אגרת צו

[תקס"ו – תקס"ט?]

ה'1 ישפות שלום2 וחיים טובים לאו"נ הרבני, ונדיב על נדיבות יקום3, גבר הוקם על4 כבוד מוהר"ר יהודה ליב יוסף נ"י, וכל אשר לו שלום5

גי"ק6 קבלתי באהבה ורצון וקריתי ושניתי ושלשתי7 ודבריו ערבו לי, ונתתי שמחה בלבי8 על נדיבות9 לבו10 הטהור11 ביד מלאה ורחבה12, לכל אחב"י עניי צאן13 קדשים14 המסתופפים בצלו. ברך ה' חילו15 ברכת ה' מלא16 מידו המלאה והרחבה17, כמארז"ל ע"פ יום יום יעמס לנו18 כו', יום יום דוקא.

ואשר הקשה לשאול עצות בנפשו19 להלכה ולמעשה, הנה זאת העצה היעוצה20 מקדושי עליון, אשר רוח ה' דיבר בם ומלתו על לשונם21, הם סנהדרי גדולה שבאושא שהתקינו שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש22, דהיינו שנה ראשונה מן הקרן23, מכאן ואילך מן הריוח מדי שנה. ובזה יהי' נקי מה' ומישראל24, וכמאמר רז"ל כלום אתה מרחם יותר ממני25. אך אין חובה לדקדק26 החשבון בצמצום, כי לתוספות מעט אין לחוש, כי אם לסך מסויים עודף על החומש, וכדקדוק לשון רז"ל אל יבזבז כו'.

והנה ליכא מידי מדברי רז"ל דלא רמיזא באורייתא27, הוא מאמר הכתוב הא לכם זרע וזרעתם28 וכו' ונתתם חמישית29 לפרעה וארבע הידות יהי' לכם כו'. פרעה הוא מלשון גילוי, כמו ופרע [את] ראש האשה30, והוא בחינת גילוי מלכותו ית', כמ"ש בזה"ק31, הנקרא בשם עלמא דאתגליא, כי אין המלך מולך ומושל על עמו כי אם בדבורו וצוויו עליהם, כי מחשבתו אינם משיגים. ובמעשה הצדקה, שהיא המשכת החיות לדלים ואביונים32 דלית להו מגרמייהו כלום, בזה מעוררים למעלה כביכול המשכת ההשפעה מבחי' מחשבתו ית' הנעלמה, כי הוא המדע33 כו', לבחי' דיבורו ית', דלית ליה מגרמיה34 ומקבל מהמחשבה, כביכול על דרך משל, להחיות כל העולמות עליונים הרוחניים והתחתונים הגשמיים, וכמו שנאמר וברוח פיו כל צבאם35. והא לכם זרע הוא כמ"ש כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל36. והיינו עבדים לפרעה37 הוא כמ"ש כי אנו עבדיך38 כו'. וד"ל.

ואשר בקשה נפשו39 הטהורה להגיע אליו מכתב קבלה מיושבי אה"ק תובב"א, לכאורה הי' מן הנמנע. אמנם בעתה אחישנה40 כתיב, וכפירוש רז"ל בגמרא41, וכמ"ש דבר בעתו מה טוב42, כי בעת השילוח לאה"ק ת"ו יגעתי ומצאתי דרך ישרה איך למלאות בקשתו, וכתבתי לאה"ק, ונכון יהיה לבו הטהור בטוח43. ואי אפשר לבאר היטב במכתב, ואשים דברי בפי44 ידידי מו"ה צבי שו"ב מלאזני45, שיסע בקרב הימים למקום משכן כבודו46, והוא יפרש שיחי באר היטב47.

ומדי דברי באתי כמזכיר, אם אפשר למעל' לזרז שילוח האלף, לטובה גדולה תחשב, כי אני כבר לויתי ושלחתי לאה"ק על ידי ציר נאמן48 של מחותני הגאון הרב דבארדיטשוב.

והי' מעשה הצדקה שלום49 מאדון השלום50, כנפש תדרשנו51 דורש שלומו52 וטובתו מלב ונפש חפצה53

שניאור זלמן באאמ"ו ברוך ז"ל


1) נדפסה במאה שערים סי' כח. גנזי נסתרות סי' מד. אגרות בעה"ת סי' צה. יגדיל תורה (נ. י.) חוב' כה סי' קנג. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת נו.

את תאריך האגרת יש לקבוע בין השנים תקס"ו-ט. שהרי רבינו מכנה כאן את הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב בשם "מחותני", והפעם הראשונה שאנו מוצאים כינוי זה הוא לעיל אגרת פו – משנת תקס"ד, שאז השתדכו נכדיהם זה לזו (בפרטיות ראה בזה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק ז). וכיון שהרלוי"צ נפטר בכ"ה תשרי תק"ע, אם כן נכתבה האגרת שלפנינו בין השנים תקס"ד-ט.

סיבת המניעה "להגיע אליו מכתב קבלה", וסיבת המשלוח ע"י הרלוי"צ, קשורה לעובדה שבאותם השנים התחיל מוהר"א מקאליסק לשלוח בעצמו שלוחים לחו"ל לגבות מעות ארה"ק – שלא ע"י רבינו. רבינו, שהמשיך להעביר מעות עבור החסידים שלו שבאה"ק, שלח אותן על ידי הרלוי"צ (ובנו), שהתעסק בכספים שנגבו בוואלין עבור אנשי וואלין שבטבריה (ראה לעיל אגרת פט. לקמן אגרות קא. קה. מבוא פרק ג ופרק ז).

הדיונים אודות ההתחלקות ומשלוח שלוחים נפרדים, נמשכה מתחלת שנת תקס"ג עד סוף תקס"ה (לעיל אגרות פו. פט), שאז היתה ההתחלקות הסופית. ואם כן נראה שהאגרת שלפנינו נכתבה בין השנים תקס"ו-תקס"ט.

רבינו לא רצה לפרש הדברים באגרת, וכותב: "ואי אפשר לבאר היטב במכתב, ואשים דברי בפי ידידי מו"ה צבי שו"ב מלאזני".

2) ה' ישפות שלום: ע"פ ישעי' כו, יב.

3) ונדיב על נדיבות יקום: ע"פ ישעי' לב, ח.

4) גבר הוקם על: ע"פ שמואל ב כג, א.

5) וכל אשר לו שלום: ע"פ ש"א כה, ו.

6) גי"ק: גלילי יד קדשו (ע"פ שה"ש ה, יד).

7) וקריתי ושניתי ושלשתי: ע"פ ברכות נח, א.

8) ונתתי שמחה בלבי: ע"פ תהלים ד, ח.

9) על נדיבות: ע"פ ישעי' לב, ח.

10) נדיבות לבו: ע"פ ויקהל לה, כב.

11) לבו הטהור: ע"פ תהלים נא, יב.

12) ביד מלאה ורחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

13) עניי צאן: ע"פ זכרי' יא, ז.

14) צאן קדשים: ע"פ יחזקאל לו, לח.

15) ברך ה' חילו: ברכה לג, יא.

16) ברכת ה' מלא: ע"פ ברכה לג, כג.

17) מידו המלאה והרחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

18) כמארז"ל ע"פ יום . . לנו: תהלים סח, כ. סנהדרין ק, א.

19) עצות בנפשו: ע"פ תהלים יג, ג.

20) זאת העצה היעוצה: ע"פ ישעי' יד, כו.

21) רוח ה' דיבר בם ומלתו על לשונם: ע"פ שמואל ב כג, ב.

22) המבזבז . . מחומש: כתובות סז, ב.

23) שנה ראשונה . . שנה: ירושלמי ריש פאה. טוש"ע חיו"ד רס"י רמ"ט.

24) נקי מה' ומישראל: ע"פ מטות לב, כב.

25) וכמארז"ל . . יותר ממני: ראה מו"ק כז, ב.

26) אין חובה לדקדק: השוה אגה"ת ספ"ג. לעיל אגרות מ. מא.

27) ליכא מידי . . באורייתא: ראה תענית ט, א ובפרש"י.

28) הא . . לכם: ויגש מז, כג-ד.

29) באורייתא . . חמישית: ראה גם חרדים פס"ו (דברי כבושין) אות פט. ס' מאמרי אדמו"ר הזקן תק"ע ע' פה בסופו וע' צב.

30) ופרע את ראש האשה: נשא ה, יח.

31) כמ"ש בזה"ק: זח"א רי, ב.

32) לדלים ואביונים: ע"פ ישעי' יד, ל.

33) הוא המדע כו': רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ב ה"י. וראה תניא פ"ב. שעהיחוה"א פ"ז.

34) דלית ליה מגרמיה: זח"א קסח, ב.

35) וברוח פיו כל צבאם: תהלים לג, ו.

36) כי הוא . . לעשות חיל: עקב ח, יח.

37) והיינו עבדים לפרעה: ויגש מז, כה.

38) כי אנו עבדיך: תפלת ר"ה.

39) בקשה נפשו: ע"פ קהלת ז, כח.

40) בעתה אחישנה: ישעיה ס, כב.

41) וכפירוש רז"ל בגמרא: ראה ב"ב קלג, ב.

42) דבר בעתו מה טוב: משלי טו, כג.

43) ונכון יהי' לבו הט' בטוח: ע"פ תהלים קיב, ז.

44) ואשים דברי בפי: ע"פ ישעי' נא, טז.

45) צבי שו"ב מלאזני: בהוספות לפס"ד צ"צ תכג, א: "קבלתי ... מא"א מוהר"ץ שו"ב מלאזני דקיבל בפי' מאדמו"ר הג' ש"ז נ"ע ... ד' המודיע נאמנה נפתלי הערץ בא"א מוהר"ץ שו"ב דק"ק ליבאוויטש". הרי שהאב הי' שו"ב בלאזני והבן בליבאוויטש. בפתח דבר לתורת חיים שמות הוצ' שני': "מביכל כתבים של הרצ"ה, ר' הירש דער שוחט". ביכל הנ"ל נסמן 1085, ונרשם בו כמ"פ "שייך לר"צ שו"ב דליבאוויטש" [כ"נ גם על ביכל נוסף שלו, הנסמן 1078]. ואולי הוא הוא, שעבר אחר כך מלאזניא לליובאוויטש.

46) למקום משכן כבודו: ע"פ תהלים כו, ח.

47) באר היטב: ע"פ תבוא כז, ח.

48) ציר נאמן: ע"פ משלי כה, יג.

49) והי' מעשה הצדקה שלום: ישעי' לב, יז.

50) מאדון השלום: ע"פ תפלת מעין ז'.

51) כנפש תדרשנו: ע"פ איכה ג, כה.

52) דורש שלומו: ע"פ תצא כג, ז.

53) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


צו) תקס"ו-ט; מו"ה יהודה ליב יוסף; סדר בנתינת הצדקה חומש, שנה א' מהקרן ואח"כ מהריוח