אגרת מח

[תחלת תקנ"ו]

לעורר1 את האהבה2 הישנה וחבת אה"ק3, להיות בוערת כרשפי אש4 מקרב איש ולב עמוק5, כאלו היום ממש החל ה' להראותנו חסדו, והאיר עינינו במחשכים באור ה' המאיר לאה"ק ולדרים עליה6 והולך ואור7, וזרח בגבולינו להיות נפשנו קשורה בה בחבלי עבותות אהבה רבה8, ויהי' הקשר הולך וחזק9 ומתחדש לבקרים10 באור חדש ממש. וכמו שאמרו רז"ל ע"פ אשר אנכי מצוך היום11, בכל יום יהיו בעיניך12 כחדשה13 ממש, כאלו היום ממש נתנה התורה. וכך יפה לנו במצות חיזוק ישיבת ארץ הקדושה השקולה כנגד כל המצות, כמבואר בספרי פ' ראה ע"פ וירשת וישבת14 בארצם15. ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה16 שעושין עם ה' ועם ארצו הקדושה, לתקן תחילת הקלקול והפגם וימאסו בארץ חמדה17 וגו'. עאכו"כ שיאתה לנו לקיימה בשמחה רבה ואהבה עזה כאלו היום ממש החל רוח ה' לפעמנו18, והיום ממש נתן ה' רוחו19 עלינו20 רוח נדיבה21, בהתנדב עם22 למלאות ידם לה'23 ביד מלאה ורחבה24, בריבוי אחר ריבוי25 מידי שנה בשנה26, הולך ועולה למעלה ראש27, כמדת קודש העליון המאיר לאה"ק המתחדש ומתרבה תמיד. כדכתיב תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה28 ועד אחרית שנה, דהאי ועד אחרית29 כו' אינו מובן לכאורה, שהרי באחרית שנה זו מתחלת שנה שניה, ואם כן הול"ל לעולם ועד.

אך הענין יובן ע"פ מ"ש ה' בחכמה יסד ארץ30, שיסוד31 הארץ העליונה היא בחי' ממלא כל עלמין, והתחתונה היא ארץ חפץ32 המכוונת כנגדה ממש33 ונקראת על שמה34 ארץ החיים35, הנה הוא נמשך מהמשכת והארת חכמה עילאה מקור החיים העליונים, כדכתיב החכמה תחיה בעליה36 וכו'. והארה והמשכה זו היא מתחדשת באור חדש ממש בכל שנה ושנה, כי הוא יתברך וחכמתו אחד בתכלית היחוד ונק' בשם אוא"ס37 ב"ה, שאין סוף ואין קץ38 למעלת וגדולת האור והחיות הנמשך ממנו יתברך ומחכמתו, בעילוי אחר עילוי עד אין קץ ותכלית39 לרום המעלות למעלה מעלה, ובכל שנה ושנה יורד ומאיר מחכמה עילאה40 אור חדש ומחודש41 שלא היה מאיר עדיין מעולם לארץ העליונה.

כי אור כל שנה ושנה מסתלק42 לשרשו בכל ער"ה כשהחדש מתכסה43 בו, ואחר כך על ידי תקיעת שופר והתפלות נמשך אור חדש עליון, מבחי' עליונה יותר שבמדרגת חכמה עילאה, להאיר לארץ עליונה ולדרים עליה, הם כל העולמות העליונים והתחתונים המקבלים חיותם ממנה, דהיינו מן האור א"ס ב"ה וחכמתו המלובש בה, כדכתיב כי עמך מקור חיים באורך נראה אור44, דהיינו אור המאיר מחכמה עילאה מקור החיים (וכנודע לי"ח שבכל ר"ה הוא הנסירה45, ומקבלת46 מוחין חדשים עליונים יותר כו'). ובפרטי פרטיות כן הוא בכל יום ויום, נמשכין מוחין עליונים יותר בכל תפלת השחר, ואינן מוחין הראשונים שנסתלקו אחר התפלה רק גבוהין יותר. ודרך כלל כללות העולם בשית אלפי שנין47 כן הוא בכל ר"ה ור"ה.

וז"ש תמיד עיני ה' אלהיך בה48, שהעיניים הם כינוים להמשכת והארת אור החכמה, שלכן נקראו חכמים עיני העדה49, ואוירא דארץ ישראל מחכים50. והארה והמשכה זו אף שהיא תמידית, אעפ"כ אינה בבחי' ומדרגה אחת לבדה מימי עולם, אלא שבכל שנה ושנה הוא אור חדש עליון, כי האור שנתחדש והאיר בר"ה זה הוא מסתלק בערב ר"ה הבאה לשרשו. וז"ש מרשית השנה ועד אחרית שנה לבדה51. ולכן כתיב מרשית חסר א', רומז על הסתלקות האור שמסתלק בליל ר"ה, עד אחר התקיעות שיורד אור חדש עליון יותר, שלא היה מאיר עדיין מימי עולם אור עליון כזה, והוא מתלבש ומסתתר בארץ החיים שלמעלה ושלמטה להחיות את כל העולמות כל משך שנה זו. אך גילויו מההסתר הזה תלוי במעשה התחתונים וזכותם ותשובתם בעשי"ת וד"ל.

והנה כל משכיל על דבר זה ימצא52 טוב, להלהיב לבו ונפשו הקשורה באהבת אה"ק, בשלהבת העולה מאליה53 למעלה מעלה עד אין קץ מידי שנה בשנה54, להב ואור55 ממש יאיר בנפשו אורה ושמחה. ובשמחתה לא יתערב זר56, הוא הכסף אשר לא נחשב למאומה57, וכל אשר לאיש יתן בעד58 אור נפשו59 לאור באור60 החיים העליונים, חיי החיים ב"ה, אשר שם חלקינו בהם61. וכאשר זכינו באור המסתתר הזה כן נזכה בהגלותו ממעטה לבושו צדקה62 כו', ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו63 במהרה בימינו אכי"ר64.

ומדי דברי זכור אזכרנו65 לטובה, את אשר כבר עשוהו66 כל אנ"ש מימים ימימה67 וקבעוהו כמו חובה68, להיות מעלין בקודש69 ולא לגרוע70 ח"ו כסף ערכו שנה בשנה. וגם שבטלה הסיבה לא בטלה המצוה71 ח"ו, מאחר שאינה אהבה התלויה בדבר72, כגון המעמד של חתן המלך73 הידוע שסלקוהו כל אנ"ש בשלימות עד היום ועד בכלל, וישר חילא לפעלא טבא טבא הוא שבע זמנין74 וטבא להוי, רחמנא לשוויה לטב לכל חבורתא קדישתא די בארעא דישראל וישתזבון מכל מרעין בישין75, כי מהיום והלאה הוקבע והופרש המעמד הנ"ל לצרכי ביקור חולים דחבורתא קדישתא הנ"ל, ה' ישמרם ויצילם מכל נגע ומחלה.

וגם לרבות המעמד של המנוח הרב המגיד מקארמע76 יסולק גם כן בשלימות בלי שום גרעון כסף77 ח"ו לצרכי הנ"ל הקרובים78. וכל המוסיף עולת נדבה ברוח נדיבה79 למלאות ידיו לה'80 ביד מלאה ורחבה81 למצוה רבה זו, ימלא ה' כל משאלותיו והסיר ה' ממנו כל חולי וכל מדוה לא ישים בו82 ח"ו, כידוע ממארז"ל אם גבירה לוקה83 וכו' וד"ל. ויכולה מצוה רבה זו שתרחם84 לשלוח רפואה שלמה לכל חולי עמנו.

ונלאיתי נשוא85 במכתב גודל חין ערכה86, אשר היא חיזוק ישיבת הארץ הקדושה ממש, לרומם קרנם שלא לכנוס בחובות להיות עבד לוה87 ח"ו. כי הנה מודעת זאת88 לכל, אשר המעמדות של כל היחידים, אפילו של הגבוהים89, אין מספיקים להם אלא בצמצום לחם לפי הטף90, בלי שום מותרות ח"ו. ואם כן כשיצטרך לאיזה הוצאה מן הצד91 לרפוי חולים ה"י, אין שום מראה מקום שם, כי אם לכנוס בחובות בנשך כסף ורבית אוכל92, ולצאת אח"כ לקרית חוצות93 ח"ו. ולזאת אמרתי חנוני חנוני אתם ריעיי94 איש כפי נדבת לבו95 בלב שלם ורוח נדיבה96, וכל המוסיף יוסיפו לו ברכה וחיים97, והיה מעשה הצדקה שלום98 וחיים.

הכ"ד99 אוהב נפשם בלב100 ונפש חפצה101 הדש"ת

שניאור זלמן במוהר"ר ברוך זלה"ה


1) נדפסה באגה"ק שבתניא אגרת יד. ברכת הארץ סי' שלח. בונה ירושלים סי' לא (בין דרושי רבינו משנת תקנ"ו, בכותרת: "הערה קטנה על מעות אה"ק"). משנת יואל ע' לח. אגרות בעה"ת סי' כט. אגרות הקודש (אבות החסידות באה"ק) סי' עח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת עה. ונמצאת גם בכת"י (582 מז, ב. ובכת"י לנינגרד – היישוב החסידי בטבריה מס' 65, בכותרת (הוגהה מכת"י): "מכתב אדמ"ו הרב מוהר"ש זלמן שליט"א מלאזני', תקנוא"ו בשעת שילוח אחרי מאה"ק [מעות אה"ק] ע"י השד"ר מו"ה יונה מקאמין" [נזכר בכמה מאגרות ארה"ק של שנת תקנ"ה, ראה יסוד המעלה ח"ב אגרות עו-ט]).

הנדפס בתניא, בהשלמת קטע א' (והנה כל ... כן יה"ר) נמצא בכמה כת"י (147 צט, ב. 400 טו, א. 750).

בנדפס בתניא נשמט קטע – קרוב להתחלה – ע"י תיבות הדומות (היום ממש ... היום ממש). ונמצא בשלימותו (בנוסף למקומות הנ"ל) בכמה כת"י (239 פ, א. 1034 יא, ב. 2340 ח, א (בכותרת "שנת תקנ"ו לפ"ק"). ובכת"י ירושלים 4088 קפג, ב). ונשלם כאן – בין חצאי רבוע.

כל תוכנה של האגרת, שכיון שבתחלת כל שנה מאיר אור חדש שלא האיר עדיין מעולם, לכן צריך לחדש גם את חבת ארה"ק וחיזוק המעמדות. ואם כן נכתבה בתחלת שנת תקנ"ו.

המ"מ ותיקונים לאגרת זו (מלבד ההשלמות שבתחלה ובסוף, ומלבד המוסגרים בחצאי ריבוע), נעתקו מקונטרס "מראה-מקומות, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" לכ"ק אדמו"ר זי"ע (שם נדפסו עם פיענוחים), ו"לוח התיקון" שבסוף ס' התניא.

2) לעורר את האהבה: ע"ד שה"ש ב, ז ועוד.

3) וחבת אה"ק: [נ"א: וחבת הארץ הקדושה ולחדשה כימי קדם].

4) כרשפי אש: [ע"פ שה"ש ח, ו].

5) מקרב איש ולב עמוק: [ע"פ תהלים סד, ז].

6) המאיר לאה"ק ולדרים עליה: ע"פ נוסח ברכות ק"ש.

7) והולך ואור: משלי ד, יח.

8) בחבלי עבותות אהבה רבה: ע"פ הושע יא, ד.

9) ויהי' הקשר הולך וחזק: ע"פ ש"ב טו, יב.

10) ומתחדש לבקרים: ע"פ איכה ג, כג.

11) אשר . . היום: ואתחנן ו, ו.

12) בכל . . ממש: פס"ז שם.

13) כחדשה: נ"א: כחדשים.

14) וירשת וישבת בארצם: ראה יב, כט: ישיבת א"י שקולה כנגד כל המצות שבתורה.

15) כמבואר . . בארצם: נ"א ליתא.

16) אין . . בצדקה: ראה שבת קלט, א. סנהדרין צח, א.

17) וימאסו בארץ חמדה: תהלים קו, כד.

18) רוח ה' לפעמנו: ע"פ שופטים יג, כה.

19) רוחו: [נ"א: את רוחו].

20) נתן ה' רוחו עלינו: ע"ד במדבר יא, כט.

21) רוח נדיבה: [ע"פ תהלים נא, יד. נזכר בתניא] ח"א פמ"ט.

22) בהתנדב עם: שופטים ה, ב.

23) למלאות ידם לה': ע"ד שמות לב, כט [דה"א כט, ה].

24) ביד מלאה ורחבה: נוסח ברכת המזון.

25) ברבוי אחר רבוי: ע"ד לשון מדה ג' מל"ב מדות דראב"י. וכולם מוסיפין.

26) מדי שנה בשנה: ש"א ז, טז.

27) למעלה ראש: עזרא ט, ו.

28) תמיד . . שנה: דברים יא, יב.

29) אחרית כו': כו'-גו'? ואולי צ"ל "שנה" דרק תיבה אחת מקצר.

30) ה' בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.

31) שיסוד: עיין ג"כ אגה"ק רס"ה [לקמן אגרת עט].

32) ארץ חפץ: ארץ ישראל. מלאכי ג, יב.

33) המכוונת כנגדה ממש: [ראה זח"ג פד, א].

34) על שמה: [נ"א: על שמה ממש].

35) ארץ החיים: יחזקאל כו, כ: "ארץ חיים".

36) החכמה תחי' בעליה: קהלת ז, יב. ראי' שחכמה מקור חיים.

37) אוא"ס: [נ"א: א"ס].

38) ואין קץ: [נ"א: ואין קץ ותכלית. נ"א: וקץ ואין תכלית].

39) ותכלית: [נ"א: ותכלית וסוף].

40) מחכמה עילאה: להעיר מלקו"ת (שה"ש נ, ב) ודאי גם בח"ע נמשך או"ח זה מלמעלה כו'.

41) אור חדש ומחודש כו': עיין לקו"ת לג' פרשיות צה, ג [נדפס באוה"ת בראשית ח"ד ע' תשכז,ב].

42) מסתלק: עד"ז [בתניא] ח"א פמ"א.

43) כשהחודש מתכסה בו: לשון ר"ה ח, ב.

44) כי עמך . . אור: תהלים לו, י.

45) הנסירה: ביאורה – בונה ירושלים ח' [נדפס במאמרי אדה"ז על פרשיות ח"ב ע' תתעג ואילך]. תו"א צג, ג. לקו"ת דברים מב, ב. ע, ב. פב, ד. [ד"ה] כי תשא תרס"ה. [ד"ה] והנה בזח"א עת"ר.

46) ומקבלת: [נ"א: להמשיך].

47) בשית אלפי שנין: [ר"ה לא, א].

48) תמיד עיני ה' אלקיך בה: עקב יא, יב.

49) עיני העדה: במדבר טו, כד [תענית כד, א. וראה גם לעיל ריש אגרת לח].

50) ואוירא דא"י מחכים: ב"ב קנח, ב.

51) לבדה: לכאורה צ"ע, כיון שבכל שנה אור עליון יותר. ואולי אפשר שבכל זאת יהי' באותה המדריגה ובחינה.

52) משכיל על דבר זה ימצא טוב: ע"פ משלי טז, כ (נ"א: טוב לב).

53) בשלהבת העולה מאליה: ע"פ שבת כ, א.

54) מדי שנה בשנה: ע"פ ש"א ז, טז.

55) ואור: נ"א: ואור חדש.

56) ובשמחתה לא יתערב זר: ע"פ משלי יד, י.

57) הכסף אשר לא נחשב למאומה: ע"פ מ"א י, כא.

58) כל . . נפשו: איוב ב, ד.

59) בעד אור נפשו: נ"א: בעד נפשו.

60) לאור באור: ע"פ איוב לג, ל.

61) שם חלקינו בהם: ע"פ נוסח עלינו.

62) מעטה לבושו צדקה: ע"פ פיוט אתה הוא אלקינו (שחרית ר"ה ויו"כ).

63) ונגלה . . יחדיו: ישעיה מ, ה.

64) אכי"ר: נ"א: אכי"ר נס"ו.

65) מדי . . אזכרנו: ע"פ ירמיה לא, יט.

66) את אשר כבר עשוהו: ע"פ קהלת ב, יב.

67) מימים ימימה: ע"פ בא יג, י.

68) וקבעוהו כמו חובה: ע"פ רמב"ם הל' תפלה פ"א ה"ו.

69) מעלין בקודש: ברכות כח, א

70) ולא לגרוע: ע"פ קהלת ג, יד.

71) שבטלה הסיבה לא בטלה המצוה: שבטל טעם קביעת מעמדות לחתן המלך כדלקמן, לא בטלה המצוה ויותנו מעמדות אלו לצרכי ביקור חולים.

72) אהבה התלויה בדבר: ע"פ אבות פ"ה, טז.

73) חתן המלך: (ע"פ ש"א יח, יח) ר' דובער חתן הרה"ק רמ"מ מוויטעפסק.

74) שבע זמנין . . וטבא להוי: ע"פ ברכות נה, ב. וראה לעיל אגרת לג (ובהנסמן בהערות שם), שאחר שנתאלמן מאשתו, יצא לחו"ל בקיץ תקמ"ח לישא אשה ההוגנת לו, ורצה לחזור להתיישב בארה"ק, ונאסף עבורו מעות לצורך זה, במשך שבע שנים, עד שנתיישב סופית בחו"ל בשנה שלפנינו – תקנ"ו.

75) לכל חבורתא . . מכל מרעין בישין: נוסח יקום פורקן.

76) מקארמע: נ"א: דק"ק קארמע.

77) גרעון כסף: ע"פ קדושין יד, ב.

78) הקרובים: נ"א: המרובים.

79) ברוח נדיבה: ע"פ תהלים נא, יד.

80) למלאות ידיו לה': ע"פ תשא לב, כט. דה"א כט, ה.

81) ביד מלאה ורחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

82) והסיר ה' . . לא ישים בו: ע"פ עקב ז, טו.

83) אם גבירה לוקה כו': תענית כא, ב.

84) ויכולה . . שתרחם: ע"פ שבת יב, סע"א.

85) נלאתי נשוא: ישעי' א, יד.

86) חין ערכה: ע"פ איוב מא, ד (ערכה של קופת ביקור חולים, כדלקמן).

87) עבד לוה: ע"פ משלי כב, ז.

88) מודעת זאת: ישעי' יב, ה.

89) הגבוהים: בעלי יכולת.

90) לחם לפי הטף: ע"פ ויגש מז, יב.

91) מן הצד: נ"א: מן הצמצום.

92) בנשך כסף ורבית אוכל: ב"מ ס, ב.

93) לקרית חוצות: ע"פ בלק כב, לט. ור"ל לחו"ל בשליחות עצמו.

94) חנוני חנוני אתם רעיי: איוב יט, כא.

95) איש כפי נדבת לבו: ע"פ תרומה כה, ב.

96) ורוח נדיבה: ע"פ תהלים נא, יד.

97) וכל המוסיף יוסיפו לו ברכה וחיים: ע"פ ביצה טז, א. תענית לא, א ובפרש"י שם.

98) והי' מעשה הצדקה שלום: ישעיה לב, ז.

99) הכ"ד: נ"א: כ"ד.

100) בלב: נ"א: מלב.

101) בלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


מח) תחלת תקנ"ו; כללי; התעוררות למעות ארה"ק, באור חדש שבתחלת השנה, ומעמדות יחידים