אגרת פה

[תקס"ג?]

אדברה1 נא שלום למען אחיי ורעיי2, א"ש המנין דק' בוחאב ישן3 ואגפיה וסמוכות שלה השייכים למנין הנ"ל, יצו ה' אתם את הברכה4 ושלום וחיים עד העולם5

אד"ש כמשפט לאוהבי שמו6,

אברכה את ה'7 הטוב והמטיב על שמועה טובה8 שמעה ותחי נפשי9 ממש, ומי האמין לשמועתינו10, אשר סיפר לי ידידנו ציר נאמן11 מוכ"ז12, על כל אחד ואחד מקטן ועד גדול13, אשר כולם נושאים נפשם14 לה' איש כערכו15, להתחזק בכל עוז ותעצומות16 על התורה ועל העבודה17 שבלב זו תפלה18, לקיים ככל אלות הברית הכתובה19 בפנקס וספר זכרון לפני ה'20 תמיד21, איש איש כאשר יוכל שאת22, והחלש יאמר גבור אני23. ראו עיני ושמח לבי24, ואודה ה' בכל לבב25 על העבר, ובקשה על העתיד26, כה יתן27 וכה יוסיף28 ה'29 לחזק ולאמץ לבם30, להיות מעלין בקדש31 ולא מורידין ח"ו. ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק32 ונתחזק33, כמארז"ל שהתפלה צריכה חיזוק34, להתחזק בכל כח, כמו שמתחזקים אנשי המלחמה35 ממש על שונאיהם, בכל לב ונפש36 ממש עד מיצוי הנפש ממש. וה' ישמע שועתם ויושיעם37 בגוף ונפש נצח סלה ועד38.

ומדי דברי זכור39 אזכור לטובה את ידידנו מוכ"ז נ"י, לבל יהי למשא40 על א"ש, לקבל דבריו באהבה וברצון, גם אם מעתיר דבריו עליהם41 ואינו מכלכלם במשפט42 לפעמים, כי אהבה מקלקלת השורה43, ועל כן לא תסור אהבתם ממנו לעולמים44. ואודות שאלותיהם, שמתי הדברים בפיו45. וה' ימלא כל משאלותיהם לטובה.

כנפשם ונפש אוהב נפשם דורש שלומם46 מלב ונפש חפצה47

שניאור זלמן במ"ו ברוך זללה"ה


1) צילום כתי"ק נדפס בהתמים חוב' ב' (י [104]). תולדות משפחת הרב מלאדי ע' 39. ונעתקה במשנת יואל ע' כב. אגרות בעה"ת סי' קכד. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת פג.

תוכן האגרת הוא הודאה על שמועה טובה שקיימו מה שקיבלו וכתבו בפנקס בענין סדר התפלה (כאמור לעיל אגרת פא, לעיר זו), בדומה לאגרת פב דלעיל, והיינו שבשנת תקס"ב עורר על התקנות בענין התפלה, ובשנת תקס"ג מודה על קיום התקנות, הן באגרת כללית לאנ"ש והן באגרת פרטית למנין דבוחאב ישן וסמוכות שלה. ויש מקום לשער שכולם הן מאותה תקופה.

2) אדברה . . אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) בוחאב ישן: אגרות נוספות לאנ"ש שבעיר זו – לעיל פא, ובהנסמן בהערות שם.

4) יצו ה' . . הברכה: ע"פ תבוא כח, ח.

5) וחיים עד העולם: תהלים קלג, ג.

6) כמשפט לאוהבי שמו: ע"פ תהלים קיט, קלב.

7) אברכה את ה': תהלים לד, ב.

8) הטוב והמטיב על שמועה טובה: ע"פ ברכות נד, א.

9) ותחי נפשי: ע"פ וירא יט, כ.

10) ומי האמין לשמועתנו: ישעי' נג, א.

11) ציר נאמן: משלי כה, יג.

12) מוכ"ז: מוביל כתב זה.

13) מקטן ועד גדול: ע"פ וירא יט, יא.

14) נושאים נפשם: ע"פ תהלים קמג, ח.

15) איש כערכו: ע"פ מ"ב כג, לה.

16) עוז ותעצומות: ע"פ תהלים סח, לו.

17) על התורה ועל העבודה: ע"פ אבות פ"א מ"ב.

18) עבודה שבלב זו תפלה: תענית ב, א. עוד בענין עבודת התפלה – ראה לעיל אגרת ט, ובהנסמן בהערות שם. מבוא פרק ה.

19) ככל אלות הברית הכתובה: נצבים כט, כ.

20) ספר זכרון לפני ה': ע"פ מלאכי ג, טז.

21) זכרון לפני ה' תמיד: ע"פ תצוה כח, כט.

22) כאשר יוכל שאת: ע"פ מקץ מד, א.

23) החלש . . אני: ע"פ יואל ד, י.

24) ראו עיני ושמח לבי: ע"פ ברכת יראו עינינו.

25) אודה ה' בכל לבב: תהלים קיא, א.

26) ואודה. . על העבר ובקשה על העתיד: ע"פ ברכות נד, א.

27) כה יתן: ע"פ מ"א ה, כה.

28) וכה יוסיף: ע"פ ש"א ג, יז. יד, מד. יט, יד.

29) יוסיף ה': ע"פ יהושע כג, ג. דה"א כא, ג.

30) לחזק ולאמץ לבם: ע"פ יהושע יא, כ. עמוס ב, טז.

31) מעלין בקודש: ברכות כח, א

32) ואיש . . חזק: ע"פ ישעיה מא, ו.

33) חזק ונתחזק: ש"ב י, יב.

34) התפלה צריכה חיזוק: ברכות לב, ב.

35) שמתחזקים אנשי המלחמה: ראה גם לעיל אגרת עא.

36) בכל לב ונפש: ע"פ מ"ב כג, ג.

37) וה' ישמע שועתם ויושיעם: ע"פ תהלים קמה, יט.

38) נצח סלה ועד: ע"פ עירובין נד, א.

39) ומדי . . לטובה: ע"פ ירמיה לא, יט.

40) לבל יהי למשא: ע"פ איוב ז, כ.

41) מעתיר דבריו עליהם: ע"פ יחזקאל לה, יג.

42) מכלכלם במשפט: ע"פ תהלים קיב, ה.

43) אהבה מקלקלת השורה: ב"ר נה, יא.

44) לא תסור אהבתם ממנו לעולמים: ע"פ ברכת ק"ש דתפלת ערבית.

45) שמתי הדברים בפיו: ע"פ ישעי' נט, כא.

46) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

47) מלב ונפש חפצה: ע"פ דה"י א כח, ט.


פה) תקס"ג?; אנ"ש בוחאב ישן; הודאה על קיום תקנות הנ"ל. קבלת דברי המוכ"ז