אגרת עח

[תקס"א?]

אהוביי1 אחיי ורעיי2, אלופי חבורתא קדישתא, העובדים עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו3, וה' בראשם, יצו ה' אתם את הברכה4 ושלום וחיים עד העולם5

ענותם תרבני6 לחוות דעי7. כי הנה אמת נכון הדבר8 שהמקום פנוי בשדה שהחזיקו לבית עלמין ביו"ט האחרון העבר היא מצוה רבה ועצומה, והחוב מוטל על כל אלופי החברה קדישא להחזיק במצוה רבה זו ולסעדה ולתמכה בכל תוקף ועוז, ולא לפרוץ גדר ח"ו לקבור עוד איזה איש או אשה אשר ישבקו חיים לנו ולכל ישראל בבית עלמין הישן, בשום הוראת היתר בעולם, ולא בשום בצע כסף לצדקה בעולם. כי אם מי שירצה שיקברוהו אצל אבותיו ככתוב בתורה9, לו לבדו ניתן רשות לפייס בחייו ולרצות ברצי כסף10 מלא, לפי דעת רוב אלופי החברה קדישא, לקופת הצדקה וגמ"ח לב"מ11 או לבקור חולים ה' ירחם.

ואף גם זאת אפשר שצריך לאודועי לההמון עם, שמי שאין אבותיו קבורים בבית עלמין הישן, אין שום טובה יתירה לנפשו וגופו כשיקברוהו בבית עלמין הישן יותר מהחדש, וד"ל.

אכן בימים נוראים וכהאי גוונא, כשהולכין להתפלל על הקברות12, ראוי ונכון לילך לשניהם.

והנלע"ד על פי התורה כתבתי וחתמתי

נאום שניאור זלמן באמ"ו מו' ברוך זללה"ה


1) נדפסה במאה שערים סי' ז. גנזי נסתרות סי' כג. משנת יואל ע' סו. אגרות בעה"ת סי' צג. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת מז. ומועתקת בכמה כת"י (594 יח, א. 688. 1201 יז, ב).

בגנזי נסתרות, נרשם לפניה: "העתק מכי"ק שנמצא בפנקס דח"ק דקאפוסט, שכתב שנת תקס"א", וכן נעתק במשנת יואל ואגרות בעה"ת. מלשון זה נראה, שרבינו בעצמו רשם זה בפנקס דקאפוסט, וזה בודאי אינו, כי נכתב בסגנון של אגרת ולא של רשימה בפנקס. ובכת"י 688 הנ"ל נרשם "העתקה מהעתקה מפנקס ..." וזה יכול להתפרש שהעתיקו את האגרת בפנקס.

בכת"י 594 נרשם בסופו "יצא מפי אדמו"ר נבג"ם בעת ט"ו כסלו" [אודות מנהגי הח"ק ביום ט"ו כסלו, ראה דרכי חסד (אושפאל) ע' קנ]. אבל באותו יום של שנת תקס"א הי' רבינו אסור ב"טיינא סאוויעט" שבפטרבורג. ואם כן לא נכתבה ביום זה דשנת תקס"א.

מע"ל נכתב: "לק' קאפוסט ליד אלופי רוזני הח"ק דק"ק הנ"ל וח' בחדר"ג".

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) עבודת . . בכתף ישאו: ע"פ נשא ז, ט. הם אנשי חברא קדישא, הנושא את הארון בכתף.

4) יצו ה' . . הברכה: ע"פ תבוא כח, ח.

5) וחיים עד העולם: תהלים קלג, ג.

6) ענותם תרבני: ע"פ תהלים יח, לו.

7) לחוות דעי: ע"פ איוב לב, י.

8) אמת נכון הדבר: ע"פ ראה יג, טו.

9) ככתוב בתורה: ויחי מז, ל.

10) ברצי כסף: ע"פ תהלים סח, לא.

11) לב"מ: לבר מינן (היינו לצרכי הנפטרים הנקברים פה).

12) בימים נוראים . . על הקברות: ראה שוע"ר סי' תרה ס"ה, וש"נ.


עח) תקס"א?; חברה קדישא קאפוסט; תקנת בית העלמין החדש והישן