אגרת מט

[תחלת חורף תקנ"ו?]

אהו'1 אחיי ורעיי2 אשר כנפשי3

הלא ידעתם אם לא שמעתם4, קול רעש גדול5 אשר נתעורר במדינות ואלין ואוקריינא, אודות מעות הכולל דאה"ק ממדינות הנ"ל, אשר מקדם קדמתה6 הי' נשלח הכל ליד אדונינו רב כהנא7 רבא דעמי'8 שי', מרא דארעא9 קדישא, לחזק בו את בדק10 ערי אלקינו חיזוק כללות ישיבת אה"ק תובב"א, הצריכה חיזוק11 בהוצאות מרובות, והמותר לחלק לפרנסת אחינו יושבי אה"ק דמדינות פולניא, אשר אין להם מעמדות נכונות במדינתם.

ועתה חדשים מקרוב12 באו13, אנשים חכמים בעיניהם14 וישרים בליבותם15, להרוס הבנין ומצב ישיבת אה"ק תובב"א, ולעורר מדנים16 חנם על הנהגת אדונינו הרב הכהן הגדול שי', ולפעול אצל הגבאים דמדינות הנ"ל, שלא יושלח כסף הכולל לידו הק', כי אם שאנשי פולניא הגרים באה"ק יחלקוהו ביניהם כרצונם. ולהטיל כל משא חיזוק כללות ישיבת אה"ק17 וכל ההוצאה על אחינו יושבי אה"ק דמדינתנו מדינת רוסיא יצ"ו, ומלכם בראשם18 שי'.

והנה הצדיקים המפורסמים19 דמדינות הנ"ל, מכניסים עצמן בעובי הקורה, להשבית ריב ומדון20 ולתווך השלום. אך אין לאל ידם21 לגמור הדבר, בלי ידיעת והסכמת שד"ר הכולל שלנו.

והנה ידידנו מ"ו דובער נ"י מדובראוונה, שד"ר הכולל דשנה שעברה, אשר נתעכב שם על הגבול22, מחמת מאורע הידוע ומפורסם, ובקרוב יסע לדרכו והילוכו בקדש אי"ה, איננו רוצה להעמיד על דעתו בזה איך ומה להתפשר עמהם שם. ולזאת שלח אלי מכתב לשאול את פי, ואת פי ידידנו מ"ו רפאל שד"ר הכולל שלנו דהאי שתא23, וגם ביקש מאתנו, שיסע לשם ידידנו מ"ו רפאל שד"ר נ"י תיכף ומיד24 להיות לו לעזר ולסעד לגמור השלום בכי טוב עצהיו"ט, להיותו יודע ובקי בטיב הנהגת והצטרכות חיזוק ישיבת אה"ק תובב"א, לחזק כל אשר ימצא בו בדק25. וה' יגמור בעדם26, וחפץ ה' בידם יצליח27. ולפני ר"ח ניסן הבע"ל28 יסע מ"ו דוב שד"ר לדרכו נכח ה'29, ומ"ו רפאל נ"י יחזור למדינתינו אחר פסח הבע"ל אי"ה, וכולי האי ואולי30 יתעכב עד פרוס העצרת31 הבע"ל.

ולזאת הרימותי בחור מעם32, למלאות מקומו לחזר בעיירות אשר לא הספיק הזמן33 לידידנו שד"ר הנ"ל, לנהוג נסיעות לשם, ולהיות פיו כפיו וידו כידו34 שליח לקבלה והולכה.

וגדול המעשה35 לעשות נדבות גדולות ועצומות, לרוב צרכיו המרובים, ביד מלאה ורחבה36 ומנה כפולה37 ומכופלת38, כאלו הי' דמות דיוקנו39 בכבודו ובעצמו עומד ומתחנן לפניכם.

נא ונא במטותא מינייכו40 ברחמין נפישין41, שלא לתת מגרעות42 בקודש ח"ו, לפחות מהסך שנתנו לשד"ר הקודמין דשנים שעברו, ולא יהיו שלוחי מצוה ניזוקין43 ח"ו. וזכין לאדם שלא בפניו44. וכל המוסיף יוסיפו לו ברכה וחיים45, מאת ה' מן השמים46.

כ"ד המבקש באמת בבקשה כפולה ומכופלת47 אוהב נפשם דורש שלומם48 מלב ונפש חפצה49

שניאור זלמן באמ"ו מו' ברוך זללה"ה


1) נדפסה באגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת ל, מכתי"ק. ונעתקה גם בכת"י (323 תל, א).

קביעת התאריך הוא עפ"י:

א) ממה שכותב רבינו באגרתו מחורף תקנ"ז (לקמן אגרת נג): "מ"ו דובער שד"ר ... בשנה העברה להיות שליח ... בסכנות עצומות בהליכה וחזרה וה' הצילו", שהפרטים מתאימים לכתוב באגרת שלפנינו, נראה שאגרת זו נכתבה בחורף תקנ"ו.

ב) מ"ש "ובקרוב יסע לדרכו ... ולפני ר"ח ניסן הבע"ל יסע" נראה שנכתבה במשך החורף.

ג) בסופן של דיונים אלו הוחלט לארגן אוסף מעות עבור אנשי פולין שבארה"ק, על ידי גדולי הצדיקים שבוואלין. אגרותיהן נדפסו ביסוד המעלה ח"ב סי' פב. הראשונה שבהן – בתאריך כ"ב אד"ר תקנ"ו. אם כן נכתבה אגרת זו לפני כן.

ד) באגרת מוהר"א מקאליסק, משלהי אד"ש תקנ"ו (יסוד המעלה ח"ב אגרת פ): "השלוחין הגיעו בשלהי טבת העבר ... דוב בער דובראוונער". ובאגרת נוספת שלו (כרם חב"ד גליון 4 ח"ב ע' 276): "מוהר"ר דובער במוהר"ר משה קאפיל מדובראוונה ... ובאו בחודש טבת שלום" (וראה גם שם ע' 291). אם כן נכתבה אגרת זו לפני כן.

אודות תוצאות הפשרה של השד"רים, הנזכרת כאן, ראה לקמן סי' נה.

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) ורעיי אשר כנפשי: ע"פ ראה יג, ז.

4) הלא ידעתם אם לא שמעתם: ע"פ ישעי' מ, כח.

5) קול רעש גדול: ע"פ יחזקאל ג, יב.

6) מקדם קדמתה: ע"פ ישעי' כג, ז.

7) אדונינו רב כהנא: האדמו"ר ר' אברהם הכהן מקאליסק.

8) רבא דעמי': ע"פ כתובות יז, א.

9) מרא דארעא: ע"פ נדה כ, ב.

10) לחזק . . בדק: מ"ב יב, ו.

11) הצריכה חיזוק: ע"פ ר"ה יט, א.

12) חדשים מקרוב: האזינו לב, יז.

13) חדשים מקרוב באו: אחרי שעלו כמה מיושבי וואלין לארה"ק והתיישבו בטבריא, באו כמה מאנשי וואלין לדרוש להתחלק במשלוח מעות ארה"ק מרייסין.

14) חכמים בעיניהם: ישעי' ה, כא.

15) וישרים בליבותם: ע"פ תהלים קכה, ד.

16) ולעורר מדנים: ע"פ משלי י, יב.

17) חיזוק כללות ישיבת אה"ק: אשר מהקופה הכללית שבידי מוהר"א מקאליסק ניתנו גם ההוצאות הכלליות של הקהלה.

18) ומלכם בראשם: ע"פ מיכה ב, יג (הוא מוהר"א מקאליסק).

19) הצדיקים המפורסמים דמדינות הנ"ל: ראה יסוד המעלה ח"א ע' שלה-ו, אודות אסיפת צדיקי וואלין לדון בנושא זה, בראשות הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. וההחלטה שלא לגרוע מעמדו של כולל רייסין בראשות הרה"ק רבי אברהם מקאליסק, שיהי' אחראי גם על ההוצאות הכלליות של הקהלה בטבריא, אלא שבנפרד ישלחו בני וואלין את תמיכתם לאנשי וואלין שבטבריא. ומעתה יסע שד"ר רוסיא ישיר לארה"ק, ולא יסע דרך וואלין, כדלקמן אגרת נה.

20) ריב ומדון: ע"פ חבקוק א, ג.

21) אין לאל ידם: ע"פ תבוא כח, לב.

22) נתעכב שם על הגבול: שהוא הי' שד"ר הכולל בשנת תקנ"ה, ובסוף הקיץ נסע "להביא כסף הקדש לאה"ק". אלא שנסע דרך וואלין, כדי לקחת אתו גם המעות שנאספו בוואלין, ונתעכב על הגבול, ונשאר בוואלין עד טבת תקנ"ו.

23) שד"ר הכולל שלנו דהאי שתא: תקנ"ו, שעדיין הוא ברוסיא, ואחרי שיסיים מלאכתו ברוסיא הי' אמור לנסוע משם לוואלין לקבל המעות שנאספו שם.

24) שיסע לשם . . תיכף ומיד: מרוסיא לוואלין, תיכף ומיד, לפני שמסיים את מלאכתו ברוסיא.

25) לחזק כל אשר ימצא בו בדק: מ"ב יב, ו.

26) וה' יגמור בעדם: ע"פ קלח, ח.

27) וחפץ ה' בידם יצליח: ע"פ ישעי' נג, י.

28) ולפני ר"ח ניסן הבע"ל: ראה לעיל שלמעשה נסע בטבת. אח"כ בשנת תקנ"ז חזר לרוסיא, והוחלט שיתיישב בקביעות בארה"ק, כדלקמן אגרת נג.

29) לדרכו נכח ה': לארה"ק. ע"פ שופטים יח, ו.

30) וכולי האי ואולי: ע"פ חגיגה ד, ב.

31) יתעכב עד פרוס העצרת: שיתעכב בוואלין עד לפני חג השבועות, כדי להתפשר בנידון הנ"ל, ואחר כך יחזור לרוסיא.

32) הרימותי בחור מעם: תהלים פט, כ.

33) לא הספיק הזמן: שהשד"ר מ"ו רפאל לא הספיק לאסוף את כל מעות ארה"ק במדינת רוסיא, בגלל נסיעתו החפוזה לוואלין.

34) פיו כפיו וידו כידו: נוסח מינוי שליח הגט, בשו"ע אהע"ז סי' קנד.

35) וגדול המעשה: ע"פ ב"ב ט, א.

36) ביד מלאה ורחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

37) ומנה כפולה: ע"פ ב"ב צ, ב.

38) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

39) דמות דיוקנו: ע"פ יומא סט, א.

40) במטותא מינייכו: ברכות לה, ב. יומא עב, ב.

41) ברחמין נפישין: פיוט מחי ומסי בנוסח סליחות.

42) מגרעות: ע"פ מלכים א ו, ו.

43) ולא יהיו שלוחי מצוה ניזוקין: ע"פ פסחים ח, א.

44) וזכין לאדם שלא בפניו: עירובין פא, ב.

45) וכל המוסיף יוסיפו לו ברכה וחיים: ע"פ ביצה טז, א. תענית לא, א ובפרש"י שם.

46) מאת ה' מן השמים: וירא יט, כד.

47) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

48) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

49) מלב ונפש חפצה: ע"פ דה"י א כח, ט.


מט) תחלת חורף תקנ"ו?; כללי; דיוני יסוד כולל וואלין נפרד. שד"רות הר"ד מדובראוונא וה"ר רפאל