אגרת נז

[אלול תקנ"ח]

וצדקה1 כנחל איתן (בעמוס ססי' ה'2). פי' כמו שנחל איתן הוא המשכה3 הנמשכת מבחי'4 איתן, שהיא5 בחי' נקודה בהיכלא6 ותרין ריעין7 וכו'. ואותיות איתן משמשות לעתיד8 פ' אנא עתיד לאתגליא9, כמ"ש הנה10 ישכיל עבדי וגו', והיינו שיתגלה אז אור א"ס ב"ה ויחודו ית' תוך פנימית נקודת הלב, על ידי המשכת נחל איתן, הוא הארת חכמה עילאה שיאיר בפנימיות הלב, ליבטל ביחודו ית' בתכלית מעומקא דלבא, אחרי הסרת11 הערלה מתאוות הגשמיות וכו'.

והנה עתה בגלות החל הזה12 יש גם כן עצה יעוצה13 להאיר קצת אור ה' מבחי' איתן לתוך נקודה14 פנימיות הלב, כעין לעתיד, והיינו על ידי שמעורר15 על ניצוץ אלקות שבנפשו בחי' רחמים רבים העליונים. כי באמת כל זמן שאין האדם זוכה שיתגלה אור ה' מבחי' איתן בנקודת פנימית לבבו, ליבטל ביחודו ית' מעומקא דלבא עד כלות הנפש ממש, אזי באמת יש רחמנות גדולה על הניצוץ שבנפשו, כי הניצוץ נמשך מבחי' חכמה עילאה ממש, וכשאינו יכול להאיר מבחינתו לתוך פנימיות הלב, ששם מקום גילוי הארה16 זו, הרי זה בבחי' גלות ממש. ועל ידי רחמים רבים העליונים יוצא מהגלות והשביה, ומאיר לתוך נקודה17 פנימיות הלב בחי' אהבה רבה זו, כנודע ממ"ש ליעקב אשר פדה את אברהם18, וכמ"ש בלק"א פמ"ה.

ומודעת זאת19 כי אתערותא דלעילא באתערותא דלתתא דוקא תליא מלתא, דהיינו על ידי התעוררות רחמים רבים בלב רחמנים וגומלי חסדים, להשפיע למטה השפעה גשמיות20 זהב וכסף וכו', ולכן פעולת הצדקה היא פעולת נחל איתן ממש. והנה מודעת זאת מ"ש כי עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו21 האלקית, להאירה באור החיים א"ס ב"ה.

ועל זה תמכתי יתידותי22, בל אהיה למשא על23 כל אהוביי ורעיי, אשר העתרתי עליהם דברי24 מידי שנה25, לפתוח ידם רב להם26 יותר מכדי השגת ידם בצוק העתים27 האלו ה' ירחם28, להוצאות הגאר קיך29, כי רבה היא30 בשנים אלו, אשר מתחדשים תמיד אנ"ש חדשים31 לבקרים32, הולכי רגלים דלים ואביונים33 נקיים34, אשר ההכרח ליתן להם גם צידה לדרך, מלבד מזון ומחיה בשערינו. וגם הוצאה חדשה אשר לא היתה מימי קדם היא הוצאת הבילעטין35, אשר יפרש ציר נאמן36 מוכ"ז, סך מסויים37 ועצום מדי שנה בשנה38 ה' ירחם. ולזאת תפול נא תחינתי ונפשי בשאלתי39, ובקשתי כפולה ושטוחה ופרושה לפני כל אנ"ש אוהביי ורעיי חדשים וגם ישנים40, שלא לתת מגרעות41 בקדש ח"ו הס מלהזכיר42 ליתן בגרעון43 כסף44 מערך נפשם, אשר הערכתי ברשימה45 אשר תח"י ציר נאמן הותיק ותמים מו"ה שמואל46 מוכ"ז נ"י, וכל המוסיף יוסיפו47 לו ברכה וחיים48 מאת ה' מן השמים49.

כנפשו ונפש אוהב נפשם דורש שלומם50 וטובתם מלב ונפש חפצה51

שניאור זלמן בלאמ"ו ברוך זללה"ה


1) נדפסה בקונטרס אחרון שבתניא אגרת ז. ובשלימות בלוח ירושלים – לונץ (תש"ו, ע' רה). בטאון חב"ד גליון 22. לקוטי הגהות ע' קמ. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת לו. ומועתקת בכת"י ירושלים 414, בכותרת: "מכתב וביאור מאדמו"ר על דרוש הנ"ל הנשלח ע"י שד"ר מ' שמואל מונקעת". ובסופה: "הועתק אות באות מגוף הכתב שביד הותיק שד"ר מ' שמואל מונקעת".

"דרוש הנ"ל" – הכוונה לד"ה ראה שבלקו"ת (דברים יח, א), הנעתק בכת"י הנ"ל – לפני אגרת זו, ושבו מבואר ענין נחל איתן.

הנדפס בתניא נעתק בכת"י (1064 לד, ב. ובכת"י ירושלים 2916 רסד, ב). וגם שם ושם מופיעה אגרת זו – כביאור ל"נחל איתן המבואר לעיל" בד"ה ראה שבלקו"ת הנ"ל.

דרוש הנ"ל נעתק בכמה כת"י, ובשנים מהם (414 הנ"ל. 633 קסח, א) נרשם בראשו התאריך "שבת שמברכין אלול שנת תקנ"ח". ולפי זה נכתבה האגרת שלפנינו בשבוע שאחר שבת זו.

האגרת היא בקשר למגבית לצורך הוצאות העניים מאנ"ש הנוסעים לשהות אצל רבינו, וצורפה לה רשימת "הערכה" של רבינו – סכום הכסף שעל כל אחד מאנ"ש לתרום למגבית זו.

המ"מ ותיקונים לאגרת זו (מלבד ההשלמה שבסוף, ומלבד המוסגרים בחצאי ריבוע), נעתקו מקונטרס "מראה-מקומות, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" לכ"ק אדמו"ר זי"ע (נמצא בדפוס), ו"לוח התיקון" שבסוף ס' התניא.

תוכן האגרת: אגה"ק ו [לקמן אגרת עב]. לקו"ת ח"ד יח, ב.

2) ססי' ה: כד.

3) שנחל איתן הוא המשכה: כנחל שהוא המשכת מים.

4) מבחי': [נ"א: מנחל].

5) איתן שהיא: לעיין פרדס ע' איתן. לקו"ת דברים יח, ג. יט, א. אוה"ת [בראשית] שצב, ב ואילך.

6) נקודה בהיכלא: זח"א ו, א. ת"ז ת"ה.

7) ותרין ריעין: לקו"ת וירא. ועי' זח"ב נ, ב. וש"נ.

8) משמשות לעתיד: "שהן באין בראש התיבות להורות על שימוש הפעולה להבא אפעל, יפעל, תפעל, נפעל". לקו"ת שם.

9) אנא עתיד לאתגליא: [ראה זח"ג יא, א].

10) הנה ישכיל עבדי: ישעי' נב, יג. ונאמר על לע"ל. וישכיל הוא בחי' משכיל לאיתן – אוה"ת [שם] שפז, ב.

11) אחרי הסרת כו': כנ"ל אגה"ק ד [לקמן אגרת סה].

12) בגלות החל הזה: גלות של החיל – בנ"י – הזה. עובדי' א, כ.

13) עצה יעוצה: [ע"פ ישעי' יד, כו].

14) לתוך נקודה: נקודת?. [וכן הוא בנ"א].

15) ע"י שמעורר כו': להעיר מ[תניא] ח"א פמ"ה. אגה"ת פ"ז. אגה"ק ו [לקמן אגרת עב].

16) ששם כו' הארה: דוקא כי העיקר במוחין. ע"ל [בתניא] ח"א פי"ט ואגה"ק ד [לקמן אגרת סה].

17) לתוך נקודה: נקודת?.

18) ליעקב אשר פדה את אברהם: ישעי' כט, כב. בכתוב: "בית יעקב" אבל בסנהדרין יט, סע"ב ובב"ר פס"ג, ב מפרש בפשטות זה "יעקב פדה את אברהם" וכן הובא הל' בכ"מ, - וכהפירוש תיכף בהמשך זה עצמו (הובא בסנהדרין שם וכו') "לא עתה יבוש יעקב גו'". עי' [תניא] ח"א פל"ב.

19) מודעת זאת: [ישעי' יב, ה]. אגה"ק יז [לקמן אגרת קא].

20) גשמיות: גשמיית? [וכ"ה בנ"א: גשמית].

21) עור בעד עור . . נפשו: איוב ב, ד. אגה"ק י [לעיל אגרת מ] טז [לעיל אגרת מא]. באגה"ק סוסט"ז הובא גם "עור בעד עור" משא"כ בסוס"י, ועד"ז בכ"מ, ואולי י"ל: עור בעד עור – ה"ז צדקה בהגבלה (כבפשטות), והובא רק כשמדובר (גם) בצדקה זו.

22) תמכתי יתידותי: ע"פ פיוט אזכרה בנעילה.

23) אהיה למשא על: ע"פ איוב ז, כ.

24) העתרתי עליהם דברי: ע"פ יחזקאל לה, יג.

25) מדי שנה: כאן לא מדובר על מגבית מעות אה"ק שבכל שנה (שזה הי' בחדשי החורף), אלא במגבית לצרכי חו"ל, שמכאן נראה שגם זה הי' בכל שנה. וראה לעיל אגרות כד (תקנ"א) כח (תקנ"ב) לד (תקנ"ג) מ (תקנ"ד).

26) ידם רב להם: ע"ד דברים לג, ז.

27) בצוק העתים: ע"פ דניאל ט, כה. וראה גם לעיל אגרת לט, ובהנסמן בהערות שם.

28) ה' ירחם: ע"ד ישעי' יד, א.

29) להוצאות הגאר קיך: כדלעיל אגרת כח, ובהנסמן בהערות שם.

30) כי רבה היא: אסתר א, כ.

31) אנ"ש חדשים: ראה "תקנות לאזניא" דלעיל אגרות לה. מג. נ.

32) חדשים לבקרים: איכה ג, כג.

33) דלים ואביונים: ע"פ ישעי' יד, ל.

34) אביונים נקיים: ע"פ ירמי' ב, לד.

35) הוצאת הבילעטין: נראית הכוונה, כמבואר בהיכל הבעש"ט (גליון יד ע' קכז), שהכוונה לתשלום עבור תעודות מסע בתוך רוסיא מעיר לעיר. וגם זה נמשך אל "הולכי רגלים דלים ואביונים נקיים" הבאים לשהות אצל רבינו.

36) ציר נאמן: ע"פ משלי כה, יג.

37) סך מסויים: ראה בטאון חב"ד (32, 12 הע' 24).

38) מדי שנה בשנה: ע"פ ש"א ז, טז.

39) ונפשי בשאלתי: אסתר ז, ג.

40) חדשים וגם ישנים: שה"ש ז, יד.

41) מגרעות: ע"פ מלכים א ו, ו.

42) הס מלהזכיר: ע"פ עמוס ו, י.

43) ליתן בגרעון: נ"א: לדון בגרעון.

44) בגרעון כסף: ע"פ קדושין יד, ב.

45) הערכתי ברשימה: ראה מבוא פרק ד.

46) ציר נאמן . . מו"ה שמואל: מונקעס, כאמור לעיל, בשוה"ג לתחלת האגרת (ראה אודותיו בית רבי עז, ב. ס' התולדות אדה"ז ע' שצ. אהל רח"ל ע' 53). והוא הי' השד"ר גם בשנת תקנ"ב (לצורך הגאר קיך ועוד) – כדלעיל אגרת כח.

כפי הנראה לא התעכב הרבה בדרכו, כי בחוהמ"ס תקנ"ט התייעץ עמו רבינו, בשעה שבאו לאסרו להובילו לפטרבורג (ראה לקוטי דבורים ח"ד ע' תשנ. רשימת היומן ע' קנא. לקוטי שיחות חט"ו ע' 504).

47) יוסיפו: נ"א: מוסיפין.

48) וכל המוסיף יוסיפו לו ברכה וחיים: ע"פ ביצה טז, א. תענית לא, א ובפרש"י שם.

49) מאת ה' מן השמים: וירא יט, כד.

50) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

51) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


נז) אלול תקנ"ח; כללי; מגבית והערכות עבור הגאר קיך ועבור הבילעטין