אגרת פח

[הסכמה על הדפסת ספר עמודי גולה, לאדי תקס"ה]

יען1 כי גוף הספר הלז אינו צריך הסכמה, כי כבר נודע ומפורסם בשער בת רבים2 מימיו שתו בצמא את דבריו הובאו בית יוסף וש"ע, ואיידי דחביבי הראשונים אזדו להו ולא נמצאו כי אם אצל אחד מעיר כו', ולא נצרכה אלא להיות סניף ונמנה לדבר מצוה לאפרושי מאיסורא, איסור כולל על כל המדפיסים בגודא רבה3, ארור בו קללה בו כו'4, שלא יקבענו בדפוס תוך חמש שנים מהיום דלמטה.

ולזאת באתי על החתום היום יום ד' י"ב מנחם אב שנת התקס"ה לפ"ק5.

נאם שניאור זלמן באאמ"ו מו' ברוך זללה"ה: מלאדי6


1) נדפסה בראש הספר עמודי גולה (לאדי תקס"ה. והוא הספר היחיד שנדפס בלאדי). אגרות בעה"ת סי' קא. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת נ.

[באגרות בעה"ת שם תמה על אשר פרט השנה "מצותי וחיה" עולה תקע"ה. אמנם מתוך התיבות "שמור מצותי וחיה" מובלטות רק האותיות "מצות וחיה" – תקס"ה].

אודות המדפיס "ברוך במו' אליהו" ראה במבוא פרק ה.

2) בשער בת רבים: ע"פ שה"ש ז, ה.

3) בגודא רבה: ע"פ ב"ק צב, ג.

4) ארור בו קללה בו כו': שבועות לו, א.

5) התקס"ה לפ"ק: צ"ל לפ"ג [או ש"ה" הראשונה מיותרת].

6) מלאדי: כנראה הוספת המדפיס.


פח) יב מנ"א תקס"ה; ; הסכמה להדפסת ס' עמודי גולה