אגרת פו

[ניסן אייר תקס"ד]

בשורת1 התחלת השלום לק"ק ויטעפסק למנין פראשמושקעש2, תקס"ד לפ"ק

ידיעה בתחילה3 כי מקרוב הגיעני מכתב ממחותני4 הרב הגאון אב"ד דק"ק בארדיטשוב, איך שהידוע5 ממעזעבוז נתחרט6, ושלח שלוחין נכבדים, ה"ה הרבני מו' זאב מטבריא והנגיד מו' אהרן מיאמפולי'7 גבאי הכולל דוואלין ואוקריינא8, למחותני הגאון הנ"ל לבקש שלום. וגם הצבי המר9 הידוע נסע עמהם יחד, ומתחרט מאד10 ומקבל על עצמו לתקן את אשר ע[י]ות, רק שבעברם יחד דרך ק"ק פיקוב לא הניח הרב דק"ק פיקוב11 שיסע הצבי עמהם לאביו נ"י12, פן יקבל בזיון שם13. והם פעלו אצל הגאון הנ"ל, שישלח את בנו הרב דפיקוב למעזעבוז14 לגמור השלום. ועדיין אין לי ידיעה אם נסע למעזעבוז קודם הפסח אם אחר כך, כי המה היו אצלו בבארדיטשוב סמוך לפסח. ועכ"פ הבטיח לי15 במכתבו, כי בבוא בנו נ"י ממעזעבוז, אזי יודיעני כל הנעשה שם, ואם יוגמר שם לתקן וכו', בודאי יוכתב משם לצד שכנגדם שבמחניכם16, ואני אכתב אליכם. וגם מחותני הגאון הנ"ל יסע בקרוב [...] אודות הכלל, ויסע סמוך למעזעבוז, ואפשר יוגמר אז לתקן וכו'.

אך עד כה ועד כה17 עליכם לקיים עצת ה' בפי עבדיו דום לה'18 וגו', כי שומעים חרפתם19 וכו'. ואף שפערו פיהם עלי ועל הנלוים20, הנה אם הייתי זוכה להיות מעבדי ה' באמת הרי כבר אמרו דיו לעבד21 וכו', ומכל שכן וקל וחומר ביודעי את עצמי ומכיר מקומי. ואדרבה בזאת תתנחם נפשם, כאשר גם אני נתתי שמחה בלבי22, מעת אשר שמעתי שהם מגזמים בשקרים גדולים יותר מכדי הדעת טועה23, בהוציאם עלינו שם רע כת הש"צ ימ"ש וכה"ג, אשר כל השומע יצחק24 להם, וכל בית ישראל מקטן ועד גדול25 מכירים כי שקר בימינם26, רק שאמרו שפתינו אתנו27 וכו' יכרת ה'28 וגו'. ובזאת נראה בעליל29 כי אמת אתנו, וחפץ בנו ה'30 לצדקנו ולקיים בנו מה שכתוב שפת אמת תכון לעד31 ועד ארגיעה לשון שקר, אשר אין לו רגלים32, ויפול במהרה אי"ה.

והענין כידוע לנו, שבכללות אנ"ש השומעים מילי דחסידות בעירנו, יש מהם הרבה אשר אינם מקיימים מה ששמעו כראוי ונכון כדבעי, כמו שאפשר להם לפי מוחם ולבם הטהור, והוא רק מחמת עצלותם לטרוח ולהטריח מוחם בעיון תפילה33 מעומקא דליבא ערב ובקר מידי יום ביום, רק בדילוג יום או יומים34 וכו', ומודעת זאת35 שעל זה נאמר להגיד לעמי פשעם36 ששגגות נעשה לו כזדונות37 מאחר ששמעו והתבוננו בגדולת ה' א"ס ב"ה ממכ"ע וסכ"ע וכו' כמ"ש בלק"א באריכות38.

והנה מזה נתעוררו עלינו מקטרגים רבים למעלה, וכאשר נתנה רשות לקטרג יש פתחון פה לבעל דין39 לחלוק לקטרג, לבטלם מעבודתם שבלב לגמרי, כמאמר רז"ל אם בטלת מן התורה40 יש לך בטלים הרבה כו', אם תעזבני יום41 וכו'. והטעם על פי מה שכתוב שפת אמת תכון לעד42, מכלל הן אתה שומע לאו43 כשלא תכון לעד רק בדילוג ולעתים וכו'. אך מה עושה הקב"ה החפץ בהצדקם44 ורוצה בקיומם, הוא מעמיד עליהם מסטינים למטה, המקטרגים עליהם בשקרים גדולים, עד שלגבי השקרים ההם נקרא שפת אמת ותיכון לעד. ולזאת יש להם לקבל באהבה ובשמחה רבה, כי נכון יהי' לבם בטוח בה'45 כי לא יעזוב את חסידיו46 וכו'.

ואי לזאת שישו ושמחו47 בה' בכל לב ונפש48, ולעשות יום משתה ושמחה49 בח"י אייר הבא עלינו לטובה, יומא דהלולא דרשב"י50, אשר אנו שותין טפה תמצית דתמצית וכו', ולהלל ולרנן בשירות ותשבחות לה' מספר תהילים, כגון תהילה לדוד51 וכה"ג, אך לא בהוללות ובשכרות חס וחלילה.

ונכון יהי' לבם בטוח בה'52 אלהים האמת53, כי עד ארגיעה לשון שקר54 שכנגדם, אשר יהמו ככלב ויסובבו עיר55 במחניכם, בעת שהשעה משחקת להם56, וברוך אשר נתן ארך אפים57 וכו', ולא לענות להם מאומה ולא לשית לב כלל, וכמש"כ אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה58, וכמו מי אשר יהגה נגד כלבים אשר יהמו59. וכימי צאתינו מארץ מצרים יראנו נפלאות60, ולבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו61, משא"כ בימי הגלות עולם כמנהגו נוהג62. וכידוע בחינת הכלב למעלה בסטרא אחרא הוא בחינת חוצפה63 דכלפי שמיא, ונתלבשה למטה גם כן בבחינת חוצפא בעקבות משיחא, וכמו שאמרו רז"ל שהוא מלכותא בלא תגא64, דהיינו בלא שום טעם ודעת ולא ריח תורה ויראת שמים, ואעפ"כ הוא רב החובל65 ומחבל לגמרי באמרי שקר ... וכאשר כבר שלח אליו הרב הידוע מטברי'66 בשעת חזק עליו החולי הנ"ל, שיפשפש במעשיו ויהרהר בתשובה על הוצאות דיבה כו', ושב ורפה לו, כמו שסיפר לי הצבי המר באריכות בחורף תקס"ב.

ונלאתי נשוא67 במכתב כל אריכות דבריו ודברי רעהו68 הידוע בשם הרב הנ"ל, אשר מוכח מתוכם ותוך תוכם, שכל מה שכתב במכתב מודעא רבה לכללות אנ"ש דמדינתינו בחורף תק"ס ע"י מו' דניאל69, ואשר כבר שלחתי ההעתקה אליכם, הוא אמת לאמיתו70 ולא לפנים71, בשביל דבר שבממון, הס מלהזכיר72 לאדם גדול כמותו, שלא יהיה רועה אמונה73 בה' זן ומפרנס74, ובפרט בארץ אשר ה' דורש75 וכו', וכהנה דברים רבים בשמו. וגם במכתב אלי76 חיבה יתירה נודעת ברוב עוז ותעצומות77 עד מיצוי הנפש ממש, ובהסכמה רבה ועצומה על כל מילי דחסידות הנשמעים בעירנו, והתנצלות רבה על העבר, וגם להבנים הידועים כתב78 ביחוד בחיבה יתירה באהבה עזה והסכמה הנ"ל, גם ע"י מו' חיים לה"ק79, ואם הכל היו שלא באמת כדבריהם עתה, הנה הם משפילים ומפילים כבוד תורתו מטה מטה, וישליכו אמת ארצה80. וכל תחבולות רבות כאלו, במעשים רבות ומכתבים רבים שנים רבות מאד, לא נראו ולא נשמעו מיום הוסדה81 הארץ, ובפרט לגנוב דעת מבריות82 המתנדבים נדבות רבות, מחמת האהבה לבד, אשר משכתים במכתביי מדי שנה בשנה83, כי הם אינם מכירין אותו ואת נוהו84, ולא התנדבו כזאת רק מחמת מכתביי לבד. ולא יאומן כי יסופר כזאת גניבת דעת וממון, סך עצום מאד שנים רבות, אפילו על הדיוט שבישראל המוחזק בכשרות, וכל שכן וקל וחומר אלף אלפים פעמים וכו'. ומה לי עוד לדבר ולזעוק85 כנ"ל, וזה לכם האות86, כי אילו היו כדבריהם היו מראים ודאי מכתביו דהאידנא, או העתק קצת אליהם. ואם גם זאת איזה תחבולה ומרמה, אין קץ לדברי רוח87 וכו'.

ואשים קנצי למילין88 לא אועיל בם89, בלתי לה' לבדו90, ועינינו מיחלות91, העושה שלום במרומיו ישים שלום בשעריכם, וידבר שלום אל עמו ואל חסידיו92 בעגלא וכו'.

ידידם דורש שלומם93

שניאור זלמן באאמו"ר מוהר"ר ברוך זללה"ה


1) קטע מאגרת זו נדפס בבית רבי כה, ב. הרב מלאדי ע' 230. אגרות בעה"ת סי' ס. ס' התולדות אדה"ז ע' קפח. "חסידים ומתנגדים" ע' 304 [וחשבו כולם לתומם, שאגרת זו קשורה למחלוקת החסידים והמתנגדים]. ונמצא בכמה כת"י (128. 189 נ, א. 540 צב, ב. 559 כה, ב. 798 רפג, ב).

האגרת בשלימותה נדפסה בתרביץ תשל"ט ע' 233. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת מט. ומועתקת בכת"י 1064 קלח, א. 2480 קמח, א (קטע אחד הושמט).

בכותרת האגרת נכתב רק "תקס"ד לפ"ק". וממ"ש "קודם הפסח או אח"כ ... בח"י אייר", נראה שנכתבה סמוך לר"ח אייר תקס"ד.

2) לק"ק ויטעפסק למנין פראשמושקעש: אגרת הרה"ק רבי אברהם מקאליסק למנין זה בוויטבסק, נדפסה ב"מבית הגנזים" פרק קכ.

3) ידיעה בתחלה: ע"פ שבועות רפ"א.

4) ממחותני . . בארדיטשוב: ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק ז, מתי נעשה הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב מחותנו של רבינו.

5) הידוע ממעזעבוז: הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז.

6) נתחרט: בשנת תקס"ג התחיל הפילוג בין הרה"ק רבי אברהם מקאליסק ורבי ברוך ממעזיבוז, נגד שיטת חב"ד של רבינו, ונגד עמידתו בראש ארגון מעות ארץ הקדש, כדלקמן אגרת פט בארוכה.

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב התאמץ להשכין השלום, ולזה נסעו שני השד"רים מבית הר"ב ממעזיבוז לבית הרלו"י מבארדיטשוב, לדון באופני השלום, כמסופר לקמן.

אחר כך ממשיך וכותב, שמה שמדברים נגדו בשם הר"א מקאליסק, בודאי אינו נכון. והטעם "שנתעורר עלינו מקטרגים", כי אינם מקיימים מילי דחסידות כראוי, בעיון תפלה מדי יום ביומו.

7) מו' אהרן מיאמפולי': נסיעתם זו אל הרה"ק מוהרלוי"צ מברדיטשוב, יחד עם בנו רבי ישראל מפיקוב דלקמן, נזכרת ברשימת הוצאות השד"רים, הנדפסת ביסוד המעלה ח"ב ע' שעז (הצילום שם ע' שעח): "הוצאו' מחודש [...] עד חג השבועו', נסיעת [...] בארדיטשוב, והוצאו' ר' אהרן מהאמפלי ופיקווער ... להיות לאות ולראיה ולזכרון באנו עה"ח מנחם אב תקס"ד פ"ק [...] [נאו]ם צבי הירש במו"ה אברהם סג"ל ז"ל שד"ר מאה"ק. נאום מאיר ב"מ יעקב ז"ל שד"ר מאה"ק".

8) גבאי הכולל דוואלין ואוקריינא: אחרי החלוקה בין כולל רייסין לכולל וואלין, כדלעיל אגרת מט.

9) צבי המר: = הרצ"ה מהארקי שד"ר הנ"ל (הארקי, ברוסית משמעו "מר").

10) ומתחרט מאד . . אשר עיות: הרצ"ה מהארקי, כשגרם הפירוד בשנת תקס"ג (ראה לקמן אגרת פט בארוכה).

11) הרב דק"ק פיקוב: ר' ישראל, בנו של הרלוי"צ מברדיטשוב [ראה לקמן אגרת קה].

12) לאביו נ"י: נ"א: לאביו הגאון הנ"ל.

13) בזיון שם: על מה שדבר סרה על רבינו בפני צדיקי פולין.

14) למעזעבוז: אל רבי ברוך הנ"ל.

15) הבטיח לי: הרלוי"צ מבארדיטשוב.

16) לצד שכנגדם שבמחניכם: ראה לקמן סוף אגרת פט: "ובבואם מוויטעפסק ... הזקן הידוע מעבר הנהר דוויטעפסק", וש"נ.

17) עד כה ועד כה: ע"פ מ"א יח, מה.

18) דום לה' וגו': תהלים לז, ז. ע"פ גיטין ז, א.

19) שומעים חרפתם: שבת פח, ב.

20) שפערו פיהם עלי ועל הנלוים: כדלקמן אגרת פט ד"ה ובבואם מוויטעפסק.

21) דיו לעבד וכו': ראה ברכות נח, ב.

22) נתתי שמחה בלבי מעת: ע"פ תהלים ד, ח.

23) יותר מכדי הדעת טועה: ע"פ ב"ב עח, א.

24) כל השומע יצחק: ע"פ וירא כא, ו.

25) מקטן ועד גדול: ע"פ וירא יט, יא.

26) שקר בימינם: ע"פ ישעי' מד, כ.

27) שפתינו אתנו: תהלים יב, ה.

28) יכרת ה' וגו': תהלים יב, ד.

29) נראה בעליל: ע"פ ר"ה כא, ב.

30) וחפץ בנו ה': ע"פ שלח יד, ח.

31) שפת אמת . . שקר: משלי יב, יט. וראה תניא פי"ג.

32) שקר . . אין לו רגלים: ראה תקו"ז תכ"ב (סו,א).

33) עצלותם . . בעיון תפילה: את החלישות של חלק מאנ"ש בעיון תפלה בשנה זו, רואים אנו גם באגרת אדמו"ר האמצעי, בשם רבינו, בקיץ תקס"ד (נספח 31): "לא טובה השמועה ... שנחלש ח"ו ההתעוררות שבלבם הטהור לה' אחד בתפלה ... פן ח"ו יהי' מההכרח להרחיקם מלבא בשער ה' ... ודעת לנבון נקל, שכל דברינו אלה לא מדעתינו בלבד הם, אלא ע"פ דעת אדמו"ר שליט"א שהשביענו במרורים על כל הנ"ל".

עוד בענין עבודת התפלה – ראה לעיל אגרת ט, ובהנסמן בהערות שם. מבוא פרק ה.

34) יום או יומים: ע"פ משפטים כא, כא.

35) ומודעת זאת: ע"פ ישעי' יב, ה.

36) להגיד לעמי פשעם: ע"פ ישעיה נח, א.

37) שגגות נעשו לו כזדונות: ב"מ לג, ב.ה

38) בלק"א באריכות: סו"פ ל. וראה שם ספי"ג.

39) פתחון פה לבעל דין: ע"פ מנחות קי, א.

40) אם בטלת . . הרבה: אבות ד, י.

41) אם תעזבני יום וכו': ירושלמי ברכות פ"ט ה"ח.

42) שפת אמת תכון לעד: משלי יב, ט.

43) מכלל כו': נדרים יא, א. ספרי עקב ע"פ ולמדתם.

44) החפץ בהצדקם: ע"פ פיוט האוחז ביד.

45) נכון . . בה': ע"פ תהלים קיב, ז.

46) לא יעזוב את חסידיו: ע"פ תהלים לז, כח.

47) שישו ושמחו: פיוט שישו ושמחו.

48) בכל לב ונפש: ע"פ מ"ב כג, ג.

49) יום משתה ושמחה: ע"פ אסתר ט, יז-ח.

50) יומא דהלולא דרשב"י: ראה משנת-חסידים מס' אייר פ"א מ"ו. לקוטי-שיחות, ז, עמ' 343.

51) תהלה לדוד: תהלים קמה, א.

52) ונכון יהי' לבם בטוח בה': ע"פ תהלים קיב, ז.

53) בה' אלהים האמת: ע"פ ירמי' י, י.

54) עד ארגיעה לשון שקר: ע"פ משלי יב, יט.

55) יהמו . . עיר: ע"פ תהלים נט, ז.

56) השעה משחקת להם: ע"פ ברכות ז, ב.

57) ברוך אשר נתן ארך אפים: ע"פ ברכות נז, ב.

58) אל תען . . אתה: משלי כו, ד.

59) כלבים אשר יהמו: ע"פ תהלים נט, ז.

60) כימי . . נפלאות: ע"פ מיכה ז, טו.

61) ולבני . . לשונו: ע"פ בא יא, ז.

62) עולם כמנהגו נוהג: ע"ז נד, ב.

63) הכלב . . חוצפה: ראה אוה"ת בראשית ח"ב שלט, ב.

64) חוצפה דכלפי שמיא . . מלכותא בלא תגא: סנהדרין קה, א.

65) רב החובל: ע"פ יונה א, ו.

66) הרב הידוע מטברי': מוהר"א מקאליסק.

67) נלאתי נשוא: ישעי' א, יד. להלן בא רבינו לבאר, שאינו מאמין לכל מה שאומרים שד"רים אלו בשמו של מוהר"א מקאליסק, וכדלקמן אגרת פט (שבתחלה לא האמין לדבריהם).

68) דבריו ודברי רעהו: הרצ"ה הנ"ל ור' מאיר מביחאוו (כדלקמן שם).

69) ע"י מו' דניאל: ב"ר אברהם מפולוצק, שיצא בשד"רות מטבריה בחורף תק"ס. ראה אודותיו יסוד המעלה ח"א ע' קיג. ה"מודעה רבה" לא הגיעה לידינו.

70) אמת לאמיתו: ע"פ סנהדרין ז, א.

71) לאמיתו ולא לפנים . . שבממון: ראה גם לקמן שם ד"ה והנה איך אפשר.

72) הס מלהזכיר: ע"פ עמוס ו, י.

73) רועה אמונה: ע"פ תהלים לז, ג.

74) זן ומפרנס: נוסח ברכת המזון.

75) בארץ אשר ה' דורש: דברים יא, יב.

76) מכתב אלי: נספח 29.

77) עוז ותעצומות: ע"פ תהלים סח, לו.

78) להבנים הידועים כתב: לא נתפרש מי הם, ונזכרת אגרת זו גם לקמן אגרת פט: "גם להבנים כתב על ידו מכתב חבה ורעות", היינו ששתי אגרות אלו שלח לרוסיא, בשלהי תקס"א, ע"י השד"ר מו"ה מאיר מביחוב, כדלקמן שם.

79) חיים לה"ק: הכוונה כנראה לשד"ר מו"ה חיים הלוי, משרת הרה"ק מוהר"א מקאליסק, בנו של מו"ה שלמה המדבר בלה"ק. ראה כרם חב"ד גליון 4 ע' 290. יסוד המעלה ח"א ע' תנג. וח"ב ע' תד. והוא כנראה השד"ר ר' חיים הלוי דלעיל אגרת לז, ור' חיים משרת דלקמן אגרת פט. וראה לקמן שם שאגרת זו שלח בשנת תקס"ב, אחרי נסיעת השד"ר מו"ה מאיר מביחוב בשלהי תקס"א.

80) וישליכו אמת ארצה: ע"פ איכה ב, א.

81) מיום הוסדה: ע"פ וארא ט, יח.

82) לגנוב דעת מבריות: ע"פ חולין צד, א.

83) מדי שנה בשנה: ע"פ ש"א ז, טז.

84) אותו ואת נוהו: ע"פ ש"ב טו, כה.

85) ומה לי עוד לדבר ולזעוק: ע"פ ש"ב יט, כט.

86) וזה לכם האות: ע"פ ירמי' מד, כט.

87) אין קץ לדברי רוח: ע"פ איוב טז, ג.

88) אשים קנצי למילין: ע"פ איוב יח, ב.

89) למילין לא אועיל בם: ע"פ איוב טו, ג.

90) בלתי לה' לבדו: ע"פ שמות כב, יט.

91) ועינינו מיחלות: ע"פ סוכה נג, ב.

92) וידבר שלום אל עמו ואל חסידיו: ע"פ תהלים פה, ט.

93) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.


פו) ניסן אייר תקס"ד; אנ"ש וויטבסק; השכנת השלום. שפת אמת תכון לעד