אגרת צג

[תקס"ח?]

שאלתי1 ובקשתי שטוחה ופרושה לפני כל אוהביי וריעיי, להתאמץ בכל עוז האפשרי להרבות קונים אתרוגים, שיבואו על החתום בפנקס שתחת יד ציר נאמן2 מוכ"ז, כי ה' יודע ועד3 שכונתי היתה לשמים, להיות לעזר מעט4 להנוסעים לעבודת האדמה שממה5. וגם ההכרח היה למלאת בקשת הקיר"ה6, כמבואר במכתבי הארוך7. נא ונא במטותא מינייכו8 ברחמין נפישין9.

ואם אפשר לפעול שיותן איזה אויף גאב10 מכל אתרוג, להיות עזר מעט להוצאות השליח, מה טוב. וה' הטוב ימלא משאלותם לטובה בכל מילי דמטיב11.

כנפש תדרשנו דורש שלומם12 מלב ונפש חפצה13

שניאור זלמן באמ"ו מו' ברוך זללה"ה


1) נדפסה בגנזי נסתרות סי' א. אגרות בעה"ת סי' קיב. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת נב (ע"פ כתי"ק).

אודות תוכנה – ראה מסע ברדיטשוב ע' 10 בשוה"ג.

באגרות בעה"ת שם משער שהאגרת נכתבה בין השנים תקס"ד-ח, כי "בשנת תקס"ד הוציא הקיסר אלכסנדר הראשון גזירה קשה לגרש את היהודים מן הכפרים ולאסור עליהם את מכירת היי"ש ... שנמשכה כארבע שנים תקס"ד-ח ... באותן השנים הותר ליהודים לקנות קרקעות בדרום רוסיא ... לעסוק בעבודת אדמה ... וכנראה ריכזו את מכירת האתרוגים באותו זמן, ופדיונם או חלק ממנו הוקדש לעזרת המתיישבים הפלטים".

ובהיכל הבעש"ט גליון יג ע' קמג-ד, מסכם הר"ע בלוי על פי המקורות, שבתקס"ז התחילה ההתיישבות במושבות החקלאיות, ובתחלת תקס"ח ניתנה הסמכות לראש הפלך, להטיל על הקהלות את חובת התמיכה הכספית להתיישבות זאת, והקהלות הקציבו לזה 6000 רובל שייגבו ממכירת האתרוגים. ולפי זה יש מקום לשער שהאגרת שלפנינו היא משנת תקס"ח. וכיון שמדובר כאן בציר הנוסע להחתים את המתחייבים לקנות אתרוגים (ולא בציר המוכר את האתרוגים), אם כן אולי נכתבה באביב תקס"ח (לפני עונת מכירת האתרוגים).

עוד על גזירת הגירוש מהכפרים – לקמן אגרת צח. נספח 37.

2) ציר נאמן: ע"פ משלי כה, יג.

3) ה' יודע ועד: ע"פ ירמי' כט, כג.

4) לעזר מעט: ע"פ דניאל יא, לד.

5) האדמה שממה: ע"פ ישעי' ו, יא.

6) למלאת בקשת הקיר"ה: כדלעיל בשוה"ג, שתמיכת חלק מהוצאות התיישבות היהודים בדרום רוסיא הוטלה על הקהלות.

7) במכתבי הארוך: לא הגיע לידינו.

8) במטותא מינייכו: ברכות לה, ב. יומא עב, ב.

9) ברחמין נפישין: פיוט מחי ומסי בנוסח סליחות.

10) אויף גאב: דמי קדימה.

11) בכל מילי דמטיב: ע"פ ב"ק ז, ב.

12) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

13) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


צג) תקס"ח?; כללי; קניית אתרוגים לעזרת מגורשי הכפרים, הנוסעים לעבודת אדמה