אגרת סט

[לפני תקס"א?]

הנה1 לא טובה השמועה2 אשר שמעה אזני3, קול ענות אנכי שומע4, מצעירי הצאן5 אשר השמיעו במרום קולם6, ויקומו לצחק7, ושתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ8, לשפוך בוז9 וקלון10 על כל תופשי התורה11, ויודעים ולא יודעים, אשר אינם מהאנשים השלמים12 אתנו לומר כי העדה שלנו לבדה קדושה, ח"ו הס מלהזכיר13, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'14.

ופליאה נשגבה15 בעיני על העולה על רוחכם16 להיות מאנשי ותלמידי תלמידי רבוה"ק, אחר שבררתם לעצמכם דרך עקלתון, ואזליתו בתר איפכא17 ותהפוכות ממש מן הדרך אשר הדריכונו רבותינו הקדושים, אשר ראשית והתחלת עבודת ה' האמיתית היא היות מתלמידיו של אברהם אבינו ע"ה רוח נמוכה ונפש שפלה18 בפני כל אדם19 ממש, כמו שאמרו רז"ל שמשים עצמו כשיריים20 ממש באמת לאמיתו21 בדעה והשכל, להשכיל ולהבין בבינת הלב ובשכלות הלב איך הוא שארית ושיריים של כל ישראל ממש. ומבלעדי זה לא ירים איש את ידו ורגלו22 לפתח פה ולשון23 מדברת גדולות24 ה' ורוממותו בגרונו25 באמת, כי אם בדמיונות כוזבות, כדכתיב ממעמקים קראתיך ה'26.

ועוד הנני יוסיף הפלא27 ופלא, שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתותיהם28 במים אדירים29 מים הזדונים30, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו31, ונרחיב פה ונמלאנה32 בדברי הוללות וסכלות, היא הליצנות המשמחת אלהים אחרים ואנשים33 בני בליעל34, לאמר יושיענו זה35. ח"ו הס מלהזכיר36, לא מיניה ולא מקצתיה, ומי זוטר37 עונש זה לבדו, שארז"ל שאין מקבלין פני שכינה38. והגם כי כל פרטי דקדוקי ענין זה, מה נקרא ליצנות, לא נמצא כתוב בפירוש בדברי רז"ל, הרי קיי"ל ספיקא דאורייתא לחומרא39 ובפרט העון הגדול הזה, אשר הפליגו רז"ל40 בחומר עונשו, יסורים בתחילתו וסופו כליה ר"ל. ע"כ אהוביי אחיי אל תרעו41 הרעה הגדולה הזאת42 לשבת בסוד משחקים43 כשחוק הכסיל44.

וכל אשר לא ישמע לדברי45 אלה46 עלי להרחיקו מעלי בבל יראה וימצא47 בגבולינו, עד שב ורפא לו48.


1) נדפסה במאה שערים סי' ב. גנזי נסתרות סי' יח. אגרות בעה"ת סי' קלז. "חסידים ומתנגדים" ע' 309. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת פה.

לקביעת התאריך, ראה בשוה"ג לאגרת הקודמת. לתוכנה ראה גם לעיל אגרת סב (וגם שם מסיים, שמי שלא ישמע בקולו ירחיקוהו מעל גבולו).

2) לא טובה השמועה: ע"פ ש"א ב, כד.

3) שמעה אזני: ע"פ איוב יג, א.

4) קול ענות אנכי שומע: ע"פ תשא לב, יח.

5) מצעירי הצאן: ע"פ ירמי' מט, כ. נ, מה.

6) השמיעו במרום קולם: ע"פ ישעי' נח, ד.

7) ויקומו לצחק: ע"פ תשא לב, ו.

8) ושתו בשמים . . בארץ: ע"פ תהלים עג, ט.

9) לשפוך בוז: ע"פ תהלים קז, מ.

10) בוז וקלון: ע"פ משלי יח, ג.

11) תופשי התורה: ע"פ ירמי' ב, ח.

12) מהאנשים השלמים: ע"פ וישלח לד, כא.

13) הס מלהזכיר: ע"פ עמוס ו, י.

14) כי כל . . קהל ה': ע"פ קרח טז, ג.

15) ופליאה נשגבה: ע"פ תהלים קלט, ו.

16) העולה על רוחכם: ע"פ יחזקאל כ, לב.

17) ואזליתו בתר איפכא: ע"פ כתובות מח, ב.

18) מתלמידיו של אאע"ה . . שפלה: אבות פ"ה, יט.

19) ונפש שפלה בפני כל אדם: ע"פ אבות פ"ד, י.

20) שמשים עצמו כשיריים: ר"ה יז, ב.

21) באמת לאמיתו: ע"פ סנהדרין ז, א.

22) לא ירים . . ורגלו: ע"פ מקץ מא, מד.

23) פה ולשון: ע"פ זח"ב עח, ב.

24) לשון מדברת גדולות: ע"פ תהלים יב, ד.

25) ורוממותו בגרונו: ע"פ תהלים קמט, ו.

26) ממעמקים קראתיך ה': תהלים קל, א.

27) ועוד הנני יוסיף הפלא ופלא: ע"פ ישעי' כט, יד. בהבא לקמן ראה אגרת הקודמת.

28) שמעתי ותרגז . . שפתותיהם: ע"פ חבקוק ג, טז.

29) במים אדירים: בשלח טו, י.

30) מים הזדונים: ע"פ תהלים קכד, ה.

31) אשר . . אדון לנו: ע"פ תהלים יב, ה.

32) ונרחיב פה ונמלאנה: ע"פ תהלים פא, יא.

33) המשמחת אלהים . . ואנשים: ע"פ שופטים ט, יג.

34) ואנשים בני בליעל: ע"פ ראה יג, יד.

35) יושענו זה: ע"פ ש"א י, כז.

36) הס מלהזכיר: ע"פ עמוס ו, י.

37) לא מיניה ולא מקצתיה, ומי זוטר: ע"פ סוטה ה, א.

38) אין מקבלין פני שכינה: סנהדרין קג, א.

39) ספיקא דאורייתא לחומרא: ביצה ג, ב.

40) הפליגו רז"ל: ע"ז יח, ב. מהפסוק ישעי' כח, כב: אל תתלוצצו.

41) אחיי אל תרעו: שופטים יט, כג.

42) הרעה הגדולה הזאת: וישב לט, ט.

43) לשבת בסוד משחקים: ע"פ ירמי' טו, יז.

44) כשחוק הכסיל: ע"פ משלי י, כג.

45) אשר לא ישמע לדברי: ע"פ שופטים יח, יט.

46) לדברי אלה: ע"פ עקב יא, יח.

47) בבל יראה וימצא בגבולינו: ע"פ פסחים ה, ב.

48) שב ורפא לו: ע"פ ישעיה ו, י.


סט) לפני תקס"א?; כללי; מניעת הליצנות מתופשי התורה