אגרת צ

[כסלו תקס"ו]

[מה שכתב למחותנו הרב הגאון המפורסם איש אלקים קדוש ה' נ"י ע"ה פ"ה מו"ה לוי יצחק נ"ע אב"ד דק"ק בארדיטשוב לנחמו על פטירת בנו הרב החסיד מו"ה מאיר נ"ע]

למה1 נסמכה2 פ' מרים לפרשת פרה, לומר לך מה פרה מכפרת וכו'. וצריך להבין למה נסמכה דוקא לפרה אדומה הנעשה חוץ לשלש מחנות3, אלא דחטאת קריי'4 רחמנא5, ולא נסמכה לפרשת חטאת הנעשה בפנים על גבי המזבח, כפרה ממש. אמנם6 נודע מזה"ק7 והאריז"ל8, סוד הקרבנות שעל גבי המזבח הן בחי' העלאת מיין נוקבין מנפש הבהמית שבנוגה אל שרשן ומקורן, הן בחי' ד' חיות שבמרכבה9 הנושאות את הכסא פני שור ופני נשר וכו', ועי"ז נמשכים ויורדים מיין דכורין מבחי' אדם שעל הכסא הנקרא בשם מלכא וז"א. אכן בשריפת הפרה אדומה, הנה על ידי השלכת עץ ארז ואזוב וכו' ונתינת מים חיים10 אל האפר11 נקרא בשם קידוש מי חטאת במשנה12, והיא בחי' קדש העליון הנקרא בשם טלא דבדולחא13 כמ"ש בזה"ק, שהיא בחי' חכמה עילאה ומוחא סתימאה דא"א, ועלה איתמר בדוכתי טובא בזה"ק בחכמה אתברירו14 ואתהפכא חשוכא לנהורא, דהיינו עולם התיקון שנתברר ונתתקן על ידי מוחא סתימאה דא"א, מעולם התהו15 ושבירת הכלים שנפלו בבי"ע וכו' כנודע. ולזאת16 מטהרת טומאת המת אף שהוא אבי אבות וכו' ולמטה מטה מנוגה.

והנה מודעת זאת17 דאבא יונק ממזל השמיני, הוא תיקון נוצר חסד, נוצר18 אותיות רצון19, והיא עת רצון המתגלה ומאיר בבחי' גילוי מלמעלה למטה, בעת פטירת צדיקי עליון עובדי ה' באהבה במסירת נפשם לה' בחייהם ערבית ושחרית בקריאת שמע, שעי"ז היו מעלים מיין נוקבין לאו"א בקריאת שמע כידוע (וכן בתלמוד תורה דמחכמה נפקא20), ועי"ז היו נמשכים ויורדים בחי' מיין דכורין מתיקון ונוצר חסד, והם הם המאירים בבחי' גילוי בפטירתם, כנודע שכל21 עמל האדם שעמלה נפשו בחייו למעלה בבחי' העלם והסתר מתגלה ומאיר בבחי' גילוי מלמעלה למטה בעת פטירתו. והנה על ידי גילוי הארת תיקון ונוצר חסד בפטירתן, מאיר חסד ה' מעולם עד עולם על יראיו22, ופועל ישועות בקרב הארץ23 לכפר על עון הדור, אף גם על הזדונות שהן מג' קליפות הטמאות שלמטה מנוגה, לפי שמזל דנוצר ממוחא סתימאה דאריך אנפין, מקור הבירורים ואתהפכא חשוכא דשבירת הכלים לנהורא דעולם התיקון. משא"כ בקרבנות שעל גבי המזבח, שאינן מכפרים אלא על השגגות, שהן מהתגברות נפש הבהמית שמנוגה כמ"ש בלקוטי תורה24 פ' ויקרא. ולכן נסמכה לפ' פרה דוקא מה פרה וכו'. ובילקוט פ' שמיני25 הגי' מי26 חטאת וכו'.


1) נדפסה באגה"ק שבתניא אגרת כח. ומועתקת בכת"י 170 קכד, א.

הרה"ק רבי מאיר נפטר בכ"ט תשרי תקס"ו (ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק ז), ואז נכתבה אגרת זו לנחם את אביו. בס' מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ו (ע' קמא), נדפס ביאור לאגרת זו, מהנחה כתי"ק אדמו"ר האמצעי, בין דרושי כסלו תקס"ו.

המ"מ ותיקונים לאגרת זו (מלבד המוסגרים בחצאי ריבוע), נעתקו מקונטרס "מראה-מקומות, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" לכ"ק אדמו"ר זי"ע (נמצא בדפוס), ו"לוח התיקון" שבסוף ס' התניא.

2) למה נסמכה: מו"ק כח, א, בשינוי לשון קצת. וראה דקדוקי סופרים.

3) חוץ לשלש מחנות: יומא סח, א.

4) דחטאת קריי': ע"ז כג, ב ע"פ במדבר יט, ט.

5) הנעשה חוץ ... רחמנא: בכת"י הנוסחא: הנעשה בחוץ, ומן תיבת לשלש עד תיבת רחמנא ליתא בכת"י [הגהה זו נדפסה בתניא הוצאת תר"ס ואילך. ובכת"י הנ"ל הוא כלפנינו בפנים].

6) אמנם כו': להעיר מספר המצות [דרך מצותיך] מצות עגלה ערופה.

7) מזה"ק: להעיר זח"ג רמ, ב.

8) והאריז"ל: להעיר מטעמ"צ ויקרא.

9) ד' חיות שבמרכבה: [יחזקאל פ"א].

10) ונתינת מ"ח אל האפר: ל' דקרא במדבר יט, יז "ונתן עליו מים חיים" נקט, אבל לדינא מקדים מים חיים לאפר – תמורה יב, ב.

11) אל האפר: על?

12) במשנה: פרה פ"ו מ"א ועוד.

13) טלא דבדולחא כמ"ש בזה"ק: עי' זח"ג מט, א. לקו"ת במדבר ס, ג. נח, ג. ביאור טלא דבדולחא: ביאוה"ז תזריע [בכת"י הנ"ל: בזוה"ק פ' תזריע].

14) טלא . . אתברירו: להעיר מהמשך תער"ב קכז [וראה שיעורים בס' התניא ע' 1723 הערה 21].

15) אתברירו ואתהפכא . . מעולם התהו: [בכת"י הנ"ל: אתברירו וכו' שנתברר ... דא"א, ואתהפכא ... עולם התיקון מעולם התהו].

16) ולזאת כו': להעיר מלקו"ת במדבר נד, ד.

17) מודעת זאת: [ישעי' יב, ה].

18) השמיני . . נוצר: [כ"ה בלוח התיקון, וכ"ה בכת"י הנ"ל].

19) נוצר אותיות רצון: לק"ת ר"פ תולדות ופ' תשא. פע"ח. ראה מכתב להורוויץ [ראה אגרות קודש אדמו"ר זי"ע ח"ב אגרת רכב].

20) דמחכמה נפקא: [זח"ב קכא, א].

21) כנודע שכל בו': [נתבאר במאמר ד"ה להבין ענין] הילולא דרשב"י [ת]רנ"ד.

22) מעולם . . על יראיו: תהלים קג, יז "ועד".

23) ופועל ישועות בקרב הארץ: תהלים עד, יב.

24) בלקוטי תורה: הוא בטעמ"צ שם.

25) ובילקוט פ' שמיני: יל"ש רמז תקכה הגי' לאפר פרה.

26) הגי' מי: [בדפו"ר: הגי' מה מי. ובכת"י: הגיה מה מי].


צ) כסלו תקס"ו; מוהרלוי"צ מברדיטשוב; תנחומין לפטירת בנו מו"ה מאיר