחיים: ע"פ ביצה טז, א. תענית לא, א ובפרש"י שם.

52) ברכת אברהם . . כהנים: היינו ברכת מוה"ר אברהם הכהן מקאליסק.

53) המאירות אל עבר פנינו: ע"פ שמות כה, לז.

54) חנינה בעד נפש: ע"פ פיוט היום יכתב דשחרית יוה"כ.

55) ידיד ה': ברכה לג, יב.

56) החרד אל דברו: ע"פ ישעי' סו, ב.

57) מוהר"ר שמואל מחו' מפלאצק: הפיענוח הוא "מחותני" כאמור לקמן. הוא חותם (יסוה"מ ח"ב ע' קב) "שמואל בא"א מ' ישעי' סג"ל פאליצקר". אודותיו שם ח"א ע' קסח. על עלייתו לאה"ק בשנת תקמ"ד מספר מו"ה אליעזר זוסמן באגרת מאותה שנה (יסוה"מ ח"ב ע' נו). בכרם חב"ד גליון ד ע' 311 נדפסה קבלה מאתו לאנ"ש דווידז משנת תקנ"ד. נפטר בשנת תקנ"ט ומצבתו הועתקה ביסוה"מ שם.

58) הלחץ זו הדחק: ע"פ נוסח הגש"פ.

59) המו מעי לו: ע"פ ירמי' לא, יט.

60) מעי מעי אוחילה: ע"פ ירמי' ד, יט.

61) תשתפך נפשי: ע"פ איוב ל, טז.

62) בשאלתי ובקשתי: ע"פ אסתר ה, ז.

63) במטותא מינייכו: ברכות לה, ב. יומא עב, ב.

64) ברחמין נפישין: פיוט מחי ומסי בנוסח סליחות.

65) טהור גברא: ע"פ ברכות ב, ב.

66) ידם רב לו: ע"פ ברכה לג, ז.

67) ביד מלאה ורחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

68) מאת כל איש . . לבו: ע"פ שמות כה, ב.

69) אם מעט אם הרבה: ע"פ קהלת ה, יא.

70) שלום למעשה . . עד עולם: ע"פ ישעי' לב, יז.

71) הכ"ד: הלא כה דברי.

72) נאמן עלי אבא: ע"פ סנהדרין כג, א.

73) המעמדות . . משתי שנים שעברו: כדלעיל אגרת לג, שבשתי השנים תקנ"ב-ג נאספו עבורו מעות למשמרת אצל השד"ר, עד שיסע לארה"ק.

74) בקופה המתחלקת ע"פ שלשה: ב"ב ח, ב.

75) אנשי סודי הידועים: היינו שרבינו היו לו ג' אנשי סוד בטבריא, שדרכם חילק מעות אלו לעניי אה"ק.

76) למעלה למשכיל: משלי טו, כד.

77) אליו תשמעון: ע"פ דברים יח, טו.

78) וישמע אליכם אלקים: ע"פ שופטים ט, ז.


לח) חורף תקנ"ד; כללי; מעמדות כמה מיושבי ארה"ק