נספח 13

מנחם1 [אב] תקנ"ב לפ"ק, לק"ק באריסוו

[פעה"ק] טבריא תובב"א

...תמיה לי עליו על הכריחו לבוא בשאלת נפשו ורב מחסורו, לשאול עצות מרחוק עד כה, הלא שם לפניו רבים גדולי חקרי לב, אמת עצתם בדבר ה' ימצא, ובפרט גדול העצה הרב המפורסם קדוש ה' אהו' כמוה"ר שניאור זלמן נ"י, כי ישים פעמיו ליסע אליו, שם ימצא מרגוע לנפשו בכל מחסורו אשר יחסר לו. ואף כי ירחק ממך המקום, בדבר אשר יקשה מכם בגודל חסרון נפשו לא רחוקה היא אפילו לדלג בהרים...

הכ"ד המעתיר בעדם

נאום אברהם בלא"א מוהר"ר אלכסנדר כ"ץ זצלה"ה


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת סו, וצויינו מקורותיו שם ע' שמ. והיא אגרת מוהר"א מקאליסק, אל אחד מאנ"ש בבוריסוב.


13) מנ"א תקנ"ג; מוהר"א מקאליסק לא' בבאריסאוו; יסע לרבינו וימצא מרגוע לנפשו