אגרת צב

[קיץ תקס"ז?]

[מסירת כח וזכות על הדפסת הש"ס בסלאוויטא]

ה'1 חפץ למען צדקו יגדיל תורה2, והעיר רוח נדיבה3 בנדיבי עמו4, ה"ה הרב המאה"ג המפורסם המופלג בתורה ויראת ה' אוצרו5, בנן של קדושים6, כבוד מוהר"ר משה נ"י אב"ד דק' סלאווטא7, אשר נדב לבו לה' לחזור ולהדפיס הש"ס בבלי וד' טורים בדפוס המשובח שלו, המעולה מכל הדפוסים שבמדינות אלו, כתבנית אשר נדפסו שם מקרוב8 על ידי שלוחי מהימני דידי9, ה"ה האחד ומיוחד אחי הרבני המופ' הנגיד מו' מרדכי נ"י, וחד דעמיה10 הרבני המופ' המנוח מה"ר שלום שכנא ז"ל11, כידוע לכל, וכאשר יש בידי כתוב וחתום שהיו שלוחים וכו'.

ולזאת אמינא לפעלא טבא יישר12 חילא13 לאורייתא14, והנני פותח פתח לרוחה15 לכבוד הרב הנ"ל16, בגדר שגדרו גאוני דורינו בהסכמותיהם על הדפסת ש"ס וד' טורים הנ"ל, שנדפסו מקרוב בקהלה הנ"ל, שגדרו וגזרו בגזרת עירין17 על שאר כל המדפיסים ועל כללות עם בני ישראל, שלא לחזור ולהדפיס הש"ס או הד' טורים עד תום משך כ"ה שני' מהתחלת הדפוס הנ"ל. ומעתה הנה כל יפוי כח וזכות מהסכמות הגאוני' הנ"ל, נתונים נתונים המה18 לכבוד הרב19 הנ"ל ובאי כחו, שחלילה חלילה לשום בר ישראל להשיג גבולו ח"ו, לחזור ולהדפיס הש"ס או הד' טורים בשום תחבולה וערמה בעולם, עד כלות הזמן אשר גבלו הגאוני' הנ"ל בהסכמותיהם20 הנ"ל. וכל המשיג גבולו ח"ו יהיה נידון בכלל ארור משיג גבול רעהו21, וארור בו קללה בו וכו' ח"ו, כנודע ממארז"ל22.

ולשומעים יונעם ותבא ברכת טוב23 בכל מילי דמטיב24 מה' הטוב.

כ"ד המדבר לכבוד ה' ותורתו הקדושה

שניאור25 זלמן באמ"ו מו' ברוך זללה"ה

כח וזכות שבין השיטין דין קיומיה

שניאור זלמן הנ"ל


1) נדפסה בריש מסכת ברכות של ש"ס סלאוויטא, הוצאת תקס"ח והוצאת תקע"ח. צילום כתי"ק נדפס בהתמים חוב' ה ([רטז] ז). ונעתקה באגרות בעה"ת סי' קיא. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת נה [כמה תיבות ניתלו בין השיטין בכתי"ק, ולקמן אחרי החתימה בא הקיום].

בהעתקת השטר שבראש מס' ברכות הנ"ל (תקס"ח), הוסיף המדפיס לפניו: "הסכמה והרשאה מהרב המאור הגדול המפורסם החריף ובקי הגאון האמיתי איש אלהי קדוש יאמר לו מוה"ר שניאור זלמן חונה פה ק"ק לאדי".

בהעתקת השטר שם, השמיט את התוארים על עצמו, ועוד, ויצויין לקמן.

באגרת הקודמת מסר לו רבינו כח וזכות להדפסת הטורים, וכאן הוסיף ומסר לו כח וזכות גם להדפסת הש"ס, ואם כן מסתבר שהאגרת שלפנינו נכתבה אחר כך, במשך קיץ תקס"ז.

2) ה' חפץ . . תורה: ישעי' מב, כא.

3) רוח נדיבה: ע"פ תהלים נא, יד.

4) בנדיבי עמו: ע"פ תהלים קיג, ח.

5) ויראת ה' אוצרו: ע"פ ישעי' לג, ו.

6) בנן של קדושים: ע"פ פסחים קד, א.

7) הרב המאה"ג . . משה נ"י אב"ד דק' סלאווטא: בהעתקת השטר שם: "המחזיק הדפוס דק"ק סלאוויטא".

8) מקרוב: תקס"א-ו.

9) על ידי שלוחי מהימני דידי: כדלעיל אגרת סו.

10) וחד דעמיה: ע"פ סנהדרין י, ב. יד, א.

11) שלום שכנא ז"ל: אשר נפטר בין השנים תק"ס (זמן כתיבת אגרת סו דלעיל) – תקס"ז (זמן כתיבת האגרת שלפנינו).

12) אמינא לפעלא טבא יישר: ע"פ שמו"ר פ"כ, י.

13) יישר חילא: ע"פ גיטין לו, ב.

14) חילא לאורייתא: ע"פ ב"מ פד, א.

15) פותח פתח לרוחה: ע"פ אבות פ"א מ"ה.

16) לכבוד הרב הנ"ל: בנדפס בש"ס שם: "למחזיק הדפוס הנ"ל".

17) בגזרת עירין: דניאל ד, יד.

18) נתונים נתונים המה: במדבר ג, ט.

19) לכבוד הרב: בנדפס בש"ס שם: "למחזיק הדפוס".

20) בעולם . . בהסכמותיהם: בהעתקת השטר שם: "בעולם, הן בתבנית זה הן בתבנית אחר, עד כלות חמשה ועשרים שנה מיום כלות הדפוס".

21) ארור משיג גבול רעהו: תבוא כז, יז.

22) כנודע ממארז"ל: שבועות לו, א.

23) ולשומעים . . ברכת טוב: ע"פ משלי כד, כה.

24) בכל מילי דמטיב: ע"פ ב"ק ז, ב.

25) שניאור: בנדפס בש"ס הנ"ל: "הקטן שניאור".


צב) קיץ תקס"ז? להנ"ל; מסירת כח להדפסת הש"ס והטורים