אגרת נט

[אחרי י"ט כסלו תקנ"ט]

הנה1 ברך2 לקחתי ובירך אשיבנו3, לכבוד אהובי4 הרב הגאון הגדול בו"ק חסידא ופרישא פ"ה ע"ה נ"י5 כמוהר"ר6 לוי יצחק7, ולכל8 המסתופפים בצלו צל החכמה9 תחי' וחיים עד העולם10, ובפרט לבניו11 הנחמדים המסולאים שיחיו

יען12 משך ד' אותי ויעלני13 לבשר ענוים14 ולישרי לב15 שמחה, שמחו צדיקים בה'16 והללתם את שם אלקיכם17 אשר עשה עמכם18 להפליא19 עד אין מספר20, אגידה ואדברה עצמו מספר21, כי הפלה22 ה' והגדיל23 לעשות בארץ24, והפליא והגדיל שמו הגדול והקדוש אשר נתגדל ונתקדש ברבים, ובפרט בעיני כל השרים וכל העמים אשר בכל מדינות המלך25, אשר גם בעיניהם יפלא26 הדבר הפלא ופלא27, וענו ואמרו28 על זאת כי אם מאת ה' היתה זאת היא נפלאות בעינינו29, ותהי' זאת לפלא כי ד' אתנו30 ואין עוד31.

והנה מי אנכי32 כי הביאני ה' עד הלום33 להתגדל ולהתקדש שם שמים על ידי שפל אנשים34 כמוני, כי עיקר המלחמה אשר שמו פניהם ללחום על תורת הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו דווקא35. אך מאת ה' היתה זאת לנו לגלגל זכות36 על ידינו, בזכות ארץ הקדושה ויושביה, והיא שעמדה37 לנו38 ותעמוד לנו בכל עת מצוא39 להמציא לנו פדות ורוחה40, להרחיב לנו בצר ולחלצינו ממיצר, ולרומם קרנינו41 בכבוד ה' לעולם ישב וישמח ד' במעשיו42 אכיה"ר.

ברם כגון דא צריך43 להודיע, כי זה44 היום אשר עשה ה'45 עמנו הוא46, יום שנכפל בו כי טוב47, י"ט בכסליו48, יום הילולא רבא פטירת49 רבינו הקדוש ז"ל50. וכשהיינו קורא51 בספר תהלים52 בפסוק פדה בשלום נפשי, קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו53 יצאתי לשלום54. ואסיים בשלום55 מה' שלום56.

כ"ד57 או"נ ודוש"ת בלונ"ח

שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך ז"ל


1) נדפסה בבד קודש (ווארשא תרל"ב) ד, ב. תולדות עמודי החב"ד ע' 71. קובץ מכתבים מקוריים ע' נב. משנת יואל ע' מו. ס' התולדות אדה"ז ע' ריח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת לח. קיצור מאגרת זו נדפס בבית רבי לה, א. החסידות (כהנא) ע' 227. גנזי נסתרות סי' סה. לקוטים יקרים ע' ג. אגרות בעה"ת סי' סב. י"ט כסלו (קה"ת תשי"ב) ע' 22. ומועתקת בכת"י רבים (42 קעו, ב. 110 א, ב. 268 פו, א. 433 תמח, א. 488 שז, ב. 499 רפה, א. 501. 525 רכד, א. 531 לא, ב (הב'). 577 עט, א. 619 רי, ב. 635 שח, ב. 701 תקכד, א. 798 קיד, א. 1007 שע, א. 2000 נה, ב. ובכת"י ירושלים 1547 קסט, א. 2916 שכב, ב).

אגרת זו ישנה בב' נוסחים. ולפי הנראה, הנה נוסח הב' הוא קיצור (ע"י מעתיק) מנוסח הא' (שאותו כתב רבינו). גם האגרת הבאה (להר"ב ממעזבוז) נראית כקיצור מאגרת זו (ע"י רבינו, או ע"י מעתיק), ולכן נסמנו כאן השינויים בין ג' הנוסחים. ובסי' הבא תודפס בפני עצמה האגרת למוהר"ב – בנוסח הג'.

2) הנה . . שיחיו: ג' ליתא.

3) הנה ברך . . אשיבנו: ע"פ בלק כג, כ. ב: ולו אשיבנה.

4) לכבוד אהובי: ב: ה"ה.

5) בו"ק חסידא ופרישא פ"ה ע"ה נ"י: בוצינא קדישא חסידא ופרישא פאר הדור עמוד הימיני נר ישראל.

6) נ"י כמוהר"ר: ב: מו"ה.

7) לוי יצחק: מברדיטשוב, שנעשה אחר כך מחותנו של רבינו (ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק ז).

8) ולכל . . שיחיו: ב: נ"י.

9) בצלו צל החכמה תחי': ע"פ קהלת ז, יב.

10) וחיים עד העולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

11) לבניו: הרה"ק רבי מאיר מחב"ס כתר תורה, והרה"ק רבי ישראל מפיקוב.

12) יען . . מספר: ב ליתא.

13) ויעלני: ג ליתא.

14) יען משך . . ענוים: ע"פ ישעי' סא, א.

15) ולישרי לב שמחה: תהלים צז, יא (ג ליתא).

16) שמחו צדיקים בה': תהלים צז, יב.

17) והללתם את שם אלקיכם: ג: והרנינו כל ישרי לב מגודל חסדי ה' ונפלאותיו.

18) עמכם: ג: עמנו ועמכם.

19) והללתם . . להפליא: ע"פ יואל ב, כו.

20) להפליא עד אין מספר: ע"פ איוב ה, ט. ט, י.

21) אגידה . . מספר: תהלים מ, ו.

22) כי הפלה . . ואין עוד: ב: כי הפליא והגדיל ה' לעשות בארץ, כי הגדיל והפליא ה' לעשות בארץ, כי ה' הפליא והגדיל לעשות בארץ.

23) הפלה ה' והגדיל: ע"פ ישעי' כח, כט.

24) לעשות בארץ: ע"פ ברכה לד, יא.

25) כל השרים . . מדינות המלך: ע"פ אסתר א, טז.

26) גם בעיניהם יפלא: ע"פ ישעי' ח, ו.

27) הפלא ופלא: ישעי' כט, יד.

28) וענו ואמרו: שופטים כא, ז.

29) מאת ה' . . בעינינו: תהלים קיח, כג.

30) ה' אתנו: ע"פ שלח יד, ט.

31) להפליא . . ואין עוד: ג ליתא.

32) והנה מי אנכי . . אכיה"ר: ב: ומי אנכי שפל אנשים כמוני שהביאני ה' עד הלום, שנתגדל ונתקדש שם שמים על ידי. אך מאת ה' היתה זאת ונפלאת בעינינו, כי אפילו בין העמים והשרים אשר בכל מדינות המלך גם בעניהם היתה זאת הפלא ופלא, ענו ואמרו אין זאת כי אם מאת ה' היתה זאת, ונפלאת בעינינו. כי עיקר המלחמה אשר שמו פניהם ללחום עם תורת הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו דוקא, אך מאת ה' היתה זאת לגלגל זאת על ידינו, בזכות אה"ק ויושביה, ותעזור לנו בכל עת להרחיב לנו מצר ולחלצינו ממיצר. יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו אמן.

ג: כי לא עלי לבדי היה הדבר הזה כי אם על הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו. ואף כי מי אנכי נבזה ושפל רוח כי באתי עד הלום, שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בין העמים על ידי, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו, אך זכות אה"ק ארץ החיים היא שעמדה לנו ולאבותינו כו'.

33) מי אנכי . . עד הלום: ע"פ ש"ב ז, יח.

34) שפל אנשים: ע"פ דניאל ד, יד.

35) תורת הבעש"ט . . דוקא: ראה גם לקמן אגרות סג. צח.

36) לגלגל זכות: ע"פ תענית כט, א וש"נ.

37) בזכות ארץ הקדושה ויושביה והיא שעמדה: ראה גם לקמן אגרת סה.

38) והיא שעמדה לנו: ע"פ נוסח הגש"פ.

39) עת מצוא: ע"פ תהלים לב, ו.

40) להמציא לנו פדות ורוחה: ע"פ פיוט ישראל נושע.

41) ולרומם קרנינו: ע"פ תהלים פט, יח.

42) בכבוד ה' . . במעשיו: ע"פ תהלים קד, לא.

43) כגון דא צריך: ע"פ ב"מ קא, א.

44) כי זה . . רבינו הקדוש ז"ל: ג: שביום פטירת רבינו הגדול המגיד הילולא רבא בו ביום יצאתי לחפשי.

45) זה היום אשר עשה ה': ע"פ תהלים קיח, כד.

46) עמנו הוא: ב: לנו.

47) יום שנכפל בו כי טוב: פירש"י בראשית א, ז.

48) שנכפל . . בכסלו: ב: י"ט כסלו יום ג' שהוכפל בו כי טוב.

49) פטירת: ב ליתא.

50) פטירת רבינו הקדוש ז"ל: המגיד ממעזריטש, בי"ט כסלו תקל"ג.

51) וכשהיינו קורא: ב ג: וכשקריתי.

52) בספר תהלים: נה, יט. הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע: מנהג הנשיאים לומר בכל יום שיעור תהלים כמו שנחלק לימי החודש, "אמנם בהיות הוד כ"ק רבנו הזקן במאסר, הוסיף להגיד שיעור תהלים ביחוד בשביל מצבו בהוה, ושיעור זה הי' כמו שהתהלים נחלק לימי השבוע".

53) קודם . . שלאחריו: ג' ליתא.

54) לשלום: ב ג: בשלום.

55) ואסיים בשלום: ב ליתא.

56) מה' שלום: ע"פ שופטים ו, כד (ג ליתא).

57) כ"ד . . ז"ל: ב ג ליתא.


נט) אחרי י"ט כסלו תקנ"ט; מהרלוי"צ מברדיטשוב; בשורת הגאולה