אגרת פד

[חורף תקס"ג?]

מודעת1 זאת2 משארז"ל כל הרגיל3 לבא לבהכ"נ ויום אחד לא בא הקב"ה שואל עליו שנאמר מי בכם4 ירא ה' וכו'. וכן בכל המצות, ובפרט מצות הצדקה ששקולה כנגד כל המצות5, הגם שהיא בלי נדר ח"ו, אעפ"כ כל החיל אשר נגע יראת ה' בלבם6 לא יאתה7 לנפשם האלקית לתת מגרעות8 בקדש, מאשר כבר הורגלו מדי שנה, להפריש ממאודם להחיות רוח שפלים9 ונדכאים דלית להון מגרמיהון10, היא בחי' סוכת דוד הנופלת11 וכו', לקומם ולרומם וכו', למהוי אחד באחד12 וכו'. והכל לפי רוב המעשה13 וכו' ולפי החשבון, כמארז"ל כל פרוטה ופרוטה מצטרפת14 לחשבון גדול וכו', על דרך מארז"ל אימתי גדול15 הוי' כשהוא בעיר אלהינו וכו', היא16 בחי' ומקום החשבון, כמ"ש עיניך ברכות בחשבון17.

והמכוון כנודע כי באתערותא דלתתא, המשכת חיים חן וחסד במעשה הצדקה ברצון הטוב וסבר פנים יפות, אתערותא דלעילא, יאר הוי' פניו18, הוא הארת והמשכת חן וחסד ורצון עליון מחיי החיים19 א"ס ב"ה, אשר לגדולתו אין חקר20 והשגה כלל, אל בחי' מלכותך מלכות כל עולמים21, עלמא דאתגליא המחיה כל הברואים שבכל ההיכלות עליונים ותחתונים, שהן בבחי' מספר וחשבון, כמ"ש אלף אלפים ישמשוניה22. וזהו חשבון גדול, שעל ידי רוב מעשה הצדקה שלום23, כי פירוש שלום24 הוא דבר המחבר ומתווך ב' קצוות הפכיים, שהן קצה השמים לעילא בחי' ולגדולתו אין חקר, וקצה השמים לתתא המתלבש בבי"ע, בחי' גבול ומספר25 וד"ל.


1) נדפסה באגה"ק שבתניא אגרת ל. ומועתקת בכמה כת"י (284 מב, א. 349 סח, א. 1064 ב, א).

תוכן האגרת מורה, שגם אלו התורמים כל שנה לצדקת ארה"ק מיאנו לתרום בשנה זו, ועל כך כותב להם רבינו ש"לא יאתה" לעשות כן. ויש מקום לשער שהיא מחורף תקס"ג, וכמסופר בפרטיות לקמן אגרת פט (ד"ה הנה בחורף תקס"ג, ואילך).

המ"מ ותיקונים לאגרת זו (מלבד המוסגרים בחצאי ריבוע), נעתקו מקונטרס "מראה-מקומות, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" לכ"ק אדמו"ר זי"ע (נמצא בדפוס), ו"לוח התיקון" שבסוף ס' התניא.

2) מודעת זאת: [ישעי' יב, ה].

3) משארז"ל כל הרגיל: ברכות ו, ב "ולא בא י"א .. משאיל בו". לעיין [ב]דקדוקי סופרים [ושם: "שואל בו"].

4) מי בכם: [ישעי' נ, י].

5) ששקולה כנגד כל המצות: ב"ב ט, א. [נתבאר בתניא] ח"א פל"ז.

6) החיל אשר נגע . . בלבם: ש"א י, כו "החיל א"נ אל' בלבם".

7) יָאָתָה: ירמי' י, ז.

8) מגרעות: מלכים א ו, ו.

9) להחיות רוח שפלים: ע"ד ישעי' נז, טו.

10) דלית להון מגרמיהון: זח"א קסח, ב.

11) סוכת דוד הנופלת: עמוס ט, יא. לעיל [אגה"ק] סי' כ"א [אגרת לו].

12) למהוי אחד באחד: זח"ב קלה, ב.

13) והכל לפי רוב המעשה: אבות פ"ג, טו. עיין לעיל [אגה"ק] כא [אגרת לו].

14) כל פרוטה ופרוטה: ב"ב ט, ב. לעיל [אגה"ק] רס"ג [לעיל אגרת עג].

15) אימתי גדול: זח"ג ה, א.

16) היא: העיר.

17) עיניך ברכות בחשבון: שה"ש ז, ה. ולהעיר מזח"ג רך עא"ב ומאו"א מערכת חשבון.

18) יאר ה' פניו: במדבר ו, כה.

19) חיי החיים: [תניא] ח"א פ"ה. אגה"ק כב [לעיל אגרת לה].

20) לגדולתו אין חקר: תהלים קמה, ג "ולגדולתו".

21) מלכותך מלכות על עולמים: תהלים קמה, יג.

22) אלף אלפים ישמשוניה: דניאל ז, י אלפין קרי וכ"ה [בתניא] ח"א פמ"ו.

23) מעשה הצדקה שלום: ישעי' לב, יז. לעיל [אגה"ק] סי' יב [לקמן אגרת קט].

24) פי' שלום: עיין ג"כ [אגה"ק] סי' ד [לעיל אגרת סה]. יב [לקמן אגרת קט].

25) בבי"ע בחי' גבול ומספר: להעיר מלקו"ת ד"ה מה יפו.


פד) ; כללי; לא לתת מגרעות בקדש מאשר הורגלו לתרום בכל שנה