אגרת צז

[כ"ג שבט תק"ע]

מ'1 גרשון2 ב' (?) וחצי למאה3

בנו מ' ארי'4 חמש למאה

מ"ה צבי במהר"י5 מל[..] שניים עשר למאה

מ' שמרי' בהרב6 שמונה למאה

מ' מאיר במר"ש מדובורנא ששה למאה

מ' דוב במוהרי"ב7 שבעה למאה

מ' אייזיק במוהר"ן8 ששה למאה

מ' יהושוע במוהר"י ששה למאה

מ' דוד במוהר"מ9 ארבעה למאה

מ' זעליג (?) במוהר"ן ארבעה למאה

מ' אליעזר במוהר"י ארבעה למאה

מ' איסר במהר"י ארבעה למאה

מ' פרץ במהר"י שלשה למאה

מ' מאיר סג"ל ארבעה למאה

מ' שלמה זלמן במהר"י אחד למאה

מ' זאב חתן מוהר"ג שלשה למאה

מ' שמואל מו"ץ10 אחד למאה

מ' שמרי' שו"ב11 אחד למאה

מ' מענדיל סגל אחד למאה

מ' זאב במהר"ז שנים למאה

מ' אברה' אחיו אחד למאה

מ' ארי' כותב שלשה למאה

מ' שמעון בר"י אחד למאה

מ' איתמר אחד למאה

מ' צבי חר"ש אחד למאה

מ' צבי הורדס שנים למאה

מ' צבי בר"ן שנים למאה

מ' צבי סגל אחד למאה

מ' צבי שלישי אחד למאה

מ' צבי בר"מ אחד למאה

מ' צבי סופר אחד למאה

מ' משה ברי"ל אחד למאה

מ' אלי' בהרב אחד למאה

מ' שמעון בר"א אחד למאה

מ' שאול ברל"פ אחד למאה

מ' יוסף ברי"ב אחד למאה

מ' אבלי ואחיו בני ש"ז אחד למאה

מ' ליב בר"י אחד למאה

מ' ליב בהר"ב אחד למאה

מ' יוסף משוו[..]ה שנים למאה

מ' ליב שקלאוור אחד למאה

מ' יעקב [...] אחד למאה

מ' יעקב בן יעקב אחד למאה

מ' דוב בר"ץ אחד למאה

מ' דוד אחיו אחד למאה

מ' שמואל בר"י שניים למאה

מ' אייזיק ז"מ אחד למאה

מ' זאב פ[..]ית חצי למאה

מ' משה בר"ן אחד למאה

מ' ליב בר"פ אחד למאה

מ' דן כל"ז12 אחד למאה

מ' יעקב במהר"ץ אחד למאה

הערכה13 זו נעשית לצרכי אורחים עו"ש14, ליתן לכל אחד ואחד כאשר יושת15 מפי הממונים ה"ה מו' גרשון16, ומו' שמרי' בהרב, ומו' דוב בער, לפי דעת כולם או רובם, כמה ראוי ליתן להאורח, וכן יקום בבל ישונה ובל יאוחר ח"ו, שלא להרבות בהוצאות חנם17. והגובים המאספים הערכה הנ"ל הם מו' דוד בהמנוח מו' מיכאל ז"ל, ומו' מענדל בהרב המנוח מהר"ץ ז"ל. ומי שיהי' נשאר חייב ולא יסלק ערכו כפי רשימה הנ"ל, אז ירשמו הגובים הנ"ל כל הנשאר חייב ברשימה מיוחדת, ויוגבה ממנו בכלות השנה עם תוספת חומש מלבר, בכל תוקף האפשרי שיושלח להגובים הנ"ל מק' לאדי.

כ"ד המזהיר ומודיע נאמנה, ומובטח בחסדי כל אנ"ש הנ"ל שלא ישנו תפקידם ח"ו ולא יהיו מן המסרבים ח"ו.

אוהב נפשם דורש שלומם18 וטובתם מלב ונפש חפצה19

שניאור זלמן באמ"ו מו' ברוך זללה"ה

נעשה20 ונכתב ביום א' כ"ג שבט תקעי"ן לפ"ק, פ"ק ראהטשאוו21 יצ"ו.


1) האגרת נדפסה באגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת נח. מצילום כתי"ק. ורשימת ההערכה מתפרסמם כאן ע"פ תצלום גוף הכתב, שהתפרסם במגדל עז ע' תקעח. ועותק ברור יותר שבארכיון הספריה.

בתחלה באה רשימת הערכת אנשי קהלת ראהאטשוב בכת"י סופר. אחר כך בא כתי"ק רבינו [הערכה זו כו'] וחתימתו. אחר כך הזמן ומקום בכת"י סופר.

על סדר נסיעותיו של רבינו באותו חורף, ראה "מסע ברדיטשוב" (ארה"ק תק"ע).

רבינו הגיע לראהטשוב, בדרך נסיעתו לברדיטשוב (ראה "מסע ברדיטשוב" ארה"ק תש"ע), בחודש שבט, שם אמר בש"פ יתרו את הדרוש ד"ה ששים המה מלכות, וביאורו (ס' מאמרי אדה"ז תק"ע ע' א ואילך. וראה שם ע' רפה).

2) מ' גרשון: נזכר לקמן באגרת רבינו, וש"נ.

3) למאה: לכאורה הכוונה, שמכל מאה שיצטרך הקהל ליתן, יתן הוא ב' וחצי אחוז (אלא שס"ה מכל הנערכים כאן הוא יותר ממאה למאה).

4) בנו מ' ארי': נזכר גם לקמן אגרת קכ. והוא אחד מהנמענים באגרת אדמו"ר האמצעי אגרת ט: "ומו' ארי' בורמיסטער" [ראש העיר]. ראה אודותיו ס' הק"ן ע' 130.

5) מ"ה צבי במהר"י: הוא כנראה אחד מהנמענים לקמן אגרת קכ.

6) מ' שמרי' בהרב: נזכר לקמן באגרת רבינו, וש"נ.

7) מ' דוב במוהרי"ב: כנראה הוא הנזכר לקמן באגרת רבינו, וש"נ.

8) מ' אייזיק במוהר"ן: הוא כנראה אחד מהנמענים לקמן אגרת קכ.

9) מ' דוד במוהר"מ: נזכר לקמן באגרת רבינו: "מו' דוד בהמנוח מו' מיכאל".

10) מ' שמואל מו"ץ: סג"ל. ראה אודותיו "מבית הגנזים" ע' שיא.

11) מ' שמרי' שו"ב: ראה אודותיו אגרת אדמו"ר האמצעי אגרת ט, שהתמנה לשו"ב מדעת ורצון רבינו.

12) כל"ז: כנראה: כלי-זמר (מנגן בשמחות).

13) הערכה: ראה מבוא פרק ד.

14) עו"ש: = עוברים ושבים. ואולי הכוונה למגורשי הכפרים (ונכתב בהסוואה), שזה הי' אחד ממטרות נסיעת רבינו בחורף זה לוואלין (ראה לעיל אגרת צג. לקמן צח. נספח 37).

15) כאשר יושת: ע"פ משפטים כא, ל.

16) מו' גרשון ומו' שמרי' בהרב ומו' דוב בער: באגרת אדמו"ר האמצעי לק' ראהאטשוב מקיץ תקע"ד (סי' ט). "וביחוד להזקני' מו' גרשון ומו' בער ... ידידי הנגיד מו' שמרי' בהרב כי או"נ באמת הוא לכללות אנ"ש". וכנראה הם גם "מו' שמרי' ... צילען בדומע ... מו' גרשון" הנזכרים לקמן אגרת קכ.

17) שלא להרבות בהוצאות חנם: שהגבאים לא יצטרכו ללוות כספים ריבית (בהכשר).

18) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

19) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.

20) נעשה . . יצ"ו: הוספה בשוה"ג – שלא בכתי"ק רבינו.

21) פ"ק ראהטשאוו: אגרות נוספות אל קהלת ראהטשאוו – לקמן קכ. קכא. קכב.


צז) כ"ג שבט תק"ע; אנ"ש ראהאטשוב; הערכה לצדקה