נספח 12

בעז"ה1 יום ה' כ"א מנחם אב תקנ"ב לפ"ק

פה עה"ק טבריא תובב"א

...הלא עמכם כבוד רב חביבי וחמדת לבבי, הרב הגדול קדוש ה' מכובד, הר ה' זה סיני, כבוד ק"ש מוהר"ר שניאור זלמן שי', פלא יועץ, ומי בעל דברים יגש אליו, והוא יראהו את מבוא העיר ואת כל הדרך, דרך ה', ואליו תשמעון.

דברי או"נ ודש"ת מלב ונפש ומעתיר בעדם

אברהם בלא"א מהור"ר אלכסנדר כ"ץ זצללה"ה


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת סב, וצויינו מקורותיו שם ע' שלט. והיא אגרת מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא.


12) כא מנ"א תקנ"ב; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; רבינו יראה דרך ה' ואליו תשמעון