נספח 1

בעז"ה1 יום ד' אדר שנת תקמ"ב לפ"ק

פעה"ק טבריא תובב"א

...ועצתנו היעוצה שלא ירעישו את העולם במס"ע ומריבה לנסוע למקומות רחוקים, לבלות ימיהם בביטול תורה ותפלה, כי הדרך ממעטת את השם וד"ל. והנה בעז"ה כעת עמכם גדולים חקרי לב, חכמי חרשים ונבוני לחשים, גדולי העצה, מפורסמים בתורה ויראת ה' כל ימיהם, חריפים ושנונים וותיקים ותמימים, ה"ה הרב המגיד החסיד ומפורסם בתורה וביראה, איש אלקי קדוש יאמר לו כבוד מוהר"ר ישראל פאליצקר ה' ישמרהו, וכבוד הרב מוהר"ר ישכר בער סג"ל, מ"מ דק' לובאוויטש, וכבוד הרב מוהר"ר שניאור זלמן נ"י, ה' ישמרם ויהי שמם לעולם, והחוט המשולש וכו', אשר בעז"ה בידם טובם מרב טוב הגנוז והצפון להאיר עיניהם ולהחיותם, ועצתם אמונה ופעולתם אמת...

והנה שמענו מגודל הגלגול והלחץ אשר הי' לאהובינו ידיד נפשנו ציר נאמן לשולחיו ה"ה הרבני המופלג מו"ה יעקב סמוליינער נ"י בנידון גביית הכסף המתוכן, באנו בגזרת וכו' בכל תוקף ועוז על מה שגזרו החכמים השלמים ה"ה הרבנים הנ"ל, שכל הכסף הנגבה יהא מונח במזומן, ולא לשנות להוציאו לשום דבר, אף של מצוה, ופשיטא שלא להלוות על הוצאות עוברים ושבים, כי כסף הנ"ל הוא חיי נפשות...

דברי שלום ואמת כותב וחותם פה עיה"ק טבריא

השפל באמת מנחם מענדיל בהרב מו"ה משה זללה"ה

ונאום אברהם בלא"א מו' אלכסנדר כץ זצלה"ה


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת ח, וצויינו מקורותיו שם ע' שכז. והיא אגרת הרה"ק מוהרמ"מ מוויטבסק, והרה"ק מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא.


1) ד' אדר תקמ"ב; מוהרמ"מ מוויטבסק ומוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; מינוי ניהול עדת החסידים ברוסיא. האיסור שלא להלוות מעות ארה"ק