אגרת פג

אנחנו1 הח"מ מחייבים את עצמנו לקבל כל אחד מאתנו מיד המחבר ספר תורת אהרן2 כשיודפס אי"ה, והמקחים הם מספר הלז על ספר בראשית א' רובל כסף.

היום יום ה' א' דר"ח כסלו תקס"ג פה ק"ק וויטפסק מחוז דעבר הנהר.

נאום...3

גם אנכי מתנדב כזאת

נאום שניאור זלמן באמ"ו מ"ו ברוך זללה"ה


1) תצלום כתי"ק במגדל עז ע' תקעג, וכרם חב"ד גליון 4 ח"ב ע' 332.

2) ספר תורת אהרן: לא ידוע לנו ספר נדפס בשם זה מתקופה זאת. ויש מקום לשער שהוא מתורותיו של "הרב החסיד המפורסם מו"ה אהרן סג"ל מוויטעבסק" (לעיל אגרת לד), המכונה "אהרן הגדול" (לעיל אגרת יא), ומכונה "הזקן מעבר הנהר דוויטעפסק" (לקמן אגרת פט בסופה). וראה לקמן שם (ד"ה הנה בחורף תקס"ג), שבימים שלפנינו נסעו שלוחי ארה"ק בין רבינו בלאדי לבין מוהר"א הנ"ל בוויטבסק, ואשר אז התחיל הפילוג.

3) נאום...: כאן באות חתימות כמה אנשים שהתחייבו לרכוש את הספר.


פג) אדר"ח כסלו תקס"ג; ; התחייבות לרכישת ספר תורת אהרן