אגרת סג

[שבט תקנ"ט?]

ה'1 החפץ שלום עבדו2 ידידו בחירו רצתה נפשו3, אור ישראל וקדושו4 בוצינא קדישא חסידא ופרישא, ה"ה הרה"ג המפורסם מופת הדור5 זיוו והדרו איש אלקים קדוש6 יאמר לו7, כק"ש מוהר"ר פנחס סג"ל אב"ד ור"מ דק"ק פפד"מ נ"י ויזרח ורוב שלום עד בלי ירח8, ולכל המסתופפים בצלו צל החכמה תחי'9 חיים וברכה, ברוך בכלל וברוך בפרט10 בניו המסולאים11 הרבנים הגדולים12 ה' עליהם יחיו13.

מי אנכי כי באתי עד הלום14, ואין הלום אלא מלכות15 מאן מלכי רבנן16, ונפשי יודעת מיעוט17 ערך נפשי עלי18 להתיצב במקום גדולים19 כמותו ירבו בישראל20. אך במקום גדולתו שם ענותנותו21 וענותו תרבני22, ורחב לבבי בהעלותי על לבי חבה יתירה הנודעת לי23 ממר שהוא רבא דעמי'24 שי', מימי קדם בק"ק מיזעריטש וק"ק ראוונא, ונמניתי במנין שלו וזכיתי לקבל ברכתו25 סלה מדי שבת בשבתו26.

ובטחתי באהבתו תכסה27, ועמו הסליחה על אשר העתרתי דברי28, להודיע את כל התלאה אשר מצאתני29 מאנשי ריבנו דווילנא, ההולכים אחרי דעת רבם הידוע אשר התיר דמינו כמים בשנת תקל"ב30. ועתה מקרוב, כאשר נכנסו תחת ממשלת קסריות רוסיה31, מצאו מקום להפיק זממם במלשינות רבה ועצומה על כל תלמודת תלמידי הבעש"ט32 נ"ע ומשנהו רבנו הגדול המ"מ דמיזעריטש וראוונא נ"ע. אך בהיות דתי המלך שלא להצדיק ראשון בריבו33 בלי שמיעת טענות שכנגדו, לזאת הביאוני בחזקת היד34 לעיר מלוכה פ"ב לחצר המטרה35, וה' הי' עם פי36 ומה' מענה לשון37 להשיב תשובה נצחת38 על כל דבריהם39. ונתקבל מאד בעיני הקיסר והשרים יר"ה, והדת נתנה40 במכתב חירות41 לכל אנ"ש להתנהג כמקדם בכל מכל כל, כאשר יפרש שיחו זה ידידי ורעי42, הרבני המופלג בתורה ויראת ה' אוצרו43, מוה"ר משה נ"י מוכ"ז.

והנה בראותם כי ה' הפיר עצתם44 שפכו כאש חמתם45 על האי טהור גברא46 רבא ויקירא נאמן הקהלה, אשר כל צרכי העיר היו נחתכים על פיו יצאו ויבאו47 כל העם בשלום48, בהיות אתו המדע והחכמה עצה ותושי'49, ומחזיק בתורת ה'50 חפצו51 ואמונתו. ומקרוב נתקרב לאנ"ש דורשי ה' החפצים לעבדו באמת לאמיתו52 בעבודה שבלב זו תפלה53 מעומקא דליבא, בכל הדרך אשר הורנו רבינו הגדול המ"מ הנ"ל נ"ע. והשליך נפשו מנגד54 להיות נרדף רדיפות מלאות מהם ומהמונם55 בשנאת חנם ואיבת עולם56, בדרכם ובעלילותם57 המפורסמות, לירד לחייו ממש, בלי תת חנינה ומזון ומחי' לנפשות ביתו אביונים נקיים58 טפלי דתלו בי'59, בכדי שיוכרח להיות נע ונד בארץ60 נודד ללחם אי'61. על כן המו מעי לו62, מעי מעי אוחילה63, אחלה אדוני64 להושיע. וידיו רב לו65 כיד ה' הטובה עליו השכיל66 או בכל המקומות אשר דבר המלך ודתו מגיע67, להיות לו מעיר לעזור68 בגדול המעשה69, לעשות לו נדבות הגונות ביד מלאה ורחבה70, למלאות מחסוריו הרבים ועצומים, וכאשר יפרש שיחו ויגונו בכבודו ובעצמו לפני כת"ר שיחי', ולא לדמותו לשאר ארחי ופרחי71 ח"ו. כי ביודעי ומכירי קאמינא72 ולאסהודי לחוד קאתינא73, כי ידעתי כי מדעתו יצדיק צדיק74 צדקתו לרבים.

יכון בחסד כסאו75 כימי שמים76, וה' יחלימהו ויחייהו מיומים77, ויחדש כנשר נעוריו78 למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו79.

כנפש דורש שלומו80 ומבקש ברכתו סלה.

שניאור זלמן בן רבקה


1) נדפסה בבית רבי לו, ב. החסידות (כהנא) ע' 229. משנת יואל ע' נג. אגרות בעה"ת סי' סו. "חסידים ומתנגדים" ע' 307. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת מח.

כל הנ"ל ביארו שהאגרת נכתבה אחרי מאסר רבינו בשנת תקנ"ט. וכן מוכח מתוכנו (למרות שבמהדורה הראשונה הסתפקתי בזה):

א) האמור לקמן "ונתקבל מאד בעיני הקיסר והשרים יר"ה, והדת נתנה במכתב חירות" מורה יותר שמדובר במאסר הראשון בתקנ"ט, ולא השני בשנת תקס"א (ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק יג).

ב) האמור לקמן אודות הדחת ר' משה מייזיליש מלהיות נאמן הקהל בווילנא, ראה כרם חב"ד (גליון 4 ע' 37), שנאמר בצו מאסר החסידים בווילנא בתחלת תקנ"ט, "הי' שמש הקהל, ועתה הקהל אינו נזקק לו יותר", ועוד מבואר שם (ע' 38 הערה 21), שהדחתו הסופית היתה בשבט תקנ"ט. ועוד מבואר ב"וילנא בתקופת הגאון" (ע' 36; 43), שבי"ב אד"ר תקנ"ט עברה הנהלת הקהלה בווילנא לעדת החסידים, ואחר כך החזירו את הר"מ להיות שמש הקהל. גם ראה "היכל הבעש"ט" (גליון לב ע' קמז ואילך), מכתבי הרמ"מ מווילנא לפטרבורג בראשית חורף תקס"א. ומכל זה מוכח, שאגרת זו נכתבה בחודש שבט תקנ"ט (ראה חסידים ומתנגדים ח"א ע' 307).

וראה "אהל רח"ל" (ח"א ע' 185), דף בודד שהדפיס הרמ"מ בתקע"ב, ובו נאמר: "להיותי בארץ נוד בשנת תקס"ג בחדש זיו, בברחי מפני שאול ואבדון מחלוקת שנתהווה בקהלינו ק"ק ווילנא". אבל תאריך זה בלתי מובן בכל אופן (ראה תולדות חב"ד בפולין, ליטא ולטביא ע' ד-ה), ואולי יש בזה אי דיוק.

וראה מה שדן באגרת זו, ב"ישורון" גליון כ ע' תשפח-ט, וב"ירושתנו" גליון ד ע' רסא-ב, ובהיכל הבעש"ט גליון כט ע' קצד-רב. וראה בהפרטים המובאים לעיל, שרוב הפרטים האמורים כאן אושרו במסמכים שנתגלו לאחרונה. וגם לשונו הזהב של רבינו בקטעי פסוקים ומחז"ל משולבים, ניכר מאד באגרת זו.

2) ה' החפץ שלום עבדו: תהלים לה, כז.

3) בחירו רצתה נפשו: ע"פ ישעי' מב, א.

4) אור ישראל וקדושו: ע"פ ישעי' י, יז.

5) מופת הדור: ע"פ חולין קג, ב.

6) איש אלקים קדוש: ע"פ מ"ב ד, ט.

7) קדוש יאמר לו: ע"פ ישעי' ד, ג.

8) ורוב שלום . . ירח: תהלים עב, ז.

9) בצלו צל החכמה תחי': ע"פ קהלת ז, יב.

10) ברוך בכלל וברוך בפרט: סוטה לז, א.

11) בניו המסולאים: ע"פ איכה ד, ב.

12) בניו המסולאים הרבנים הגדולים: בנו מו"ה צבי הירש הורביץ, מחב"ס "מחנה לוי" ו"לחמי תודה", מילא את מקומו ברבנות פפד"מ. ועוד בן הי' לו מו"ה מאיר יעקב (שנפטר על פני אביו), ושני חתנים.

13) ה' עליהם יחיו: ע"פ ישעי' לח, טז.

14) באתי עד הלום: ע"פ ש"ב ז, יח.

15) אין . . מלכות: זבחים קב, א.

16) מאן מלכי רבנן: ע"פ גטין סב, א.

17) ונפשי יודעת מיעוט: ע"פ תהלים קלט, יד.

18) ערך נפשי עלי: ע"פ ערכין כ, א.

19) במקום גדולים: ע"פ משלי כה, ו.

20) כמותו ירבו בישראל: ע"פ יבמות טז, א.

21) במקום . . ענותנותו: ע"פ מגילה לא, א.

22) וענותו תרבני: ע"פ תהלים יח, לו.

23) חבה יתירה הנודעת לי: ע"פ אבות ג, יד.

24) רבא דעמי': כתובות יז, א.

25) וזכיתי לקבל ברכתו: השוה הקדמת בני הגאון המחבר לשו"ע רבינו.

26) מדי שבת בשבתו: ע"פ ישעי' סו, כג.

27) באהבתו תכסה: ע"פ משלי י, יב.

28) העתרתי דברי: ע"פ יחזקאל לה, יג.

29) את כל התלאה אשר מצאתני: ע"פ יתרו יח, ט. חקת כ, יד.

30) בשנת תקל"ב: השוה לעיל אגרת נד. לקמן אגרת פט.

31) נכנסו . . רוסיא: ביאור הדבר ראה בית רבי כו, ב – כז, א.

32) תלמידי הבעש"ט . . המ"מ: השוה לעיל אגרות נט. ס.

33) להצדיק ראשון בריבו: ע"פ משלי יח, יז.

34) בחזקת היד: ישעי' ח, יא.

35) לחצר המטרה: ע"פ נחמי' ג, כה.

36) וה' הי' עם פי: ע"פ שמות ד, טו.

37) ומה' מענה לשון: משלי טז, א.

38) תשובה נצחת: ע"פ ירמי' ח, ה.

39) תשובה נצחת על כל דבריהם: כדלעיל אגרת נח.

40) והדת נתנה: אסתר ג, טו.

41) במכתב חירות: כתבי החירות של רבינו על ידי הקיר"ה – נספחים 24-26. ונספח לאגרת עה. וראה גם לקמן אגרת עד (במענה לטענה התשיעית, אות ב' הא').

42) זה ידידי ורעי: ע"פ שה"ש ה, טז.

43) יראת ה' אוצרו: ע"פ ישעי' לג, ו.

44) ה' הפיר עצתם: ע"פ תהלים לג, י.

45) שפכו כאש חמתם: ע"פ איוב ב, ד.

46) טהור גברא: ע"פ ברכות ב, ב.

47) על פיו יצאו ויבואו: ע"פ פינחס כז, כא.

48) ויבואו כל העם בשלום: ע"פ יתרו יח, כג.

49) עצה ותושי': ע"פ משלי ח, יד.

50) ומחזיק בתורת ה': ע"פ דה"ב לא, ד.

51) בתורת ה' חפצו: ע"פ תהלים א, ב.

52) באמת לאמיתו: ע"פ סנהדרין ז, א.

53) עבודה שבלב זו תפלה: תענית ב, א.

54) והשליך נפשו מנגד: ע"פ שופטים ט, יז.

55) מהם ומהמונם: ע"פ יחזקאל ז, יא.

56) ואיבת עולם: ע"פ יחזקאל כה, טו.

57) בדרכם ובעלילותם: ע"פ יחזקאל לו, יז.

58) לנפשות ביתו אביונים נקיים: ע"פ ירמי' ב, לד.

59) טפלי דתלו בי': ע"פ חולין יח, א.

60) נע ונד בארץ: בראשית ד, יד.

61) נודד ללחם אי': ע"פ איוב טו, כג.

62) המו מעי לו: ע"פ ירמיה לא, יט.

63) מעי מעי אוחילה: ע"פ ירמיה ד, יט.

64) אחלה אדוני: ע"פ מ"ב ה, ג.

65) ידיו רב לו: ע"פ ברכה לג, ז.

66) כיד ה' . . השכיל: ע"פ דה"א כח, יט.

67) דבר המלך ודתו מגיע: ע"פ אסתר ד, ג.

68) להיות לו מעיר לעזור: ע"פ ש"ב יח, ג.

69) בגדול המעשה: ע"פ ב"ב ט, א.

70) ביד מלאה ורחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

71) ארחי ופרחי: ע"פ כתובות סא, א.

72) ביודעי ומכירי קאמינא: ע"פ תענית ה, ב.

73) ולאסהודי לחוד קאתינא: ע"פ מכות ו, א.

74) מדעתו יצדיק צדיק לרבים: ע"פ ישעי' נג, יא.

75) יכון בחסד כסאו: ע"פ משלי טז, יב.

76) כסאו כימי שמים: תהלים פט, ל.

77) ויחייהו מיומים: הושע ו, ב.

78) ויחדש כנשר נעוריו: ע"פ תהלים קג, ה.

79) יאריך ימים . . ובניו: שופטים יז, כ.

80) דורש שלומו: ע"פ תצא כג, ז.


סג) שבט תקנ"ט?; למוהר"פ בעל ההפלאה; תמיכת ר"מ מייזליש בעת רדיפות המתנגדים