אגרת לט

[תקנ"ד]

ארשת1 שפתי יערב2 נא ויהיו לרצון אמרי פי3 בהטיפי מלתי4, ונפשי נועם תבקשי5 נעימות ידידות6, זה דודי וזה רעי7 כנפשי הרבני המופ' בתו' ויראת ה' אוצרו8 הותיק כק"ש מו"ה יעקב הלוי שי' מעה"ק טבריא תובב"א, אשר נלאיתי נשוא9 במכתב המיית לבי ונפשי אשר המו מעי עליו10 ויחד נכמרו נחומי, לעורר עליו רחמים רבים בלב רחמנים בני רחמנים11, ביתר שאת ויתר עז12 על כל אחיו העומדים שם לפני ה'13 באה"ק תובב"א, להיות כי נגעה בו יד ה'14 ביסורין של אהבה15 רבה ואהבה זוטא16, היא בחי' א"י שניתנה ע"י יסורין17, ומוסר שלומינו אמונים עליו18. כידוע לכל שיסורי א"י ויושבי' הם מכפרים על כל ישראל המחזיקים בה, כדכתיב וכפר אדמתו עמו19, והעם היושב בה נשוא עון20 נושא כתיב21.

ואי לזאת תשתפך נפשי22, בשאלתי ובקשתי23 לפני כל אוהביי ורעיי אשר כנפשי24, להושיע ידיו רב לו25 [ב]יד מלאה ורחבה26 עד בלי די27, למלאות די מחסורו28 לחם ביתו, ופרעון חובות אשר עלו והשתרגו על צוארו29, מהוצאות מרובות על רפואות רבות ועצומות אשר עסק ועוסק, עד ישלח ה' דברו וירפאהו30 רפואה שלימה. וגם להיות לו מעיר לעזור31 בגדול המעשה32 אשר בה, לעשות לו נדבות גדולות, וגם ליסע בעיירות וכפרים הסמוכים, אשר לא יוכל ליסע בכבודו ובעצמו מפני חלישותו, ה' ירחם.

עוד זאת אדרוש ואבקש חנינה בבקשה כפולה ומכופלת33, חנוני חנוני אתם רעים34 איש כמסת ידו35 אשר ברכו ה'36, לעשות לו מעמד נכון והגון על להבא, לשלוח לו מדי שנה בשנה37 תמידין כסדרן38 לפרנסת ביתו.

הגם כי לא נעלם ממני צוק העתים אשר במדינתנו39 ה' ירחם, אעפ"כ זאת היא חובתנו וזאת יפה לנו40, וזה חיינו וחלקנו מכל עמלינו41 ולחצינו, להחזיק ישיבת אה"ק על התורה ועל העבודה42 אשר בצילה נחי' בגוים43, כידוע שחו"ל שותה44 מתמצית א"י, וכל המשתתף בצערה בשותפות אמיתית, חלק כחלק יאכלו45 לעתיד, להשתתף גם בשותפות אמיתית לשמוח בשמחתה46, כד יימא לה קוב"ה התנערי מעפר וישגח מאן הוא דאחיד בה ויוקים לי' בהדה47 כו'.

ואשר עד כה עזרנו48 ה' ושם חלקנו בה, כן יעזרנו ה' מעתה ועד עולם בהתקשרות הנפש בה באמת, לא למעננו49 כי אם למען שם קדשו50 השוכן בה, להעלות נפשותינו עמה בעלייתה עד רום המעלות, ומשם יומשך לנו שפע ברכה וחיים אמיתים מנפש ועד בשר51, כי שם צוה ה' את הברכה וחיים עד העולם52 נצח סלה ועד53.


1) נדפסה בהתמים חוב' ד (כו [356]). אגרות בעה"ת סי' מג. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת כה. ונמצא בכת"י (1300 כא, ב. וכת"י לנינגרד – היישוב החסידי בטבריה מס' 61, בכותרת: "אגרת הקודש מאדמ"ו הרב קדוש הי' גאון עוזינו מוהר"ש זלמן שליט"א בעד השד"ר דהאי שתא [תקנ"ד] הותיק מו"ה יעקב סגל").

השד"ר מו"ה יעקב סג"ל יצא בשליחות לחו"ל בקיץ תקנ"ג (יסוד המעלה ח"ב אגרת עב), וחזר לארה"ק בחנוכה תקנ"ה (שם אגרת עה).

באגרות מארה"ק משנת תקמ"ח (יסוד המעלה ח"ב אגרת מ) ותקנ"ב (יסוד המעלה ח"ב אגרת סג), הוא חותם "יעקב הלוי במוה"ר אברהם זצלה"ה"; "יעקב ב"מ אברהם סג"ל". ושם ח"א ע' תנ מוכיח שהוא אחיהם של ר' משה ורצ"ה סג"ל.

2) ארשת שפתי יערב: ע"פ פיוט תקיעות דמוסף ר"ה.

3) ויהיו לרצון אמרי פי: תהלים יט, טו.

4) בהטיפי מלתי: ע"פ איוב, כט, כב.

5) נועם תבקשי: ע"פ פיוט שלוש עשרה מדות שבסליחות.

6) נעימות ידידות: ראה אוה"ח ר"פ אחרי ד"ה א"י עז"ה.

7) זה דודי וזה רעי: שה"ש ה, טז.

8) יראת ה' אוצרו: ע"פ ישעי' לג, ו.

9) נלאתי נשוא: ישעי' א, יד.

10) המו מעי עליו: ע"פ ירמי' לא, יט.

11) רחמנים בני רחמנים: ראה יבמות עט, א.

12) ביתר שאת ויתר עז: ע"פ ויחי מט, ג.

13) אחיו העומדים שם לפני ה': ע"פ שופטים יח, ז.

14) נגעה בו יד ה': ע"פ איוב יט, כא.

15) ביסורין של אהבה: ברכות ה, א.

16) אהבה רבה ואהבה זוטא: ע"פ זח"ב רנד, ב.

17) א"י . . יסורין: ברכות ה, א.

18) ומוסר . . עליו: ע"פ ישעי' נג, ה.

19) וכפר אדמתו עמו: האזינו לב, מג.

20) נשוא עון: ישעיה לג, כד.

21) נושא כתיב: נשא כתיב, שאפשר לקרוא גם נושא, שנושא על עצמו את עוונות ישראל בחו"ל.

22) תשתפך נפשי: ע"פ איוב ל, טז.

23) נפשי בשאלתי ובקשתי: ע"פ אסתר ז, ג.

24) ורעיי אשר כנפשי: ע"פ ראה יג, ז.

25) ידיו רב לו: ע"פ ברכה לג, ז

26) ביד מלאה ורחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

27) עד בלי די: ע"פ מלאכי ג, י.

28) די מחסורו: ראה טו, ח.

29) עלו והשתרגו על צוארו: ע"פ איכה א, יד.

30) ישלח ה' דברו וירפאהו: ע"פ תהלים קז, כ.

31) להיות לו מעיר לעזור: ע"פ ש"ב יח, ג.

32) בגדול המעשה: ע"פ ב"ב ט, א.

33) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

34) חנוני חנוני אתם רעים: ע"פ איוב יט, כא.

35) איש . . ידו: ע"פ דברים טז, י; יז.

36) אשר ברכו ה': ע"פ בראשית כז, כז.

37) מדי שנה בשנה: ע"פ ש"א ז, טז.

38) תמידין כסדרן: ע"פ נוסח תפלת מוסף.

39) צוק העתים אשר במדינתנו: ע"פ דניאל ט, כה. כן כותב רבינו בכמה מאגרות השנים תקנ"ג-ד (ראה לעיל אגרת לד (תקנ"ג). לקמן מ (תקנ"ד). מא (לערך תקנ"ד). וראה גם לקמן אגרת נז (תקנ"ח).

40) זאת היא חובתנו וזאת יפה לנו: ע"פ סנהדרין סז, א.

41) וחלקנו מכל עמלנו: ע"פ קהלת ב, י. וראה ביאורו לקמן אגרת נה.

42) על התורה ועל העבודה: ע"פ אבות פ"א מ"ב.

43) בצילה נחי' בגוים: ע"פ איכה ד, כ.

44) חו"ל שותה מתמצית א"י: תענית י, א.

45) חלק כחלק יאכלו: שופטים יח, ח.

46) וכל המשתתף ... בשמחתה: ע"פ תענית ל, ב.

47) כד יימא . . בהדה: ראה זח"ג ו, ב.

48) עד כה עזרנו ה': ע"פ ש"א ז, יב.

49) לא למעננו: ע"פ פיוט אל רחום שמך שבסליחות.

50) לא למעננו כ"א למען שם קדשו: ע"פ יחזקאל לו, כב.

51) מנפש ועד בשר: ע"פ ישעי' י, יח.

52) כי שם . . עד העולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

53) נצח סלה ועד: ע"פ עירובין נד, א.


לט) תקנ"ד; כללי; המלצה עבור מו"ה יעקב הלוי מטבריא