אגרת סו

[כ' אייר תק"ס]

בע"ה1 יום ה' לסדר ונתתי שלום בארץ2

ה' ישפות שלום וחיים טובים לא"נ הרב המופל' בנן של קדושים כבוד מו"ה משה3 נ"י וכאל"ש וי"ר4

מהודענא לידידי, כי הנה אמת הדבר, כי מתחלה לפום ריהטא לא הוכשר בעיני להכניס את עצמי כעת בעסק הדפסת הש"ס, כי אם לאחר זמן מה, עד אשר יודפס ויומכר חלק א' או ב' חלקים מד' טורים, ויהי' ריוח בעולם.

אך אחרי שובי נחמתי5, כי שבתי וראיתי שזהו דבר שאי אפשר כלל להפריד בין הדבקים, שהן החתימות הנחתמים בפנקס השלוחים המתהלכים בארץ על ש"ס וד' טורים בשליחות אחת, כי שליח עשה שליחותו6. וגם הרבה מאד מאנשים אפרתים7 הידועים במדינתינו, אשר מתחלה בקשו מאד הדפסת ד' טורים, ועכשיו כאשר נתפרסם הדפסת הש"ס, משכו ידם מד' טורים ובוחרים יותר בש"ס. גלל כן אי אפשר לי לזוז זיז כל שהוא8 מקשר של קיימא9 שעשה מח' שלום שכנא10 עם מעכת"ה גם על הדפסת הש"ס.

והגם כי הגדיל לעשות11 על סך רב ועצום, אך זאת אפשר לתקן בקל בשובה ונחת12, להמתין מעט מהתחלת הדפסת הש"ס עד אשר יוגמר חלק א' טור או"ח, על כל הד' או ה' פרעסין13. ובתוך כך יהי' נודע מספר סך כל החתימות, גם במדינת ליטא ורוסי' ופאלעשייע ושארי מדינות. ועוד יוסיף על סך כל החתימות להדפיס כרך הראשון, ברכות וזרעים, סך כמה מאות14. ובעת הולכת הכרך לחלקו ביעקב15 בכל המדינות, בוודאי יתוספו עוד חתימות איזה סך רב או מעט, וככה יודפס שאר הש"ס משבת ואילך.

אך אחת שאלתי מאת כבוד מעכת"ה אותה אבקש16, על אודות שכר אויף לאק המגיע לו17, חלק ששית מסך כל השסין עפ"י קשר הנ"ל. במטותא מיני'18 להתפשר על מזומנים, עם אה' אחי הרבני המופ' הנגיד מ' מרדכי נ"י ועם מח' הרבני המופל' מו"ה שלום הנ"ל, כאשר שמתי דברי בפיהם19, בכדי שיהי' למעכת"ה הרוחה לשכר פועלים, ועוד כמה טעמים אשר יפרשו שיחתי בפני מעכת"ה, נא ונא. וגם יתר פרטי הדברים שמתי בפיהם, ונתתי להם רשות והרמנא לעשות קשר של קימא עם מעכת"ה מחדש, שיבוארו כל פרטי האופנים בפירוש. כי השכחה מצויה20, ועולם כמנהגו נוהג21.

ומדי דברי זכור אזכירנו אודות ההגהה, שלא לסמוך על בעלי מגיהים אשר [כעת] אצל מעכת"ה, כי נמצאים אחריהם שבושים רבים. וחלילה חלילה לנו להיות מאותם שנאמר עליהם עושה מלאכת ה'22 רמיה ח"ו, ורחמנא ליצלן מענשם. ובודאי על מעכת"ה מוטל הדבר חובה, מאחר שנכפלו הפרעסין יותר מכפל, אזי יוכפלו גם כן המגיהים. והנה אמת נכון הדבר23 להדר אחר מגיה למדן מופ', שילמוד היטב כל דף קודם למעשה הדפוס, ובפרט בש"ס, נא ונא. ואודות העדפת שכרו24, בוודאי נבא לעמק השוה25 אחי26 ומח' הנ"ל, כאשר שמתי דברי בפיהם27. והש"ס ידפס מדפוס אמשטרדם, שהם מוגהים היטב.

ואצא בכי טוב28, הטיבה ה' לטובי' וישרים29, כנפשו ונפש אוהב נפשו דורש שלומו30 מלב ונפש חפצה31

שניאור זלמן באמ"ו מו' ברוך זללה"ה


1) צילום כתי"ק נדפס בהתמים חוב' ה ([רטו] ה). ומשם נעתק לאגרות בעה"ת סי' קי. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת נד.

הטורים הנזכרים כאן נדפסו בשנים תקס"א-ב, והש"ס – בשנים תקס"א-ו. והאגרת שלפנינו נכתבה בכ' אייר תק"ס, שחל ביום ה' (פרשת בהו"ב) לסדר ונתתי שלום בארץ.

לקמן אגרות צא-צב – דן אודות ההדפסה השניה של הטורים (תקע"ה-ז) והש"ס (תקס"ח-עג) – ע"י רבי משה שפירא מסלאוויטא (שרבינו מסר לו את זכויות ההדפסה). וכאן נראה מהתוכן שמדובר בהדפסה הראשונה בשנת תק"ס – על ידי רבינו בעצמו, באמצעות שלוחיו (אחיו וחתנו), בבית דפוסו של רבי משה שפירא מסלאוויטא (דלא כפי שפירשנו באגרות קודש מהדורת תש"מ, אגרת נד).

הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב שנדפסה בריש הטורים האלו, ניתנה בתאריך י"ג תמוז תק"ס (תצלומו ב"תולדות חב"ד ברוסיא הצארית" פרק כד), אל "הרבני המופלג הותיק מו"ה מרדכי ב"מ ברוך מאורשא, ודעימיה ה"ה הרבני המופלג הותיק מו"ה שלום שכנא במו"ה נח משטאלין" (הנזכרים באגרת שלפנינו), ונאמר בה "והראו לפני ... כמה קונטרסים הנדפסי' מש"ס וטורים" (שאז התחילה כבר גם הדפסת הש"ס), ואילו באגרת שלפנינו, שנכתבה בכ' אייר, מביע רבינו את הסכמתו להדפסת הש"ס (שעדיין לא התחילה הדפסתו).

2) ונתתי שלום בארץ: בחוקתי כו, ו.

3) מו"ה משה: שפירא (בהרה"ק רבי פנחס מקוריץ), רבה ובעל בית הדפוס שבסלאוויטא.

בשערי הש"ס והטורים נתפרש שנדפסו ע"י המדפיסים ר' דובער ב"ר ישראל ור' דובער ב"ר פסח. אמנם כבר נתבאר (ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק כד) שבעל בית הדפוס הי' רבה של העיר רבי משה שפירא, ואילו מנהלי הדפוס היו ר' דובער ב"ר ישראל ור' דובער ב"ר פסח, והמו"ל של הש"ס והטורים שלפנינו הי' רבינו, באמצעות שלוחיו – אחיו רבי מרדכי וחתנו רבי שלום שכנא (כדלקמן אגרות צא-צב).

4) וכאל"ש וי"ר: = וכל אשר לך שלום וישע רב.

5) אחרי שובי נחמתי: ע"פ ירמי' לא, יח.

6) שליח עשה שליחותו: ע"פ מעילה כ, א.

7) אפרתים: ע"פ רות א, ב. וראה גם לקמן אגרת פ, וש"נ.

8) זיז כל שהוא: ע"פ שבת ד, ב.

9) מקשר של קיימא: ע"פ שבת קיג, א.

10) מח' שלום שכנא: חתן רבינו לשעבר (ואביו של רבינו ה"צמח צדק"), ואחר פטירת זוגתו (בת רבינו) מכנהו "מחותני".

11) הגדיל לעשות: ע"פ יואל ב, כ.

12) בשובה ונחת: ע"פ ישעי' ל, טו.

13) על כל . . פרעסין: ר"ל, שיגמור הדפסת הטור או"ח מהר, על ידי שידפיסוהו על כל הד' או ה' מכבשי הדפוס אשר לו – בבת אחת.

14) סך כמה מאות: שידפיס כמה מאות עותקים יותר מאשר חתמו להתחייבות קניית הש"ס.

15) לחלקו ביעקב: ע"פ ויחי מט, ז.

16) אחת שאלתי מאת כבוד מעכת"ה אותה אבקש: ע"פ תהלים כז, ד.

17) אויף לאק המגיע לו: שבתחילה סיכמו שבעל בית הדפוס (הרב משה שפירא) יקבל שכר עמלו – חלק ששית מסך הש"ס שיודפסו, ועתה מתפשר עמו רבינו שיקבל תמורתם מזומנים, כדי שיהי' לו לשלם שכר הפועלים.

18) במטותא מיני': ברכות לה, ב. יומא עב, ב.

19) שמתי דברי בפיהם: ע"פ ישעי' נט, כא.

20) השכחה מצויה: ראה תנחומא תצא, ט.

21) ועולם כמנהגו נוהג: ע"פ ע"ז נד, ב.

22) עושה מלאכת ה' רמיה: ע"פ ירמי' מח, י. ב"ב כא, ב.

23) אמת נכון הדבר: ע"פ ראה יג, טו. שופטים יז, ד.

24) העדפת שכרו: שיעלה לו עודף שכר הכפלת מספר המגיהים.

25) לעמק השוה: ע"פ לך יד, יז.

26) אחי: אוצ"ל: ע"י אחי.

27) שמתי דברי בפיהם: ע"פ ישעי' נט, כא.

28) ואצא בכי טוב: ע"פ פסחים ב, א.

29) הטיבה ה' לטובי' וישרים: ע"פ תהלים קכה, ד.

30) דורש שלומו: ע"פ תצא כג, ז.

31) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


סו) כ' אייר תק"ס; להנ"ל; מסירת כח להדפסת הש"ס והטורים. הגהה וחלוקת הרווחים