נספח 11

בעזה"י1 יום [ה'] י"א מנחם אב תק"ן לפ"ק

פה עה"ק טברי' תובב"א

...והלא עיניכם רואות את מוריכם רב אחאי ידיד ה' זה סיני, כבוד הרב המפורסם מוהר"ר שניאור זלמן נ"י, להתחמם באורו יראו אור עולם ואוצר חיים...

נאום אברהם בלא"א מו' אלכסנדר כץ זצלה"ה


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת נד. וצויינו מקורותיו שם ע' שלח. והיא אגרת מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא.


11) יא מנ"א תק"ן; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; יתחממו באורו של רבינו