נספח 10

[אלול תקמ"ט]

...ואף1 שידעתי גודל אהבתו והתאמצותו של אדמו"ר גאון עוזנו ומחמד לבנו כ"ק מ"ו שניאור זלמן שי', שבודאי לא ישקוט ולא ינוח עד אשר יוציא כנוגה צדקו2, אך מגודל המרירות לעצור במילין מי יוכל, ומגודל אהבתם אלי ידמה להם כאילו אני עומד לפניכם ומדבר עם כל אחד ואחד, כי לולא היותי מוכן כבר לנסוע לאה"ק – וזה בעצת3 אדמו"ר הגאון אמיתי מו"ה שניאור זלמן – אפשר הייתי נוסע למדינתם לדבר עמהם בנידון זה, כי יש הרבה דברים לדבר בעסק זה, אבל מאת ה' היתה זאת, ובודאי למחי' שלחני אלקים, לשום שארית בארץ ולהחיות נפשות אנשי שלומינו העגומים והנאנחים.

...בר"ח אייר קראנו כאלה4, ואי"ה בביאתי לאה"ק אדבר על לבם דברי תנחומין ... ואבקש מאת אנ"ש בהיותינו על קבר אדמו"ר נ"ע לבקש בעד אנ"ש דמדינתם, כי ידעתי, וגם הם יודעים, מגודל אהבתו שהי' לו עמנו ועמהם, וגודל התקשרותו מה שהונח לנו האגרת האחרון5 אתו עמו וכו'. אך צריך זה להאמין באמונה שלימה אשר כתב נ"ע.

אהובי אחי, ידעתי גם ידעתי שאדמו"ר בוצינא קדישא מוהר"ר שניאור זלמן שיחי' ידבר עמהם דברים מענין זה6, מה שאין שכלי משגת, ואני כיהודה ועוד לקרא...

צבי הירש במוה"ר אברהם סג"ל זצלה"ה

הנוסע עתה לאה"ק דרך ק"ק אוסטרא, ומשם לבראד אי"ה ביום א' דסליחות, ומשם לאה"ק


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת נג, וצויינו מקורותיו שם ע' שלח. והיא אגרת השד"ר מו"ה צבי הירש מהארקי, אל אנ"ש ברוסיא.

2) יוציא כנוגה צדקו: לחזק מעמדות ארה"ק, אחרי הסתלקות הרה"ק הרמ"מ מוויטבסק.

3) בעצת: שלא ישתהה יותר בחו"ל, רק יקח המעות ויסע מיד לארה"ק.

4) הסתלקות הרה"ק הרמ"מ בר"ח אייר תקמ"ח. וכנראה שעד עתה (בקיץ תקמ"ט) לא נודע הדבר ברוסיא (כנראה בגלל מלחמת טורקיא ורוסיא באותה תקופה).

5) האגרת האחרון: שלפני הסתלקותו (לעיל נספח 9).

6) מענין זה: התקשרות עם הרה"ק הרמ"מ, אחר הסתלקותו. והכוונה, כנראה, לתוכן האמור לעיל אגרת יז.


10) אלול תקמ"ט; מוהרצ"ה מהארקי לאנ"ש ברוסיא; רבינו הורה לו לחזור לארה"ק