אגרת מד

[תקנ"ה]

אה'1 אחיי ורעיי2 העומדים על התורה ועל העבודה3 עבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם4, ה' עליהם יחיו5, חיים עד העולם6, וצאצאיהם אתם זרע ברוכי ה' המה7 מעתה ועד עולם, אכי"ר

אחד"ש,

תשפך נפשי בשאלתי ובקשתי8 שטוחה ופרושה בבקשה כפולה ומכופלת9, לעורר רחמים רבים בלב רחמנים בני רחמנים10 על האי טהור גברא11 רבא ויקירא חסידא ופרישא המופלג בתורה וביראת ה' אוצרו12 כק"ש13 מוהר"ר ישראל14 שי' מעה"ק טבריא תובב"א שד"ר, אשר נטה שכמו לסבול15 עול תורה ועול עבודה ועול יסורי א"י לחיות חיי צער, לא יאומן כי יסופר16, זה שמונה עשרה שנה17 ולא כיתת רגליו למדינתינו עד עתה הפעם18 בצוק העתים19 אשר חלפו ועברו20 באה"ק תובב"א21, והיוקר הגדול למעלה ראש22, השתרגו ועלו על צווארו23 חובות עצומים במאוד מאוד לערך ת"ק אדומים ויותר.

ואי לזאת הי' אנוס ע"פ הדיבור24 מפורש יוצא מפי כה"ג בקדושה ובטהרה25, ה"ה אדומו"ר הרב הקדוש מוהר"ר אברהם26 שי', לכתת רגליו למדינתינו, לצאת ידי חובתו27 מהעבר, וגם לעשות לו ולבנו המופלא האברך הוותיק מוהר"ר דוד28 שי' מעמדות נכונות מספיקות להחזיק ישיבתם באה"ק תובב"א על התורה ועל העבודה29 עד ביא(ת) ינון30.

וכיהודא ועוד לקרא31 באתי למלאות דבריו32 הקדושים, ולאמר עם הספר33 חנונו אתם ריעיי34 איש כמסת ידו35 אשר ברכו ה'36 ביד מלאה ורחבה37, ולמדוד במדה של [ק]ודש38 מנה כפולה ומכופלת39, בכדי שיוכלו לצאת ידי חובתם סך הנ"ל, נא ונא, וגם להיות לו לעזור ליסע מכל עיר איש יחיד ומיוחד שבעדה אל מקומות הסמוכות לעשות נדבות הגונות, ונדיב על נדיבות יקום40, וגדול המעשה41 וכו'.

וגם להיות יד כותבת וחותמת42 בפנקסו מעמד נכון לו ולבנו שי', לשלוח תמידין כסדרן43 מידי שנה לפרנסת ביתם. הגם כי כבר כתבו וחתמו להם שלא בפניהם, יחזרו ויכתבו בפניו, איש כנדבת לבו44 אשר נדבו בלב של(ו)ם ורוח נדיבה45 נא ונא.

ומגודל בטחוני קצרתי ואומר שלום למעשה הצדקה וחיים עד העולם46, כנפשם ונפש אוהב נפשם דורש שלומם47 תמיד בלב ונפש

שניאור זלמן בלא"א מוהר"ר ברוך זלה"ה


1) נדפסה ב"הישוב החסידי בטבריה" ע' 86, ובאגרות קודש ח"ב מהדורת תשנ"ג אגרת ד, מתוך כת"י המכון האסיתי בלנינגרד.

קביעת התאריך תקנ"ה, הוא על פי:

האמור לקמן "זה שמונה עשרה שנה", היינו מתקל"ז עד תקנ"ה.

כת"י הנ"ל נעתק בשנים תקנ"ד-ו, וא"כ בודאי נכתבה לפני תקנ"ו.

ג) האמור לקמן "צוק העתים אשר חלפו ועברו באה"ק" תואם את האמור לעיל אגרות לז. לח.

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) על התורה ועל העבודה: ע"פ אבות פ"א מ"ב.

4) עבודת . . עד עולם: ע"פ ישעי' לב, יז.

5) ה' עליהם יחיו: ע"פ ישעי' לח, טז.

6) חיים עד העולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

7) וצאצאיהם . . המה: ע"פ ישעי' סה, כג.

8) נפשי בשאלתי ובקשתי: ע"פ אסתר ז, ג.

9) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

10) רחמנים בני רחמנים: ראה יבמות עט, א.

11) טהור גברא: ע"פ ברכות ב, ב.

12) וביראת ה' אוצרו: ע"פ ישעי' לג, ו.

13) כק"ש: כבוד קדושת שמו.

14) מוהר"ר ישראל שי' מעה"ק טבריא: בע' 85 שם כותב עליו "זהותו של ר' ישראל הנ"ל לא ידועה לנו". ומהעובדה שנזכר כאן בנו "האברך הוותיק מוה"ר דוד", נראה שהוא הנזכר באגרת הרה"ק ר' אברהם מקאליסק (שם ע' 114) "הרבני מ' ישראל לאזנייער . . ובנו מ' דוד". ועל יסוד זה קובע בס' יסוד המעלה ח"א ע' קלד שהוא הוא החותם על האגרת שפרסמתי ביגדיל תורה חל"ט ע' קכז "ישראל ב"מ יעקב בלאזין", ושעפ"ז צריך לתקן שם "מלאזני". ואם כן הוא גם זה החותם בשטר השד"רות הנדפס ביסוד המעלה ח"ב ע' קנח "ישראל במוהר"ר יעקב זצללה"ה". וגם בכרם חב"ד (גליון ד ח"ב ע' 298) נדפסה "קבלות מו"ה ישראל ב"מ יעקב ע[ל] נ[דבת] ל[ב] אנ"ש דק"ק ווידז משנת תקנ"ה לפ"ק", ועה"ח בא בנו הנ"ל "דוד ב"מ ישראל נ"י".

15) נטה שכמו לסבול: ע"פ בראשית מט, טו.

16) לא יאומן כי יסופר: ע"פ חבקוק א, ה.

17) זה שמונה עשרה שנה: אם נשער שעלה לאה"ק יחד עם כל החבריא באלול תקל"ז, אם כן נכתבה האגרת בשנת תקנ"ה. ועפ"ז יובהר מה שהובא לעיל, שבקבלה לנדבת אנ"ש דק"ק ווידז משנה הנ"ל חותם הבן ר' דוד במקום אביו ר' ישראל, וכן יובהר מדוע במכתב שכתבו ראשי החבריה בטבריה וצפת, בשנת תקנ"ה (יסוד המעלה ח"ב אגרת עו) חותם רק הבן ולא האב, כי האב הי' אז בחו"ל.

18) עתה הפעם: ע"פ בראשית כט, לד.

19) בצוק העתים: ע"פ דניאל ט, כה.

20) חלפו ועברו: ע"פ חבקוק א, יא.

21) בצוק . . באה"ק: ראה גם לעיל אגרת לז, ובהנסמן בהערות שם.

22) למעלה ראש: ע"פ עזרא ט, ו.

23) השתרגו ועלו על צווארו: ע"פ איכה א, יד.

24) אנוס ע"פ הדיבור: ע"פ נוסח הגש"פ.

25) מפורש יוצא . . ובטהרה: ע"פ נוסח סדר העבודה במוסף יוהכ"פ.

26) מוהר"ר אברהם: מקאליסק.

27) ידי חובתו מהעבר: שיוכל לשלם חובותיו מהעבר.

28) ולבנו . . מוהר"ר דוד: אודותיו ראה בהערות הקודמות. שמו מופיע בין החותמים על אגרות ראשי החסידים באה"ק בשנים תק"ע (יסוד המעלה ח"ב אגרת קד) תקע"א (שם אגרת קו). ואפשר שהוא "כמה"ר דוד אשכנזי נר"ו בן הרב הכולל ח"ק כמוהר"ר ישראל אשכנזי זלה"ה" שנשלח בשלהי תקס"א כשד"ר לארצות המערב (יסוד המעלה ח"א ע' קיא וח"ב אגרת פו). ואם כן נפטר האב ר' ישראל בין השנים תקנ"ה-תקס"א.

29) על התורה ועל העבודה: ע"פ אבות פ"א מ"ב.

30) ינון: הוא משיח. ראה סנהדרין צח, ב.

31) וכיהודא ועוד לקרא: ע"פ קידושין ו, א.

32) למלאת דבריו: ע"פ מ"א א, יד.

33) ולאמר עם הספר: ע"פ אסתר ט, כה.

34) חנונו אתם ריעיי: ע"פ איוב יט, כא.

35) איש כמסת ידו: ע"פ דברים טז, י; יז.

36) אשר ברכו ה': בראשית כז, כז.

37) ביד מלאה ורחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

38) במדה . . מנה כפולה: ע"פ ב"ב צ, ב.

39) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

40) ונדיב על נדיבות יקום: ע"פ ישעי' לב, ח.

41) וגדול המעשה: יותר מן העושה (ב"ב ט, א).

42) יד כותבת וחותמת: ע"פ תקו"ז תי' יח.

43) תמידין כסדרן: ע"פ נוסח תפלת מוסף.

44) איש כנדבת לבו: ע"פ תרומה כה, ב.

45) ורוח נדיבה: ע"פ תהלים נא, יד.

46) שלום למעשה . . עד העולם: ע"פ ישעי' לב, יז.

47) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.


מד) תקנ"ה; כללי; מעמדות מו"ה ישראל מטבריא ובנו